h

Nieuws uit 2018

21 december 2018

BREDE STEUN VOOR MOTIE SP in Provinciale Staten: GEEN AFVALWATER IN OVERIJSSELSE ONDERGROND

Foto: SP

Er moet een einde komen aan het injecteren van afvalwater in de Overijsselse ondergrond door onder andere de NAM. De Provinciale Staten hebben woensdag avond met grote meerderheid een motie van de SP aangenomen die Gedeputeerde Staten oproept geen medewerking meer te verlenen aan de opslag van afvalwater in de ondergrond en dit ook vast te leggen in de Omgevingsvisie. Alleen de ChristenUnie en PVV stemden tegen.

Lees verder
12 december 2018

Mieke Visser over verbindingsweg: 'De macht zit in de weg'

Foto: SP

Hoeveel argumenten zijn er niet aangevoerd tegen de aanleg van de verbindingsweg, het stokpaardje van de coalitiepartijen. Niet alleen alle oppositiepartijen, maar ook de bevolking van Zenderen en vele anderen gaven aan dat het geld beter bewaard kon worden voor de 5 variant om Zenderen heen. De oppositie hield de raad voor dat in de toekomst nog veel geld benodigd zal zijn voor de ontwikkeling van het nieuwe Wooldrik en om tekorten op het Sociaal Domein aan te vullen. Maar CDA, GB90 en Borne Nu steunden het raadsvoorstel voor een soberder aanleg van de weg zonder een gegarandeerde aansluiting vanuit bedrijventerrein De Molenkamp. Die veel te dure en heilloze weg moet er gewoon komen volgens hen omdat zij de meerderheid hebben. ‘De macht zit in de weg’, aldus Mieke Visser. Zie hieronder het volledige betoog van de fractievoorzitster van de SP.

Lees verder
20 november 2018

Bornse motie Sociaal Domein wel aangenomen in Almelo, Hengelo en Enschede

De Bornse SP motie, die i.s.m. de SP Almelo tot stand kwam, en op 30 oktober bij de behandeling van de begroting werd ingediend, haalde het in Borne niet. Coalitiepartijen trokken hun steun op het laatste moment in, nadat de wethouder had gemeld dat er genoeg gelobbyd werd voor meer structureel geld voor de gemeentelijke taken in het sociaal domein, met name de Jeugdzorg. De volgende dag berichtten de nieuwsmedia dat de gemeente Borne helaas geen bijdrage krijgt uit de eenmalige stroppenpot voor tekorten op het sociaal domein. De SP motie werd later die week unaniem gesteund door de Almelose raad. Inmiddels is de motie ook door onze SP collega's ingediend in Hengelo en Enschede en ook daar aangenomen. Zal de gemeente Borne zich nu aansluiten bij de Twentse lobbygroep?

Lees verder
14 november 2018

Bornsche Maten: Inspraak bewoners is wassen neus

Foto: SP

Afgelopen zomer kregen bewoners van de Bornsche Maten de herziening  van bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van het deelgebied De Veste onder ogen. Opvallend in het plan is de keuze voor twee appartementencomplexen, van 28 meter  (9 woonlagen) en 11 meter hoog. Deze zijn gesitueerd naast de basisschool De Vonder. De wijkraad en omwonenden vinden hoogbouw niet passen in dit deel van de wijk.  Namens 30 omwonenden zijn zienswijzen ingediend. Daarnaast hebben omwonenden brieven gestuurd aan de raadsleden  en in het politiek beraad van 6 november hebben enkele insprekers namens de omwonenden nog eens uitvoerig uiteengezet waarom zij dit bouwplan niet vinden passen en aangegeven dat zij niet in de plannen zijn gekend.

Lees verder
31 oktober 2018

Motie: meer geld voor WMO en jeugdzorg

SP-fractievoorzitter Mieke Visser vroeg tijdens de algemene beschouwingen aandacht voor het volgende: Bij de decentralisatie van taken op het gebied van sociale zaken van de rijksoverheid naar gemeenten kregen gemeenten 20% minder budget dan het rijk zelf voor die taken nodig had. Het is dus niet gek dat ook de Twentse gemeenten  kampen met grote tekorten op het Sociaal Domein. Via de VNG wordt al langere tijd geprobeerd de rijksoverheid duidelijk te maken dat er structureel te weinig beschikbaar is gesteld voor de overgedragen taken.

Lees verder
30 oktober 2018

Algemene beschouwingen Begroting 2019-2022

Tijdens de algemene beschouwingen over de Begroting 2019-2022 wees fractievoorzitter Mieke Visser erop dat deze begroting weliswaar sluitend is maar dat de vooruitzichten voor de komende jaren minder florissant zijn. De SP vraagt bij het realiseren van de doelstellingen op het gebeid van duurzaamheid aandacht voor klimaatrechtvaardigheid. Zij constateerde dat ‘spoorbewoners’ nog steeds veel hinder ondervinden van trillingen en (nachtelijk) lawaai van goederentreinen. Zij stelt een grote actie van politiek en inwoners voor. Mieke Visser wees ook op demografische ontwikkelingen in Borne. We constateren vergrijzing en een steeds hoger gemiddeld inkomen. Willen we dat? Hoe zit het met jongeren en lagere inkomensgroepen. Er is in de Raad nogal wat te doen over nieuw voor oud beleid. Zij kwam met een voorstel: laten we de verbindingsweg (oud beleid) inruilen voor de 5b variant (nieuw beleid). Hieronder het complete betoog van Mieke Visser:

Lees verder

Pagina's

U bent hier