h

Wel of geen Diftar?

11 november 2015

Wel of geen Diftar?

Foto: Essent / Wikimedia commons

Het college van Borne heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het streven de hoeveelheid afval per inwoner in 2030 terug te brengen van 227 kg tot 50 kg. Om de burger te laten wennen aan het ‘omgekeerd inzamelen’ (een manier van afval inzamelen, waarbij de nadruk nog meer ligt op de inzameling van recyclebare materialen in plaats van op restafval), zou binnen twee jaar Diftar moeten worden ingevoerd (de vervuiler betaalt, wie vaker de Otto aan de straat zet is duurder uit). De SP is uiteraard voorstander van het scheiden van afval ten einde bruikbare stoffen te kunnen hergebruiken om zo een duurzame maatschappij te creëren.
Borne is op de goede weg, de inwoners doen hun best. Echter de omvang van het restafval is nog te omvangrijk. In de huidige containers, die bedoeld zijn voor restafval zitten nog te veel stoffen, die voor hergebruik in aanmerking komen. Er wordt al wel afval gescheiden, maar niet voldoende en om de inwoner bewuster te maken moet dus volgens het college Diftar worden ingezet. Een alternatief plan is er niet en wil de wethouder niet uitwerken. 

Het volgende lijkt aan de hand.  Borne werkt met de 14 andere Twentse gemeenten samen met Twente Milieu. Een aantal gemeenten hebben met Twente Milieu al afspraken gemaakt over Diftar  en in verschillende gemeenten zet men dit systeem al in. Borne heeft blijkbaar geen andere keus dan met de overige gemeenten in dit concept mee te gaan en lijkt met handen en voeten gebonden. Het omgekeerd inzamelen van afval met grondcontainers blijkt efficiënt en effectief te zijn, wanneer het restafval om en nabij de 150 kg per persoon zal zijn. De slag naar minder restafval van 227 kg naar 150 kg per persoon dient nog gemaakt te worden. Eerder inzetten van grondcontainers bij een hogere omvang van restafval zal leiden tot kapitaalverlies, omdat snel zal blijken, dat inwoners beter afval scheiden als er voor het restafval betaald moet worden. Een deel van de grondcontainers zal leeg blijven.
De vraag blijft welk systeem het effectiefst en het efficiëntst is. Wat wordt er gevraagd van de inwoners en wat zijn de kosten voor de gemeente en de inwoners en wat is de terugverdientermijn. De bewering dat het goedkoper wordt zou moeten blijken in een projectmatige uitwerking.

Door de meerderheid van de Raad, waaronder de fractie van de SP is veel kritiek geuit op het ontbreken van een onderbouwd projectplan, waarin is uitgewerkt welke stappen successievelijk genomen moeten worden, wat die stappen dienen op te leveren en wat hiervan de kosten zijn voor de gemeente begroting, voor de inwoners en wat hen op termijn oplevert. Ook vraagt de raad om een breder onderzoek naar alternatieven. Het voorstel is door het college teruggenomen en komt wanneer aan de kritiekpunten voldaan is weer op de agenda. Wordt vervolgd.

Reactie toevoegen

U bent hier