h
29 augustus 2015

Raadpleging Bornse inwoners levert goede ideeën op voor spooractie

Foto: SP

Vanmiddag is de Bornse SP-afdeling ‘het gesprek aangegaan’ met Bornse bezoekers aan de Melbuuln-braderie. Naast het uitdelen van flyers interviewde de SP geïnteresseerde Bornenaren over mogelijke acties rond het spoor, die bij de landelijke politiek de aandacht moeten vestigen op de nadelen die Borne ondervindt van het toegenomen treinverkeer. Met name de uitbreiding van het goederenvervoer is de oorzaak van meer geluid- en trillingshinder en langere wachttijden voor het spoor. Borne is de enige plaats in Overijssel met vijf gelijkvloerse kruisingen, terwijl een tunnel ontbreekt. Nadat de SP besloten had – na een gesprek met de burgemeester en politie – af te zien van het plan om het spoor te bezetten, was het doel ideeën op te doen voor acties die ook de nodige publiciteit zullen trekken. De SP probeert een zo breed mogelijk comité samen te stellen die een actiedag gaat organiseren en zal daarvoor politieke partijen, wijkverenigingen, deskundigen en geïnteresseerden benaderen. Hieraan voorafgaande dus een brainstorm op de braderie.

Lees verder
27 augustus 2015

Spooroverlast: Actie om woorden kracht bij te zetten!

Foto: SP

De SP Borne gaat op zaterdag 29 augustus de mening peilen van de inwoners van Borne over een eventuele bezetting van het spoor. De partij denkt dat een dergelijke spectaculaire actie veel publiciteit trekt. Het aantal goederentreinen dat Borne doorkruist wordt in ieder geval tot 2022 alleen maar meer. Met alle gevolgen van dien wat betreft trillings- en geluidsoverlast. De spoorbomen zullen nog langer gesloten blijven. In Holten, Rijssen, Wierden, Hengelo en Oldenzaal zijn tunnels aangelegd en Almelo hrrft verlaagd spoor. Borne krijgt mogelijk een tunnel bij de Molenkamp. Maar een tunnel binnen de bebouwde kom ligt nog lang niet in het verschiet. Er moeten meer maatregelen genomen worden tegen trillings- en geluidsoverlast en meer tunnels aangelegd, ófwel minder treinen. De landelijke overheid moet wakker geschud worden. Men moet weten wat hier speelt. Dat kan alleen door een spectaculaire actie te voeren, die zoveel publiciteit trekt dat het Journaal ermee opent.

Lees verder
27 juli 2015

Na tientallen jaren wordt wateroverlast grondig aangepakt

Foto: SP

In mei vorig jaar heeft de SP de wateroverlast in de Woolderweg, Van Bemmelstraat, Wensinkstraat, Bussemakerstraat, Kempenstraat en omgeving onder de aandacht gebracht. De wateroverlast bij overvloedige regenval en de schade die deze veroorzaakte aan inboedels was een van de punten die naar voren kwam bij huurenquête die de Bornse SP toen onder 650 huurders in Borne heeft gehouden. Samen met Borne-Nu hebben we in mei een motie ingediend, die door de raad werd aanvaard, waarin het college werd opgeroepen te onderzoeken of de ervaren wateroverlast van de bewoners voort zou kunnen komen uit de hoogte van het grondwater. Tevens werd gevraagd om afdoende maatregelen te nemen wanneer onderzoek de oorzaken aan het licht zou brengen.

Lees verder
3 juli 2015

Alleen SP tegen geheel vrij laten winkeltijden

Foto: Foto: Leo Gestel

De gemeente Borne heeft het zichzelf gemakkelijk gemaakt met het nieuwe winkeltijdenbesluit. In de verordening staat dat ondernemers vrij zijn hun winkels op zondag te openen tussen 8 en 8 uur. Er hoeven dan ook geen vergunningen te worden afgegeven en er hoeft niet meer gehandhaafd te worden. Wel is er een gentlemen’s agreement met de supermarkten dat deze niet voor 12 uur open gaan. SP-fractievoorzitter Tom Verreussel wees er op dat de nieuwe verordening veel verder gaat dan de gemeenteraad had aangegeven. In een eerdere motie had de gemeenteraad er n.l. op aangedrongen dat rekening gehouden zou worden met groepen in de bevolking die niet staan te trappelen op onbeperkt winkelen op zondag.

Lees verder
5 juni 2015

Oproep SP: zie af van dure verbindingsweg!

Foto: SP

Eind 2014 werd raadsbreed de Totaalvisie omarmd, een plan ten aanzien van (rand)wegen en tunnels met het doel de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Borne te bevorderen. Op zich een prachtig plan, alleen erg duur en de meeste Bornenaren zullen de uiteindelijke voltooiing van het plan niet meer meemaken. De eerste stap tot verwezenlijking van de Totaalvisie zou moeten zijn het aanleggen van een nieuwe randweg langs de Molenkamp, de z.g Verbindingsweg met tunnel onder het spoor. Om hiervoor extra miljoenen binnen te slepen, hebben alle partijen hiermee ingestemd. Nu blijkt dat deze externe miljoenen er niet komen en de Bornse gemeenschap het geld zelf moet ophoesten, huldigt de SP het standpunt ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’. 

Lees verder
22 mei 2015

Goederentreinen, gevelmaatregelen en geluidhinder.

Foto: SP

SP-raadslid Ans van Duuren heeft de overlast van het spoor in haar pakket. Het onderwerp komt regelmatig ter sprake. In onderstaand stuk wordt weergegeven wat zij hierover in de afgelopen maanden in de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. Het is haar wens dat de gemeenten langs het spoor nogmaals gezamenlijk een vuist maken naar ‘Den Haag’. Zij zint op een manier om deze wens gestalte te geven. Hieronder een gedeelte van de vragen en opmerkingen die zij ten aanzien van de situatie in Borne heeft gesteld en voorstellen tot verbeteringen.

Lees verder
30 april 2015

Comité seniorenwoningen StroomEsch gaat klachten inventariseren

Foto: SP

Een twintigtal bewoners van seniorenwoningen aan het Blauwgras, Parelgras en Vedergras in de StroomEsch hebben gisteravond gehoor gegeven aan een uitnodiging van de SP om hun woonsituatie te bespreken. Bij de bijeenkomst in de Gemeenschapsruimte in De Wanne was ook Simone Bovenhorst, consulente bij de Nederlandse Woonbond, aanwezig.  

Lees verder
27 maart 2015

Actie loont! Groot onderhoud in de Merelstraat naar voren gehaald!

Foto: SP

Het begon met een enquête van de SP in de Vogelbuurt over de woonsituatie. Op een bijeenkomst waar de resultaten van de enquête werden besproken kwamen vooral bewoners van de Merelstraat af. Sinds de bouw van woningen in 1954 was er nooit iets substantieels aan hun woningen veranderd. ‘Een vergeten straat’, zogezegd. De SP en de bewoners spraken een nieuwe datum af om vervolgstappen te bespreken. Op de dag van de bijeenkomst werd er een brief bezorgd in de Merelstraat door Woonbeheer, waarin groot onderhoud werd aangekondigd in 2018. Dat was mooi, maar veel te laat. Behalve door de SP werden de bewoners inmiddels ook ondersteund door de Woonbond.

Lees verder
20 maart 2015

SP bij PS verkiezingen tweede partij

Foto: SP

Het CDA behaalde bijna 30% van de stemmen en is de grote winnaar in Borne. Maar de SP is met 13,5% ‘the best of the rest’. In de 14 stembureaus kwam het CDA 14x als beste uit de bus, de SP 7x als tweede partij, de VVD 5x en D66 2x. De meeste stemmen behaalde de SP in stembureau De Wiekslag (20,0%) en De Zonnebloem (19,5%), dus in de wijken Spanjaardsbuurt, Tichelkamp en omgeving. Kijk hieronder voor gedetailleerde uitslagen.

Lees verder
26 februari 2015

SP en Merelstraat richten bewonersvereniging voor Vogelbuurt op

Foto: SP

Tijdens een bijeenkomst gisteren in het Kulturhus hebben de bewoners van de Merelstraat besloten met de hulp van de SP een bewonersvereniging op te richten. Er hebben zich al vrijwilligers aangemeld voor het bestuur. Uit een enquête van de SP bleek dat de isolatie van de woningen ernstig tekort schiet,  er is asbest op de zolder gebruikt is, de plafonds vaak nog van board zijn en schimmels in huis voorkomen als gevolg van de vochtigheid in de woning. Woonbeheer bood daarop aan in 2018 groot onderhoud te plegen op de woning. Dit betekent dat men nog 3 jaar moet wachten op verbeteringen. Een onacceptabele situatie. In de huidige situatie bespreekt Woonbeheer de  gebreken met de bewoners individueel. Zij moeten het gesprek aan met een persoon, die deskundiger is dan zij. En deze persoon heeft een ander belang dan alleen het belang van de bewoners.

Lees verder

Pagina's