h

Bornsche Maten: Inspraak bewoners is wassen neus

14 november 2018

Bornsche Maten: Inspraak bewoners is wassen neus

Foto: SP

Afgelopen zomer kregen bewoners van de Bornsche Maten de herziening  van bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van het deelgebied De Veste onder ogen. Opvallend in het plan is de keuze voor twee appartementencomplexen, van 28 meter  (9 woonlagen) en 11 meter hoog. Deze zijn gesitueerd naast de basisschool De Vonder. De wijkraad en omwonenden vinden hoogbouw niet passen in dit deel van de wijk.  Namens 30 omwonenden zijn zienswijzen ingediend. Daarnaast hebben omwonenden brieven gestuurd aan de raadsleden  en in het politiek beraad van 6 november hebben enkele insprekers namens de omwonenden nog eens uitvoerig uiteengezet waarom zij dit bouwplan niet vinden passen en aangegeven dat zij niet in de plannen zijn gekend.

De SP fractie vroeg de wethouder of bewoners in alle redelijkheid van de bouwplannen hadden kunnen weten. De wethouder stelde dat al in 2003 in een masterplan voor de Bornsche Maten de mogelijkheid van hoogbouw tot max. 28 meter is genoemd en daarna is opgenomen in de bestemmingsplannen van 2004 en later o.a. 2015. "Oudgedienden van college/raad hebben in een bus in Nederland rondgereden en ideeën opgedaan voor invulling van deze wijk". De wethouder vindt het de verantwoordelijkheid van bewoners zelf om zich bij de gemeente te informeren over bouwplannen in hun woonomgeving.   "De gemeente kan niet keer op keer  nieuwe bewoners gaan informeren. We hebben via de ambtenaar regelmatig overleg gehad met de wijkraad en die is ook akkoord". De SP fractie zocht daarop contact met de wijkraad. Die had inderdaad overleg gehad met de ambtenaar en plaatjes gezien van zeer globale plannen, maar  na het bekend worden van het collegevoorstel deze zomer, heel duidelijk aangegeven het niet eens te zijn met dit bouwplan.
Regelmatig zijn er in de raad bestemmingsplanwijzigingen aan de orde, ook in de Bornsche Maten, zoals recent voor het plaatsen van noodlokalen aan de Goudbes voor de basisschool De Vonder. De grond was immers bestemd voor woningbouw. Dus waarom niet voor dit deel van De Veste? Volgens de wethouder waren er al langlopende afspraken en zou wijziging van de plannen wel een miljoen euro kunnen kosten. De SP fractie stelde vragen over deze afspraken, maar de antwoorden bleven steken in vage bewoordingen van "afspraken met twee marktpartijen". We gaan het nog eens vragen.

De SP fractie betoogde bij monde van Mieke Visser  in de raadsvergadering op 13 november  het volgende: " Het is goed om een lange termijnvisie te hebben op de ontwikkeling van een wijk, maar in een tijdsbestek van 14 jaar en het geleidelijk zichtbaar worden van de werkelijke contouren van de wijk, moet je ook die visie durven bijstellen. Er mocht/mag, staat in de beantwoording van de zienswijzen 15% van de bouw in de B.M. bestaan uit gestapelde woningen. Het woord moest of moet heb ik niet gelezen.

Wij vinden het allen heel belangrijk dat burgers participeren in de plan- en besluitvorming van college en raad. Dan moeten we ook zienswijzen, die duidelijk breed in dit deel van de wijk worden gedragen, serieus nemen en daarnaar handelen. Het bevoegd gezag houdt in haar finale afweging bij het nemen van het besluit rekening met ingediende zienswijzen", zegt de wet".
De SP fractie riep het college op om te komen tot een andere invulling van  dit deel van De Veste en daarbij het overleg met wijkraad en omwonenden te zoeken om te komen tot een gedragen plan.
Uiteindelijk ging de raad akkoord met een amendement, ondersteund door verschillenden partijen, waarin het aantal bouwlagen van negen naar zes werd teruggebracht. Volgens deze partijen ingegeven door gesprekken met omwonenden. 
Een paar dagen later lazen we in de krant en op Borne Boeit dat omwonenden helemaal niet tevreden zijn met de verlaging van 9 naar 6 woonlagen.....................

Reactie toevoegen

U bent hier