h
26 januari 2018

Gebakkelei rond het gemeentenieuws

Foto: SP

De gemeente Borne plaatste tot voor kort haar bekendmakingen en andere publicaties op een speciale pagina in de Bornse Courant. Het contract hiervoor liep tot 1 januari 2019. In mei 2017 besloot de Bornse Courant een dag eerder te verschijnen, wat tot gevolg had dat de gemeente haar nieuws eerder moest aanleveren. Dit was de reden dat de gemeente, eerder dan gepland,besloot een nieuwe aanbesteding op te starten, waarbij ook De Week van Borne kon meedingen. Met één punt verschil won De Week van Borne, die nu sinds 1 januari het gemeentenieuws publiceert.

Lees verder
14 januari 2018

Protest tegen verhoging parkeertarieven ZGT

Foto: SP

De Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft besloten om per 1-1-2018 de tarieven voor het parkeren bij de ziekenhuizen met 50% te verhogen. ZGT aangeeft dat er geen financiële of anderszins inhoudelijke reden is voor het verhogen van de parkeertarieven, maar dat de maatregel wordt genomen omdat “de parkeertarieven al acht jaar niet zijn verhoogd” en men het wenselijk vond om de parkeertarieven “gelijk te trekken met andere ziekenhuizen”.
De fracties van de SP in Almelo, Hengelo en Borne dienen een motie in tegen deze vreemde tariefsverhoging om de volgende redenen:

Lees verder
27 december 2017

SP Borne wenst iedereen een mooi en gezond 2018

Foto: Henri Bijkerk
22 december 2017

SP fel tegen doordrukken mestvergister

Foto: Tubantia.nl

Het komt maar sporadisch voor dat de provincie een gemeente buiten spel zet. Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Borne staat achter de inwoners van Zenderen en is tegen de bouw van een grote mestvergister op het terrein Elhorst-Vloedbeld. De Raad van State gaf de gemeente en andere instellingen die beroep aantekenden gelijk. Maar de provincie zet de gemeente Borne nu aan de kant en wil de mestvergister erdoor drukken. De fractie van de SP in de Provinciale Staten reageerde meteen met een persbericht. 

Lees verder
28 november 2017

Wel of geen hondenbelasting?

Foto: British Government - publiek domein / Wikipedia - hondenbelasting

Het was al eerder geprobeerd in de Bornse gemeenteraad de hondenbelasting terug te brengen naar een doelbelasting in plaats  van de opbrengst hiervan toe te voegen aan de algemene middelen. Het ketste af met één stem verschil. Eén fractie, voorstander van de doelbelasting was niet aanwezig. Daarom probeert Tom Verreussel het morgen nog eens met een motie. Bij een doelbelasting wordt alleen belasting geheven om hondenbeleid mee uit te voeren (uitlaatveldjes, afvalbakken, toezicht). Wanneer dat in Borne wordt ingevoerd kan de hondenbelasting een flink eind omlaag. Eigenlijk is de SP voor afschaffing van de hondenbelasting, er is tenslotte ook geen kattenbelasting? Maar daar is nog geen meerderheid voor in de raad. Hoe is deze belasting trouwens tot stand gekomen en wat zijn de argumenten voor en tegen?

Lees verder
24 november 2017

Tom Verreussel opnieuw lijsttrekker

Foto: SP

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2017 is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 vastgesteld. Tom Verreussel is unaniem opnieuw  gekozen tot fractievoorzitter. De ledenvergadering ging ook akkoord met de verdere invulling van de kandidatenlijst. De huidige raads- en commissieleden Mieke Visser, Ans van Duuren en Toon Peters vullen de plaatsen 2 t/m 4. Op plaats 5 staat José Koelen- van der Tuuk, die in 2014 opvallend veel voorkeursstemmen trok. Op 6 en 7 staan Mariska Aanstoot en Guido van Valkenhoef. Zij draaien sinds kort mee in de steunfractie. De lijst telt totaal 17 personen. Er kunnen er nog één of twee bijkomen.

Lees verder
15 november 2017

SP en wonen: een plek voor iedereen

Foto: SP

De Woonvisie 2018-2018, die onlangs aan de gemeenteraad werd aangeboden, ziet er op het eerste gezicht goed uit, maar bij nader inzicht ontbreken de cijfers over woonwensen, waardoor het document sterk aan waarde verliest. Reden voor de grote meerderheid van de raad om eerst de cijfers boven water te krijgen alvorens de Woonvisie te behandelen. Intussen heeft de Bornse SP-afdeling ook zelf cijfers verzameld door middel van een woonenquête via de website en een kraam in het centrum van Borne. Wat kwam er uit de enquête en wat zijn de standpunten van de SP inzake het huidige en toekomstige woonbeleid?

Lees verder
1 november 2017

SP vraag leidt tot extra geld voor zwemlessen

Foto: Edoderoo / Wikimedia Commons

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de bijdrage uit het Activiteitenfonds Armoedebeleid omlaag van € 400 naar € 225,- per persoon per jaar. In 2018 wordt het schoolzwemmen afgeschaft.  Voor zwemlessen voor kinderen kan van deze bijdrage gebruik worden gemaakt. Eén jaar zwemles kost echter € 621,50. Dat betekent een eigen bijdrage van bijna € 400,- per kind.

Lees verder
18 oktober 2017

Enquête over wonen in Borne

Foto: SP

Binnenkort wordt de Woonvisie 2017-20127 in de Bornse gemeenteraad behandeld. Er wordt nogal verschillend gedacht over de noodzaak om meer sociale huurwoningen te bouwen. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur tot € 710,-. Wij willen ervaringen verzamelen van mensen die op zoek zijn naar een nieuwe huurwoning.  Zowel van mensen die recht hebben op huursubsidie (gezinsinkomen tot € 36.000), als van mensen met een hoger inkomen. 

Lees verder
28 september 2017

Vraagtekens bij uitbreiding basisschool De Vonder

Foto: Toon Peters

"Dat zien we dan wel weer. Prognoses zijn maar prognoses", zo stelde wethouder Velten in zijn antwoord op vragen van de SP fractie in het Politiek Beraad van 26 september over de uitbreiding van de basisschool De Vonder in de Bornsche Maten, onderdeel van de begroting voor het komend jaar. De Vonder groeit uit zijn voegen. Dat is duidelijk. Dat was ook al te zien in de leerlingenprognoses van 2015 in de eerdere documenten bij de besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs Borne. Uit de nieuwe cijfers van dit schooljaar in de eindrapportage die de Raad bij de stukken van 12 september jl. ontving, blijkt dat het aantal leerlingen nog veel sneller toeneemt. Nu is al de omvang bereikt die pas voor  2019/202 was voorzien. Zet deze trend zich door, dan is het aantal leerlingen over 10 jaar niet 665, maar waarschijnlijk rond de 800 of zelfs meer.

Lees verder

Pagina's