h
20 november 2018

Bornse motie Sociaal Domein wel aangenomen in Almelo, Hengelo en Enschede

De Bornse SP motie, die i.s.m. de SP Almelo tot stand kwam, en op 30 oktober bij de behandeling van de begroting werd ingediend, haalde het in Borne niet. Coalitiepartijen trokken hun steun op het laatste moment in, nadat de wethouder had gemeld dat er genoeg gelobbyd werd voor meer structureel geld voor de gemeentelijke taken in het sociaal domein, met name de Jeugdzorg. De volgende dag berichtten de nieuwsmedia dat de gemeente Borne helaas geen bijdrage krijgt uit de eenmalige stroppenpot voor tekorten op het sociaal domein. De SP motie werd later die week unaniem gesteund door de Almelose raad. Inmiddels is de motie ook door onze SP collega's ingediend in Hengelo en Enschede en ook daar aangenomen. Zal de gemeente Borne zich nu aansluiten bij de Twentse lobbygroep?

Lees verder
14 november 2018

Bornsche Maten: Inspraak bewoners is wassen neus

Foto: SP

Afgelopen zomer kregen bewoners van de Bornsche Maten de herziening  van bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van het deelgebied De Veste onder ogen. Opvallend in het plan is de keuze voor twee appartementencomplexen, van 28 meter  (9 woonlagen) en 11 meter hoog. Deze zijn gesitueerd naast de basisschool De Vonder. De wijkraad en omwonenden vinden hoogbouw niet passen in dit deel van de wijk.  Namens 30 omwonenden zijn zienswijzen ingediend. Daarnaast hebben omwonenden brieven gestuurd aan de raadsleden  en in het politiek beraad van 6 november hebben enkele insprekers namens de omwonenden nog eens uitvoerig uiteengezet waarom zij dit bouwplan niet vinden passen en aangegeven dat zij niet in de plannen zijn gekend.

Lees verder
31 oktober 2018

Motie: meer geld voor WMO en jeugdzorg

SP-fractievoorzitter Mieke Visser vroeg tijdens de algemene beschouwingen aandacht voor het volgende: Bij de decentralisatie van taken op het gebied van sociale zaken van de rijksoverheid naar gemeenten kregen gemeenten 20% minder budget dan het rijk zelf voor die taken nodig had. Het is dus niet gek dat ook de Twentse gemeenten  kampen met grote tekorten op het Sociaal Domein. Via de VNG wordt al langere tijd geprobeerd de rijksoverheid duidelijk te maken dat er structureel te weinig beschikbaar is gesteld voor de overgedragen taken.

Lees verder
30 oktober 2018

Algemene beschouwingen Begroting 2019-2022

Tijdens de algemene beschouwingen over de Begroting 2019-2022 wees fractievoorzitter Mieke Visser erop dat deze begroting weliswaar sluitend is maar dat de vooruitzichten voor de komende jaren minder florissant zijn. De SP vraagt bij het realiseren van de doelstellingen op het gebeid van duurzaamheid aandacht voor klimaatrechtvaardigheid. Zij constateerde dat ‘spoorbewoners’ nog steeds veel hinder ondervinden van trillingen en (nachtelijk) lawaai van goederentreinen. Zij stelt een grote actie van politiek en inwoners voor. Mieke Visser wees ook op demografische ontwikkelingen in Borne. We constateren vergrijzing en een steeds hoger gemiddeld inkomen. Willen we dat? Hoe zit het met jongeren en lagere inkomensgroepen. Er is in de Raad nogal wat te doen over nieuw voor oud beleid. Zij kwam met een voorstel: laten we de verbindingsweg (oud beleid) inruilen voor de 5b variant (nieuw beleid). Hieronder het complete betoog van Mieke Visser:

Lees verder
4 september 2018

Kom je ook naar Rotterdam op 15 september? Busvervoer vanuit Twente.

Foto: SP

10 jaar geleden ging de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet. Het bleek het begin van een gigantische crisis. De bankiers hadden gegokt, de samenleving verloren. 10 jaar later is ons land er niet rechtvaardiger op geworden. Daarom start Lilian Marijnissen op 15 september een nieuw initiatief: Tijd voor Rechtvaardigheid. Op die dag organiseren we een grote manifestatie in het centrum van Rotterdam. Lilian zal daar vertellen wat haar drijft om dagelijks te knokken voor een andere samenleving en hoe die samenleving eruit kan komen te zien.

Lees verder
17 augustus 2018

SP Borne teleurgesteld over opstappen raadslid Tom Verreussel

Deze week is bij de fractie en de afdeling van de SP Borne bekend geworden dat Tom Verreussel om persoonlijke financiële redenen zijn lidmaatschap van de SP heeft opgezegd en in Borne wil doorgaan als zelfstandig raadslid.
De gisteren bij elkaar gekomen bestuur, fractie en kerngroep van de SP Borne en ook het landelijk partijbestuur betreuren dit besluit van Tom Verreussel. Er was een goede onderlinge samenwerking en Tom is een door ieder gewaardeerd en gerespecteerd lid en raadslid.
Zowel het partijbestuur als het afdelingsbestuur hebben Tom opgeroepen zijn raadszetel aan de SP ter beschikking te stellen. In de afgelopen maanden is al het mogelijke gedaan om Tom voor de fractie te behouden. 

Lees verder
19 juli 2018

Provinciale Staten drukt mestvergister Zenderen door

Foto: SP

Een meerderheid van de Provinciale Staten stemde deze week in met een inpassingsbesluit (PIP) ten faveure van de bouw van een mestvergister op de locatie Elhorst-Vloedbeld, daarmee de gemeente Borne overrulend en voorbijgaand aan de mening van een groot deel van de Zenderense bevolking.
SP-statenlid Harry Broekhuijs (foto) kwam met een motie om de PIP-procedure (die overigens zelden of nooit wordt ingezet) te staken.  De motie werd gesteund door GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP en 50Plus en behaalde geen meerderheid. Hieronder het betoog van Harry Broekhuijs.

Lees verder
21 juni 2018

Geen bewaking bij storing spoorbomen

Foto: SP

Gistermiddag en begin van de avond was er storing bij diverse spoorwegovergangen in Borne, waardoor het verkeer vast kwam te zitten. Bij de overgang Deldenerstraat stonden vier verkeersregelaars die het verkeer het spoor over hielpen tussen het langzaam rijdende treinverkeer door. Door een in de buurt wonende getuige, die enkele keren is wezen kijken, werd gemeld dat de overgang Jupiterstraat niet bewaakt werd, waardoor het verkeer op eigen houtje een weg zocht. Zo bleek een vrachtwagen de oversteek niet te kunnen maken en moest deze i.v.m. het wachtende verkeer met veel moeite achteruit rijden.  De SP heeft een z.g.  artikel 39 vraag gesteld.

Lees verder
18 juni 2018

Zorgen over luchtkwaliteit in Borne

Foto: SP

Bij de herziening van het kruispunt Bornsche Beeklaan/Rondweg en de aanleg van een nieuw stoplicht ging het in de gemeenteraad wederom over de luchtkwaliteit, een heikel punt in Borne, dat gelegen is in een oksel van de A1/A35. Het college stelde voor een MER-rapportage achterwege te laten. Alleen de SP en de fractie van GroenLinks/PvdA maakten hiertegen bezwaar.

Lees verder
22 mei 2018

Mieke Visser over raadsprogramma en coalitieakkoord

Foto: SP

In de raadsvergadering van 17 mei hield Mieke Visser het volgende betoog: De SP fractie spreekt haar waardering uit dat alle fracties zijn meegenomen in de totstandkoming van het Raadsakkoord. In het lijsttrekkersoverleg van 24 maart  leek er een luisterend oor te zijn voor ons pleidooi voor een raadsprogramma op hoofdlijnen en een prioritering in de daarbij te stellen doelen. In de eerste fase van het vervolgproces heeft onze fractie voor 10 beleidsterreinen bouwstenen aangeleverd. De SP fractie is aangesproken op haar standpunt inzake de Verbindingsweg en heeft samen met  D'66 voor de laatste bijeenkomst verbindende teksten aangeleverd voor dit onderwerp en de spoorveiligheid. Deze zijn door de leidende fractie niet meer ingebracht. Wij hebben de leidende coalitiepartijen gevraagd wat er op tegen is om de onderdelen van de totaalvisie nog eens naast de uitkomsten van de spoorstudie te leggen die in opdracht van D '66 is gedaan.

Lees verder

Pagina's