h

Betoog SP over jaarresultaten Gemeente Borne

14 juli 2020

Betoog SP over jaarresultaten Gemeente Borne

Het betoog van de fractie had als rode draad “vertrouwen”. Vertrouwen van burgers in de lokale overheid en vertrouwen onderling tussen raad en college.

Uit de tekst van het betoog van onze fractievoorzitter: “Kiezers geven ons hun vertrouwen. Hoe we met dat vertrouwen omgaan in de uitoefening van onze functie is een verantwoordelijkheid die naar mijn mening voor ons allen in gelijke mate geldt. Dus voor collegeleden niet minder dan voor raadsleden. Maar er valt nog wel wat te verbeteren aan het samenspel van college en raad en dat is, van wat wij zo her en der beluisteren, wel van invloed op het vertrouwen dat de burger in de gemeente heeft. Wij zouden in ieder geval graag zien dat de raad beter in staat gesteld wordt haar eigen verantwoordelijkheid te dragen en beter inzicht te krijgen in de gevolgen van haar besluitvorming. De raad wordt immers ook afgerekend op haar besluit. ‘Ja, maar u heeft als raad besloten’ hebben wij hier al vaker horen klinken.

Wat de financiële situatie betreft: “We boeren behoorlijk achteruit, is de eerste constatering. En veel meer dan verwacht en dat brengt onze gemeente in een risicovolle situatie. Waar ligt het kritische punt?Tekorten in het sociaal domein zijn niet uniek voor Borne, maar er is wel veel werk aan de winkel. Letterlijk ook in de organisatie. De raad heeft besloten tot een forse investering in de organisatie en de IT faciliteiten. De problemen in de organisatie en tekorten in faciliteiten vragen grote inspanningen. Dat hebben we vorig jaar al uitgebreid kunnen vaststellen. De SP fractie is er nog steeds van overtuigd dat de tot nu toe geplande investeringen verantwoord zijn, omdat een goede en adequate bedrijfsvoering essentieel is voor het voortbestaan van onze gemeente. Toch zullen ook hier voor de komende tijd keuzes gemaakt moeten worden.

Er zit een hoop geld in de bestemmingsreserve totaalvisie en spoorondertunneling, nu totaal ruim 8 miljoen. Het college heeft het plan Verbindingsweg nog niet opgegeven, maar in de huidige financiële krapte ontkomen we er niet aan om hier opnieuw een afweging te maken”.

Reactie toevoegen

U bent hier