h

Goederentreinen

De toename van met name het goederenvervoer per spoor is onaanvaardbaar: het spoor met lange wachttijden snijdt Borne in tweeën, het transport veroorzaakt geluid- en trillingoverlast en is gevaarlijk.

Handtekeningenactie goederentreinen

Grote eengezindheid over goederenvervoer

Actie tegen nog meer goederentreinen in Borne

Gemeente heeft zitten slapen. SP Borne: twee tunnels en stop goederenvervoer

Massaal protest tegen geluidsoverlast spoor

Last van lawaai spoor

 

 

 

 

 

9 februari 2017

Spooroverlast: er moet iets gebeuren

Foto: SP

Dit was de strekking van de bijdrage van SP-raadslid Ans van Duuren in de gemeenteraadsvergadering van deze week.  Aanleiding was het vaststellen van een geactualiseerd Veiligheidsplan voor Borne, waarbij de bevolking kon inspreken. Zij miste bij het speerpunt ‘Spoorveiligheid en voorbereiding op rampen en calamaliteiten’ het onderdeel ‘Spooroverlast’. Ans van Duuren: ‘Spooroverlast in de vorm van geluid en trillingen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, veel mensen hebben er last van. Wanneer het college vindt dat dit onderdeel niet past in een Veiligheidsplan, vernemen wij graag waar het dan wel past. Het maakt ons niet uit waar het onder valt, als het maar onderdeel van beleid is’.

Lees verder
5 oktober 2016

Debat over spoor: ProRail grote afwezige

Foto: SP

Er waren veel mensen afgekomen op het Open Podium over veiligheid, een soort hearing waarbij de gemeenteraad de burgers de gelegenheid geeft hun zegje te doen alvorens een besluit te nemen. De raadszaal zat helemaal vol. De meesten waren afgekomen op het thema Spoorveiligheid en –hinder. De Veiligheidsregio Twente, de brandweer en de GGD waren hielden een presentatie, niet Pro Rail, met wie veel van de aanwezigen een appeltje hadden te schillen. ProRail had ter elfde ure afgezegd. 

Lees verder
27 september 2016

Praat mee over ‘spoor’ tijdens Open Podium

Foto: SP

Op dinsdag 4 oktober om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) is er in de raadszaal van het gemeentehuis een Open Podium over veiligheid. Naast de thema's verkeersveiligheid, overlast in de buurt en kwetsbare mensen is er het thema 'Spoorveiligheid, psychosociale gevolgen en de voorbereiding op rampen en crises'.
Op aandringen van de bij Borne Spoort aangesloten partijen Borne Nu en SP is ‘psychosociale gevolgen’ aan het thema toegevoegd. Denk bij psychosociale gevolgen aan overlast en gezondheidsklachten door geluid, trillingen en toename goederenvervoer. Wij kunnen ons voorstellen dat hier het een en ander over te melden is. Bij het Open Podium zullen ook Veiligheidsregio Twente, GGD en ProRail aanwezig zijn. Een mooie gelegenheid om vragen te stellen, je mening te geven etc.

Lees verder
19 december 2015

'Borne Spoort' opgericht

Foto: SP

Op initiatief van de SP hebben een aantal Bornenaren, vanuit diverse geledingen samen met bewoners langs het spoor en met steun van het RONA de groep “Borne Spoort” opgericht.
“Borne Spoort” gaat druk uitoefenen op de provinciale en landelijke overheid om aandacht te geven aan de problematiek rond de Twentelijn en de situatie in Borne in het bijzonder. Het initiatief staat los van de politieke lobby van gemeenten langs het spoor.

Lees verder
2 september 2015

Vriendinnen ketenen zich vast aan gemeentehuis

Foto: Henk Endeman

Vanmorgen hebben vijf vriendinnen zich vastgeketend aan het gemeentehuis van Borne. Zij kwamen op voor de familie Moorman, die het lijdend voorwerp vormt in ‘het dossier Van Galenstraat’. Deze familie woont vlak aan het spoor in Borne. Sinds ongeveer 5 jaar vertoont hun huis gebreken. Scheuren in de muren en op een aantal plekken verzakkingen. Dat dit met het extra treinverkeer en vooral met het toenemende goederenvervoer te maken heeft ligt voor de hand. B&W en ambtenaren van de gemeente Borne hebben zich ingespannen voor hun zaak en hebben geprobeerd erkenning van het probleem bij ProRail te verkrijgen. Vorig jaar werd bekend dat de recentelijk door de gemeente Borne aangelegde grote vijvers in de buurt van hun huis ook een mogelijke oorzaak van verzakking kunnen zijn. Eind mei was het voorbij met de ondersteuning van de gemeente Borne. Het advies was: verkoop je huis. Hiermee zou de familie Moorman buiten hun schuld in de schuldsanering komen. Nu gemeente en ProRail naar elkaar kunnen wijzen hebben ze het echtpaar laten vallen.
(Foto: Henk Endeman; v.l.n.r. Annie ten Tije, Liesbeth Hilgerink, Roelie Geertsma, José Koelen, Mila Schlichter)

Lees verder
29 augustus 2015

Raadpleging Bornse inwoners levert goede ideeën op voor spooractie

Foto: SP

Vanmiddag is de Bornse SP-afdeling ‘het gesprek aangegaan’ met Bornse bezoekers aan de Melbuuln-braderie. Naast het uitdelen van flyers interviewde de SP geïnteresseerde Bornenaren over mogelijke acties rond het spoor, die bij de landelijke politiek de aandacht moeten vestigen op de nadelen die Borne ondervindt van het toegenomen treinverkeer. Met name de uitbreiding van het goederenvervoer is de oorzaak van meer geluid- en trillingshinder en langere wachttijden voor het spoor. Borne is de enige plaats in Overijssel met vijf gelijkvloerse kruisingen, terwijl een tunnel ontbreekt. Nadat de SP besloten had – na een gesprek met de burgemeester en politie – af te zien van het plan om het spoor te bezetten, was het doel ideeën op te doen voor acties die ook de nodige publiciteit zullen trekken. De SP probeert een zo breed mogelijk comité samen te stellen die een actiedag gaat organiseren en zal daarvoor politieke partijen, wijkverenigingen, deskundigen en geïnteresseerden benaderen. Hieraan voorafgaande dus een brainstorm op de braderie.

Lees verder
27 augustus 2015

Spooroverlast: Actie om woorden kracht bij te zetten!

Foto: SP

De SP Borne gaat op zaterdag 29 augustus de mening peilen van de inwoners van Borne over een eventuele bezetting van het spoor. De partij denkt dat een dergelijke spectaculaire actie veel publiciteit trekt. Het aantal goederentreinen dat Borne doorkruist wordt in ieder geval tot 2022 alleen maar meer. Met alle gevolgen van dien wat betreft trillings- en geluidsoverlast. De spoorbomen zullen nog langer gesloten blijven. In Holten, Rijssen, Wierden, Hengelo en Oldenzaal zijn tunnels aangelegd en Almelo hrrft verlaagd spoor. Borne krijgt mogelijk een tunnel bij de Molenkamp. Maar een tunnel binnen de bebouwde kom ligt nog lang niet in het verschiet. Er moeten meer maatregelen genomen worden tegen trillings- en geluidsoverlast en meer tunnels aangelegd, ófwel minder treinen. De landelijke overheid moet wakker geschud worden. Men moet weten wat hier speelt. Dat kan alleen door een spectaculaire actie te voeren, die zoveel publiciteit trekt dat het Journaal ermee opent.

Lees verder
13 maart 2014

Spoorhinder: Maak bezwaar tegen WOZ-waarde

Afgelopen week deelde de SP in de straten langs het spoor flyers uit met een voorbeeld tekst voor een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde van huizen langs het spoor.
SP Tweede Kamerlid Eric Smaling stelde in november de trilling- en geluidsoverlast in Borne bij het kabinet aan de orde evenals het ongeval van afgelopen november. 

Lees verder
24 januari 2014

Eric Smaling: 'Investeringen in goederenspoor Oost-Nederland is weggegooid geld'

Afgelopen woensdag heeft SP Tweede Kamerlid Eric Smaling in een debat met Staatssecretaris Mansveld aangegeven niets te zien in extra goederentreinen in Oost-Nederland. Volgens Smaling zijn deze extra treinen niet noodzakelijk en zijn de investeringen weggegooid geld. De SP zet in op betere samenwerking tussen havens en een sneller aansluiten van de Betuweroute. 

Lees verder
25 november 2013

Staatssecretaris Mansveld (PvdA): Geen gewijzigd beleid door spoorincident Borne

De goederentrein bij Borne is ontspoord doordat een wielband onder een wagon was gebroken. Dat antwoordt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur maandag op Kamervragen van SP Tweede Kamerlid Eric Smaling over de ontsporing. Op de vragen van Eric Smaling t.a.v. van de ongerustheid van burgemeester Welten en de Bornse bevolking over dit soort incidenten zegt de staatssecretaris dat zij zich die bezorgdheid kan voorstellen, maar dat zij niet terugkomt op haar voornemen om in de toekomst meer goederenvervoer richting Oost-Europa over dezelfde spoorlijn af te wikkelen. Alternatieven zijn volgens haar niet haalbaar en te duur.

Lees verder

Pagina's

U bent hier