h

Algemene beschouwingen Begroting 2019-2022

30 oktober 2018

Algemene beschouwingen Begroting 2019-2022

Tijdens de algemene beschouwingen over de Begroting 2019-2022 wees fractievoorzitter Mieke Visser erop dat deze begroting weliswaar sluitend is maar dat de vooruitzichten voor de komende jaren minder florissant zijn. De SP vraagt bij het realiseren van de doelstellingen op het gebeid van duurzaamheid aandacht voor klimaatrechtvaardigheid. Zij constateerde dat ‘spoorbewoners’ nog steeds veel hinder ondervinden van trillingen en (nachtelijk) lawaai van goederentreinen. Zij stelt een grote actie van politiek en inwoners voor. Mieke Visser wees ook op demografische ontwikkelingen in Borne. We constateren vergrijzing en een steeds hoger gemiddeld inkomen. Willen we dat? Hoe zit het met jongeren en lagere inkomensgroepen. Er is in de Raad nogal wat te doen over nieuw voor oud beleid. Zij kwam met een voorstel: laten we de verbindingsweg (oud beleid) inruilen voor de 5b variant (nieuw beleid). Hieronder het complete betoog van Mieke Visser:

"De begroting 2019 is meerjarig structureel sluitend, ondanks een aantal tegenvallers". Dit geeft een vertrouwenwekkend perspectief". Zo staat in het raadsvoorstel. Ik blijf, ondanks de uitleg in brief van 26 oktober jl., de indruk houden dat het feitelijke meerjarenperspectief toch een andere is, wetend dat er nog € 652.000,- aankomt aan uitgaven voor de Omgevingsdienst Twente en de Samenwerking Sociale Zaken Hengelo. En dat er een fors tekort is van ruim € 1 miljoen op het sociaal domein en de reserve daarvoor is opgebruikt.
De voorgestelde groei van een statisch naar een dynamisch document, vraagt volgens mij een nog groter bewustzijn van college en raad wat wij met elkaar op de lange termijn willen bereiken en welke zaken in onze gemeente de meeste aandacht nodig hebben. En vraagt  een administratieve organisatie waarvan de basis op orde is. In die zin ben ik het eens met het voorstel in de brief om wat de vorm van de begroting betreft even pas op de plaats te maken.

"Bij visie en prioriteiten"  geeft het college in overweging gegeven om met de Bornse gemeenschap en onze partners in gesprek te gaan over een actualisatie van de visie Dynamische Dorpen (Borne 2030). Daar is de SP fractie zeker voor, maar laten we dan ook nog wat verder vooruit proberen te kijken. Het klimaatvraagstuk en de daaraan gekoppelde energietransitie, beperking van de CO2 uitstoot, afvalverwerking, duurzaamheid in produceren en bouwen, toewerken naar een circulaire economie. Het zijn deze grote en kleinere vraagstukken, die een vertaling vragen naar het beleid  in onze gemeente. We hebben niet in een paar jaar alle woningen van het gas af, om maar iets te noemen.Wat moeten we doen om een dynamisch dorp te kunnen blijven, om een brede en gevarieerde bevolkingssamenstelling te houden? Houdt de dynamiek in dat we blijven bouwen in de breedte of anders maar in de hoogte tot aan Zenderen en Hertme, of willen we groene longen en leefruimte houden? Welke grenzen stellen we aan groei en durven we die te stellen? Wat definiëren we met elkaar als welzijn voor de verder liggende toekomst?

Bij het realiseren van de doelstellingen op het gebeid van duurzaamheid vraag de SP aandacht voor klimaatrechtvaardigheid. Daarmee bedoelen wij dat de inspanningen en de lasten, die behoren bij het behalen van de doelstellingen voor energiebesparingen en beperking van de CO2 uitstoot, rechtvaardig verdeeld moeten worden. 40% van het energieverbruik in Overijssel is afkomstig van bedrijven en 25% van huishoudens. De overige 35% komt van verkeer en vervoer. Van de CO2 uitstoot komt slechts 20% voor rekening van huishoudens. Op dit moment ligt de nadruk op voorlichting aan huishoudens. Wij vinden dat ook ondernemers via bijv. de BBO nadrukkelijk moeten worden betrokken bij onze doelstellingen.

Onlangs ontving onze fractie weer een brief van een zogenoemde spoorbewoner. Hij wees erop dat met name de goederentreinen nog steeds veel geluid produceren, dat er 's nachts meer gereden wordt en de overlast alleen maar groter wordt. Andere inwoners in de spooromgeving melden dat zij overlast blijven houden van trillingen, waardoor schade aan  woningen ontstaat. Hoe kunnen we meer druk uitoefenen op ontlastende maatregelen? Of moeten we onze toevlucht nemen tot een grote actie van burgers en de gezamenlijke politiek in de regio om de juiste aandacht in Den Haag te krijgen? 

Het huidige woonbeleid lijkt er vooral op gericht vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Maar wat zijn op termijn de demografische ontwikkelingen en hoe kunnen we dat bijsturen, zodat we ook op de langere termijn een dynamisch dorp blijven? Borne zit in de top 5 van Overijssel wat betreft het gemiddeld gezinsinkomen. Maar Borne vergrijst ook. Een meer evenwichtige opbouw van de bevolking, ook  qua inkomen, heb je zelf in de hand door te zorgen voor voldoende aanbod voor mensen met een lager inkomen. Zo ontlast je ook de grote steden die een omgekeerd inkomensplaatje kennen. Uit een onderzoek van Welbions is gebleken dat slechts een klein deel van de jongeren persé in Borne wil wonen, maar ook dat Hengelose jongeren graag in Borne willen wonen. Stel hen dan daartoe in staat.Is het juist dat er in de Bornsche Maten tot nu toe relatief weinig huurwoningen gebouwd, omdat er langlopende afspraken zijn met projectontwikkelaars en daardoor te weinig grond beschikbaar was/is voor bouw van huurwoningen door Welbions?

De vraag van de heer De Boer in het PB zette mij aan het denken. Wij stellen met vreugde vast dat we met elkaar stappen maken, waar het de oplossing van de verkeersproblematiek in Zenderen betreft en met name de aanleg van de 5b variant. Over deze oplossing waren we het al in 2012 in meerderheid met elkaar eens, zo bleek mij uit de historie. Daarna is het plan van de Verbindingsweg er doorheen gefietst, vanwege een kortere realisatietermijn. De aanleg van de 5b zou wel 20 jaar kunnen duren. Deskundigen zeggen ongeveer 10 jaar, misschien iets korter.
Oud beleid is toen vervangen door nieuw beleid. De SP fractie stelt voor om nu in dit geval oud beleid = Verbindingsweg te vervangen door nieuw beleid= nieuwe aanpak aanleg 5 b variant met noordelijke aansluiting op de Albergerweg. En in het beschikbare budget voorrang te geven aan voorbereidend onderzoek voor het tracé voor de aansluiting op de Albergerweg.

Reactie toevoegen

U bent hier