h

SP stemt tegen meerjarenbegroting

12 november 2020

SP stemt tegen meerjarenbegroting

SP fractievoorzitter Mieke Visser kon deze week niet voor de meerjarenbegroting 2021-2014 stemmen. Volgens haar was het in 2019 al zichtbaar dat er geen ruimte was voor invulling van de ambities uit het raads- en collegeakkoord. Maar toch is het besluit voor de aankoop AZC gehandhaafd en met het plan voor de huisvesting gemeentehuis zijn ze samen als nieuwe ambities toegevoegd. Tegelijkertijd wordt voor 4 jaar, dus over deze raadsperiode heen, de ruimte voor nieuw beleid geschrapt. Ons advies toch wat ruimte te houden, haalde het niet. Er is geen ruimte voor nieuw beleid. Zijn nieuwe ambities geen nieuw beleid? En, wat doet de uitvoering van de ambities met onze netto schuldquote? Dit zijn allemaal zaken waarom de SP fractie van mening is dat de begroting, zoals deze nu voorligt, te veel gaten bevat om deze als een politiek volwaardig instrument te kunnen vaststellen. Het is denkbaar dat de uitkomsten van de bespreking van de ambities zullen leiden tot een bijstelling van de begroting.

Andere punten:
*De bezuiniging jeugdzorg kan voor 2020 niet worden gehaald, maar wordt op basis van een uitgebreide analyse wel haalbaar geacht voor 2021. Info uit een andere gemeente leert dat een bedrag van 6 ton niet ongewoon is. Maar de doelstelling om in 2022 en 2023 nog eens 7 en 6 ton te kunnen bezuinigen, kan een stap te ver blijken. Zoals de wethouder zelf al aangaf, kan een enkele gecompliceerde hulpvraag tot extreem hoge kosten leiden. Hier zal toch echt het Rijk bij alle gemeenten moeten bijspringen. Ik roep daarom alle fracties op bij hun Tweede Kamerleden druk te blijven uitoefenen.
*Bij de voorgenomen bezuinigingen op cultuur zijn extra investeringen nodig voor een alternatieve voorziening op taken die door de bezuiniging wegvallen. De geplande bezuinigingen op sport voor 2022 kunnen ook alleen worden gerealiseerd bij de forse investeringen in ’t Wooldrik via een nog op te richten sportbedrijf.
*De overheveling van de bestemmingsreserves verbindingsweg geven het weerstandsvermogen een rooskleurig beeld.  Maar hoe zit het dan met onze bijdrage aan de aanleg van de Vloedbeltlijn? Waar halen we die vandaan? En wat is de invloed van een extra overschrijding van het jaarresultaat 2020 ten opzichte van de stand in de bestuursrapportage?
*De veiligheidsnorm voor de reserve grondexploitatie is volledig losgelaten. Er is nog amper iets over van de norm van 10%.

OZB
De SP fractie is van mening dat een verhoging van de ozb met 8% ook 8% moet zijn en niet ruim 12%, of vorig jaar ruim 16% i.p.v. het besluit tot 12%. Op deze wijze wordt de indruk gewekt dat er achter de rug van de inwoners om, nog een kleine extra greep in hun portemonnee wordt gedaan. Een eerder besluit voor verhoging van ozb voor een project zoals nu voor ‘t Wooldrik, moet onderdeel zijn van de verhoging en niet bovenop de verhoging komen. Dus wat de SP betreft: stoppen met die automatismen. Besluiten moeten eerlijk en transparant zijn voor de burger.

Reactie toevoegen

U bent hier