h

Milieu

6 februari 2019

Waarom de SP Borne niet voor Diftar is

Foto: Wikimedia

De SP fractie heeft gisteravond in de gemeenteraad niet ingestemd met het raadsvoorstel om een scenario uit te werken dat moeten leiden tot het invoeren van een financiële prikkel (diftar) om restafval te beperken. De fractie staat uiteraard wel achter de doelstelling om het restafval terug te dringen en in deze raadsperioden stap voor stap te streven naar een omvang van 120 kg restafval per inwoner. Waarom dan toch niet de keuze het door het college voorgestelde scenario?

Lees verder
20 april 2017

Twence niet verkopen

Foto: SP

De gemeenteraad van Borne heeft deze week een standpunt bepaald over het al dan niet verkopen van afvalverwerker Twence. De Twentse gemeenten zijn op dit moment aandeelhouder. De gemeente Almelo wil haar aandelen graag te gelde maken. Daarentegen wil de Stadt Münster zich juist aansluiten bij Twence. Het Bornse college van B&W koos voor de optie om het aandeelhouderschap voort te zetten, het takenpakket van Twence op het gebied van duurzaamheidsbevordering uit te breiden en Münster toe te laten als aandeelhouder. Hieronder de visie van de SP.

Lees verder
15 april 2016

Maatregelen rond Zuidelijke Randweg blijven vraagteken voor bewoners

Foto: SP

Vorig jaar juni was de SP de enige partij die in de gemeenteraad tegen de aanleg van de Zuidelijke Randweg stemde. Niet omdat we tegen de weg waren, maar vanwege onvoldoende maatregelen om de overlast voor de meest nabij wonende bewoners in de driehoek Leemweg – Veldovenweg - Steenbakkersweg  en omgeving te verminderen. Het grootste deel van hen woonde hier al voordat in de jaren tachtig de A1/A35 werd aangelegd. Nu er nog een weg aangelegd wordt in hun nabijheid zijn veel meer beschermende maatregelen nodig dan nu gepland. Te meer omdat de oorspronkelijke plannen ook nog eens in hun nadeel veranderd zijn.

Lees verder
11 november 2015

Wel of geen Diftar?

Foto: Essent / Wikimedia commons

Het college van Borne heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het streven de hoeveelheid afval per inwoner in 2030 terug te brengen van 227 kg tot 50 kg. Om de burger te laten wennen aan het ‘omgekeerd inzamelen’ (een manier van afval inzamelen, waarbij de nadruk nog meer ligt op de inzameling van recyclebare materialen in plaats van op restafval), zou binnen twee jaar Diftar moeten worden ingevoerd (de vervuiler betaalt, wie vaker de Otto aan de straat zet is duurder uit). De SP is uiteraard voorstander van het scheiden van afval ten einde bruikbare stoffen te kunnen hergebruiken om zo een duurzame maatschappij te creëren.
Borne is op de goede weg, de inwoners doen hun best. Echter de omvang van het restafval is nog te omvangrijk. In de huidige containers, die bedoeld zijn voor restafval zitten nog te veel stoffen, die voor hergebruik in aanmerking komen. Er wordt al wel afval gescheiden, maar niet voldoende en om de inwoner bewuster te maken moet dus volgens het college Diftar worden ingezet. Een alternatief plan is er niet en wil de wethouder niet uitwerken. 

Lees verder

U bent hier