h

Waarom de SP Borne niet voor Diftar is

6 februari 2019

Waarom de SP Borne niet voor Diftar is

Foto: Wikimedia

De SP fractie heeft gisteravond in de gemeenteraad niet ingestemd met het raadsvoorstel om een scenario uit te werken dat moeten leiden tot het invoeren van een financiële prikkel (diftar) om restafval te beperken. De fractie staat uiteraard wel achter de doelstelling om het restafval terug te dringen en in deze raadsperioden stap voor stap te streven naar een omvang van 120 kg restafval per inwoner. Waarom dan toch niet de keuze het door het college voorgestelde scenario?

Fractievoorzitter Mieke Visser voerde de volgende redenen en alternatieven aan:
*De prijsprikkel in de afvalinzameling is gebaseerd op de frequentie in het aanbieden van de restcontainer. Dat zegt niets over de hoeveelheid restafval die wordt aangeboden.
*De invoering van de verpakkingencontainer heeft in een periode van ruim 1,5 jr. al geleid tot een afname van het restafval  met 80 kg. per inwoner.
*Het huidige beleid biedt nog voldoende ruimte voor stimulansen om bij onze inwoners en bedrijven tot  een nog betere afvalscheiding te komen. Zoals minder papier in restafval. Van plastic verpakkingen is het nog lang niet voor iedereen duidelijk welk plastic nu wel of niet in de verpakkingencontainer mag.
* Er zijn te weinig vrijwilligers om in heel de gemeente Borne oud papier op te halen. Een papiercontainer van Verenigingen op het milieupleintje bij supermarkten kan misschien een alternatief zijn. Misschien kan Borne Werkt hier binnen haar projectmogelijkheden een helpende hand bieden.
* We kunnen de mogelijkheid onderzoeken of via Twente Milieu een actie kan worden opgezet voor een gedeeltelijke sponsoring van een meerdelig afvalsysteem voor huishoudens.
*De keuze bieden voor een kleinere restafval container van 140 liter met een lager tarief vinden wij een meer positieve prikkel dan het stimuleren van onze burgers om het restafval op te sparen.
*Liever geven wij onze inwoners de mogelijkheid om grof recyclebaar restafval gratis naar het milieupark te brengen of 2 x per jaar gratis te laten afhalen en stellen we voor het aanleveren van niet recyclebaar grof restafval een beperking in de hoeveelheid in.
* We willen het restafval van inwoners van onze gemeente terugdringen, maar hoe zit dat bij bedrijven in onze gemeenten. Geldt ons afvalbeleid ook voor hen?

Kortom: zolang het afvalverwerkingsbedrijf ons afval nog niet volledig kan nascheiden, moet naar onze mening de voorlichting over het nut van een zorgvuldige afvalscheiding aan de bron centraal staan. Verder kunnen we bijdragen aan de gewenste groei naar een circulaire economie, door nog meer in te zetten op een duurzaam en waar mogelijk circulair gebruik van goederen bij burgers en bedrijven en natuurlijk ook de overheid zelf.

Reactie toevoegen

U bent hier