h
11 november 2015

Wel of geen Diftar?

Foto: Essent / Wikimedia commons

Het college van Borne heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het streven de hoeveelheid afval per inwoner in 2030 terug te brengen van 227 kg tot 50 kg. Om de burger te laten wennen aan het ‘omgekeerd inzamelen’ (een manier van afval inzamelen, waarbij de nadruk nog meer ligt op de inzameling van recyclebare materialen in plaats van op restafval), zou binnen twee jaar Diftar moeten worden ingevoerd (de vervuiler betaalt, wie vaker de Otto aan de straat zet is duurder uit). De SP is uiteraard voorstander van het scheiden van afval ten einde bruikbare stoffen te kunnen hergebruiken om zo een duurzame maatschappij te creëren.
Borne is op de goede weg, de inwoners doen hun best. Echter de omvang van het restafval is nog te omvangrijk. In de huidige containers, die bedoeld zijn voor restafval zitten nog te veel stoffen, die voor hergebruik in aanmerking komen. Er wordt al wel afval gescheiden, maar niet voldoende en om de inwoner bewuster te maken moet dus volgens het college Diftar worden ingezet. Een alternatief plan is er niet en wil de wethouder niet uitwerken. 

Lees verder
23 oktober 2015

Mooi resultaat voor bewoners seniorenwoningen Stroom Esch

Foto: SP

Uit een in februari door de SP gehouden enquête onder bewoners van seniorenwoningen aan het Parelgras, Vedergras en Blauwgras bleek dat van de 35 respondenten 85% aangaf dat de woningen gebreken vertonen. Als meest voorkomende klachten kwamen naar voren: slechte isolatie (warmteverlies in de winter en te heet in de zomer, tocht bij ramen en deuren), een te kleine en slecht geventileerde douche, te smalle deuren voor seniorenwoningen etc.

Lees verder
30 september 2015

Fatale blunder coalitie: wel een weg, geen geld meer in kas

Foto: SP

Wie A zegt moet ook B zeggen. Dat was tijdens de algemene beschouwingen over de Meerjarenbegroting het voornaamste argument van coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu om akkoord te gaan met de financiering van de gemeentelijke verbindingsweg. De gemeenteraad had nu eenmaal de Totaalvisie aangenomen, waarin de verbindingsweg de eerste ‘stapsteen’ vormt. Voortschrijdend inzicht ten aanzien van het relatief geringe belang van de weg, het extreem hoge prijskaartje voor de Bornse burger en tal van andere argumenten en alternatieven door de oppositie aangedragen, konden het coalitieblok niet op andere gedachten brengen. Ans van Duuren (SP) tijdens het debat: ‘Voor de gemeentelijke verbindingsweg zal vast nog een toepasselijke naam bedacht worden. Wij hebben al een naam voor deze nieuwe weg langs de Molenkamp. De Molensteen lijkt ons een heel toepasselijke naam’.

Lees verder
2 september 2015

Vriendinnen ketenen zich vast aan gemeentehuis

Foto: Henk Endeman

Vanmorgen hebben vijf vriendinnen zich vastgeketend aan het gemeentehuis van Borne. Zij kwamen op voor de familie Moorman, die het lijdend voorwerp vormt in ‘het dossier Van Galenstraat’. Deze familie woont vlak aan het spoor in Borne. Sinds ongeveer 5 jaar vertoont hun huis gebreken. Scheuren in de muren en op een aantal plekken verzakkingen. Dat dit met het extra treinverkeer en vooral met het toenemende goederenvervoer te maken heeft ligt voor de hand. B&W en ambtenaren van de gemeente Borne hebben zich ingespannen voor hun zaak en hebben geprobeerd erkenning van het probleem bij ProRail te verkrijgen. Vorig jaar werd bekend dat de recentelijk door de gemeente Borne aangelegde grote vijvers in de buurt van hun huis ook een mogelijke oorzaak van verzakking kunnen zijn. Eind mei was het voorbij met de ondersteuning van de gemeente Borne. Het advies was: verkoop je huis. Hiermee zou de familie Moorman buiten hun schuld in de schuldsanering komen. Nu gemeente en ProRail naar elkaar kunnen wijzen hebben ze het echtpaar laten vallen.
(Foto: Henk Endeman; v.l.n.r. Annie ten Tije, Liesbeth Hilgerink, Roelie Geertsma, José Koelen, Mila Schlichter)

Lees verder
29 augustus 2015

Raadpleging Bornse inwoners levert goede ideeën op voor spooractie

Foto: SP

Vanmiddag is de Bornse SP-afdeling ‘het gesprek aangegaan’ met Bornse bezoekers aan de Melbuuln-braderie. Naast het uitdelen van flyers interviewde de SP geïnteresseerde Bornenaren over mogelijke acties rond het spoor, die bij de landelijke politiek de aandacht moeten vestigen op de nadelen die Borne ondervindt van het toegenomen treinverkeer. Met name de uitbreiding van het goederenvervoer is de oorzaak van meer geluid- en trillingshinder en langere wachttijden voor het spoor. Borne is de enige plaats in Overijssel met vijf gelijkvloerse kruisingen, terwijl een tunnel ontbreekt. Nadat de SP besloten had – na een gesprek met de burgemeester en politie – af te zien van het plan om het spoor te bezetten, was het doel ideeën op te doen voor acties die ook de nodige publiciteit zullen trekken. De SP probeert een zo breed mogelijk comité samen te stellen die een actiedag gaat organiseren en zal daarvoor politieke partijen, wijkverenigingen, deskundigen en geïnteresseerden benaderen. Hieraan voorafgaande dus een brainstorm op de braderie.

Lees verder
27 augustus 2015

Spooroverlast: Actie om woorden kracht bij te zetten!

Foto: SP

De SP Borne gaat op zaterdag 29 augustus de mening peilen van de inwoners van Borne over een eventuele bezetting van het spoor. De partij denkt dat een dergelijke spectaculaire actie veel publiciteit trekt. Het aantal goederentreinen dat Borne doorkruist wordt in ieder geval tot 2022 alleen maar meer. Met alle gevolgen van dien wat betreft trillings- en geluidsoverlast. De spoorbomen zullen nog langer gesloten blijven. In Holten, Rijssen, Wierden, Hengelo en Oldenzaal zijn tunnels aangelegd en Almelo hrrft verlaagd spoor. Borne krijgt mogelijk een tunnel bij de Molenkamp. Maar een tunnel binnen de bebouwde kom ligt nog lang niet in het verschiet. Er moeten meer maatregelen genomen worden tegen trillings- en geluidsoverlast en meer tunnels aangelegd, ófwel minder treinen. De landelijke overheid moet wakker geschud worden. Men moet weten wat hier speelt. Dat kan alleen door een spectaculaire actie te voeren, die zoveel publiciteit trekt dat het Journaal ermee opent.

Lees verder
27 juli 2015

Na tientallen jaren wordt wateroverlast grondig aangepakt

Foto: SP

In mei vorig jaar heeft de SP de wateroverlast in de Woolderweg, Van Bemmelstraat, Wensinkstraat, Bussemakerstraat, Kempenstraat en omgeving onder de aandacht gebracht. De wateroverlast bij overvloedige regenval en de schade die deze veroorzaakte aan inboedels was een van de punten die naar voren kwam bij huurenquête die de Bornse SP toen onder 650 huurders in Borne heeft gehouden. Samen met Borne-Nu hebben we in mei een motie ingediend, die door de raad werd aanvaard, waarin het college werd opgeroepen te onderzoeken of de ervaren wateroverlast van de bewoners voort zou kunnen komen uit de hoogte van het grondwater. Tevens werd gevraagd om afdoende maatregelen te nemen wanneer onderzoek de oorzaken aan het licht zou brengen.

Lees verder
3 juli 2015

Alleen SP tegen geheel vrij laten winkeltijden

Foto: Foto: Leo Gestel

De gemeente Borne heeft het zichzelf gemakkelijk gemaakt met het nieuwe winkeltijdenbesluit. In de verordening staat dat ondernemers vrij zijn hun winkels op zondag te openen tussen 8 en 8 uur. Er hoeven dan ook geen vergunningen te worden afgegeven en er hoeft niet meer gehandhaafd te worden. Wel is er een gentlemen’s agreement met de supermarkten dat deze niet voor 12 uur open gaan. SP-fractievoorzitter Tom Verreussel wees er op dat de nieuwe verordening veel verder gaat dan de gemeenteraad had aangegeven. In een eerdere motie had de gemeenteraad er n.l. op aangedrongen dat rekening gehouden zou worden met groepen in de bevolking die niet staan te trappelen op onbeperkt winkelen op zondag.

Lees verder
5 juni 2015

Oproep SP: zie af van dure verbindingsweg!

Foto: SP

Eind 2014 werd raadsbreed de Totaalvisie omarmd, een plan ten aanzien van (rand)wegen en tunnels met het doel de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Borne te bevorderen. Op zich een prachtig plan, alleen erg duur en de meeste Bornenaren zullen de uiteindelijke voltooiing van het plan niet meer meemaken. De eerste stap tot verwezenlijking van de Totaalvisie zou moeten zijn het aanleggen van een nieuwe randweg langs de Molenkamp, de z.g Verbindingsweg met tunnel onder het spoor. Om hiervoor extra miljoenen binnen te slepen, hebben alle partijen hiermee ingestemd. Nu blijkt dat deze externe miljoenen er niet komen en de Bornse gemeenschap het geld zelf moet ophoesten, huldigt de SP het standpunt ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’. 

Lees verder
22 mei 2015

Goederentreinen, gevelmaatregelen en geluidhinder.

Foto: SP

SP-raadslid Ans van Duuren heeft de overlast van het spoor in haar pakket. Het onderwerp komt regelmatig ter sprake. In onderstaand stuk wordt weergegeven wat zij hierover in de afgelopen maanden in de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. Het is haar wens dat de gemeenten langs het spoor nogmaals gezamenlijk een vuist maken naar ‘Den Haag’. Zij zint op een manier om deze wens gestalte te geven. Hieronder een gedeelte van de vragen en opmerkingen die zij ten aanzien van de situatie in Borne heeft gesteld en voorstellen tot verbeteringen.

Lees verder

Pagina's