h
15 oktober 2021

TERUGBLIK OP VIER JAAR GEMEENTERAAD OP WEBSITE BORNE BOEIT

Foto: SP

In een serie van drie interviews blikt Borne Boeit terug met fractievoorzitters en vraagt hen wat er goed ging en wat beter kon. Reflectie op het functioneren van de raad in z’n algemeenheid en hun eigen rol in het bijzonder. Bij elk interview komen specifiek twee thema’s aan bod. In het eerste gesprek met Mieke Visser (SP) en Ernst Janssen (D66) zijn dat Sport, Welzijn en Cultuur en Infrastructuur. Kijk hier voor het interview.

Lees verder
5 oktober 2021

17 oktober busvervoer vanuit Twente naar grote demonstratie in Rotterdam tegen de wooncrisis

Foto: SP

Na een zeer druk bezocht woonprotest in Amsterdam, waarbij op 12 september 15.000 demonstranten bijeen kwamen staat er als vervolg een grotere demonstratie op stapel.
Deze vindt plaats op zondag 17 oktober in Rotterdam onder het motto ‘Huizen voor mensen niet voor winst!’.
De SP organiseert vanuit Twente busvervoer naar deze demonstratie; Het vertrek is om 11.00 uur vanaf de voorkant van het NS station in Hengelo. Huurders, woningzoekenden en iedereen die het tijd vindt voor een socialer volkshuisvestingsbeleid kunnen met de bus mee. Opgave via hengelo@sp.nl of tel.: 074-2421042. We vragen een vrije gift als bijdrage. Thuiskomst is verwacht rond 18.00 uur.

Lees verder
30 september 2021

Besluit over AZC is dieptepunt in Bornse democratie

Foto: SP

Het Bornse college reageerde positief op het verzoek van het ministerie om het voormalige AZC weer open te stellen om gedurende een jaar Afghaanse vluchtelingen op te vangen. Toch speelde het college de vraag door naar de gemeenteraad. Deze zou op 28 september een besluit moeten nemen. Na een Politiek Beraad waarin insprekers, zijnde omwonenden van het voormalige AZC, duidelijke taal spraken en hun ongenoegen uitten over schending van afspraken, volgde een raadsvergadering waar de verschillende fracties hun standpunten naar konden voren brengen. Voordat een woord gesproken was kwam het CDA namens de coalitie met het voorstel het punt van de agenda te halen. Daarmee werd het college opgeroepen afwijzend te reageren op het verzoek van de minister en werd een debat voorkomen. Een dieptepunt in de democratie. Geschrokken door de felle reacties van de oppositie werd het voorstel weer ingetrokken en konden de partijen hun zegje doen. Hieronder (een deel van) het betoog van SP-fractievoorzitter Mieke Visser.

Lees verder
18 juli 2021

Muur van steun voor de ouders van het toeslagenschandaal

Foto: SP

Gisteren stond onze afdeling op het Rheineplein met de actie ‘Muur van Steun’. Met deze actie hebben we opnieuw aandacht besteed aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Op borden konden voorbijgangers op het Rheineplein een hartekreet achterlaten, waarmee ze symbolisch achter de gedupeerde ouders staan. We laten hiermee zien dat we de ouders nog niet vergeten zijn. Zie ook de website Borne Boeit.

Lees verder
7 juli 2021

Betoog SP fractie over Kaderbrief 2022-2025

Wat is een kaderbrief? De gemeentebegroting is het document waarin de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar worden gebracht. De kaderbrief geeft een eerste schets voor begroting. In haar betoog neemt SP fractievoorzitter Mieke Visser de 5 maatschappelijke opgaven uit de notitie “Koersen op de samenleving” van het Sociaal Cultureel Planbureau als leidraad. De SP fractie denkt dat deze opgaven ook voor Borne de kaders kunnen zijn voor de komende jaren.

Lees verder
27 mei 2021

Reactie SP op de Energievisie Borne

Foto: SP

Fractievoorzitter Mieke Visser eindigde haar betoog met de woorden: ‘Stroom, gas, water zijn zogenoemde nutsvoorzieningen en vormen een basisbehoefte in onze samenleving. De SP is daarom van mening dat de overheid samen met inwoners een duidelijke en bepalende rol moet blijven vervullen in de energietransitie. Daarom hechten wij aan aanscherping van lokaal eigendom, zoals ook neergelegd in de motie van 20 april jl. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om zeggenschap.’ Lees hieronder het gehele betoog over de Energievisie van Borne.

Lees verder
22 april 2021

Drie SP moties aangenomen in de raad

In de raadsvergadering van 20 april zijn drie SP moties aangenomen. Twee moties bij het ontwerp van de Regionale EnergieStrategie Twente. De eerste motie roept op tot samenwerking van de Twentse gemeenten bij de plaatsing van windmolens, zodat het Twentse landschap niet wordt verrommeld doordat gemeenten afzonderlijk zoekgebieden gaan gebruiken. Vorig jaar heeft de raad al opgeroepen om zo veel mogelijk bestaande infrastructuur te gebruiken voor het plaatsen van windmolens. De SP heeft daar nu industriegebieden aan toegevoegd.

Lees verder
21 april 2021

Geen geld voor cultuurbeleid in Borne

Foto: SP

De SP fractie diende dinsdag 20 april een motie in bij het raadsvoorstel Huis van Borne. De SP riep het college op eerst eens eindelijk de cultuuragenda af te ronden en cultuurbeleid te maken, voordat de raad gaat besluiten over de samenvoeging van gemeentehuis en Kulturhus. De SP heeft de wethouder al sinds januari 2019 herhaaldelijk herinnerd aan dit actiepunt, maar de wethouder wilde het niet oppakken. Dinsdag was ineens de reactie dat er geen geld is voor het maken van cultuurbeleid. Hoezo? Geen geld? Het college wil vijf grote ambities vervullen, maar heeft geen geld over voor kunst- en cultuurbeleid.

Lees verder
22 maart 2021

Verkiezingsuitslag Tweede Kamerverkiezingen

Foto: SP

In de peilingen, voor wat ze waard waren, leek de SP toch enigszins in de lift te zitten. Twaalf, in ieder geval elf zetels, leek mogelijk. Uiteindelijk hebben de drie linkse partijen naar alle kanten toe stemmen verloren. Aan D66 en aan populistisch rechts om de voornaamste te noemen. De SP gaat van 14 naar 9 zetels in de Tweede Kamer. Dat is een verlies van 5 zetels en dat doet pijn. We zullen moeten proberen te achterhalen waar het verlies vandaan komt. Intussen geven we niet op. Wij zullen doorgaan! Als we kijken naar de uitslag in Borne

Lees verder
12 maart 2021

Ans van Duuren overleden

Foto: SP

Ons bereikte het trieste bericht dat Ans van Duuren in de avond van 10 maart 2020 is overleden. Ze is 70 jaar geworden. Ans was al geruime tijd ernstig ziek.
We herinneren ons haar als iemand die betrokken was bij wat er gebeurde in de samenleving. Jarenlang was ze coördinator voor collectes. Toen ze lid werd van de SP werd ze meteen actief. Ze was bestuurslid, liep mee als we enquêtes in de buurt hielden en was gemeenteraadslid van 2014-2018. Als raadslid voerde ze met name het woord op het sociaal domein (WMO, Participatiewet etc.), waarbij ze steeds weer aandacht vroeg voor meer maatwerk in de thuiszorg. Na haar raadslidmaatschap draaide ze nog mee in de steunfractie, tot haar ziekte dit niet meer mogelijk maakte. Desondanks bleef ze de politiek, lokaal en landelijk, volgen en de fractie regelmatig voorzien van interessante feiten en berichten.
We zullen Ans missen. Onze gedachten gaan uit naar haar kinderen en kleinkinderen.

Lees verder

Pagina's