h

Nieuws uit 2014

31 december 2014

Enquête SP: Wat vinden winkeliers van zondagsopenstelling?

In december is in de commissie Bestuur en Financiën, een voorstel voor het winkelopeningstijden besluit besproken. Het voorstel dat door 2 insprekers als wenselijk voor het voetlicht werd gebracht was dat de gemeente
Borne de winkeliers de vrijheid zou geven om zelf te bepalen, of zij op zondag hun winkel willen open stellen. Met dit voorstel is de SP in het centrum van Borne bij 67 winkeliers/ondernemers gaan polsen, wat zij hiervan vinden. En de vraag voorgelegd; stel dat dit voorstel aangenomen zou u dan ook iedere week uw winkel openstellen? De supermarkten hebben we buiten beschouwing gelaten, omdat twee supermarkten al eerder kenbaar hebben gemaakt, dat zij er geen voorstander van zijn. En een drietal andere hebben te kennen gegeven, dat zij graag hun winkel op zondag van 12 tot 18 uur open te willen stellen. De SP wil juist weten, hoe de andere winkeliers hier tegenover staan.

Lees verder
27 december 2014

Tom Verreussel over de participatiewet en de tegenprestatie

Onderstaande tekst is de bijdrage van Tom Verreussel tijdens de behandeling van de nieuwe regelingen op het gebied van de participatiewet in de gemeenteraad: ‘De Participatiewet en de tegenprestatie roepen bij de SP het beeld op van een Paard van Troje. Alleen komen er nu geen soldaten uit, die je mogelijk nog had kunnen omscholen. Ook geen zakken met geld, integendeel die zijn voor een deel leeg gehaald. We horen veel mooie woorden. Er wordt gezegd: de gemeente is dichterbij, kent de mensen beter, weet beter wat er speelt, kan beter gebruik maken van de netwerken. Maar dat is dan nog geen reden om vooraf zo flink te korten. Ook nu is scholing en begeleiding nodig om mensen, die een beperking of een grote afstand tot werk hebben, te laten slagen.

Lees verder
18 december 2014

SP fractie: 'Schaf afvalstoffenheffing af'

Foto: SP

De inwoners van Borne hebben gemiddeld (na Wierden) het één na hoogste inkomen van Overijssel.
Huurders worden opgezadeld met jaarlijkse huurverhogingen. Belastingen zijn een middel om diensten en zaken die  de burgers van maatschappelijk belang achten te financieren. Hierbij zouden de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Fractievoorzitter Tom Verreussel heeft in de raad voorgesteld om de afvalstoffenheffing te verlagen of af te schaffen en dit te bekostigen met een lichte verhoging van de OZB. Hiermee ontstaat lastenverlichting voor huurders en eigenaren van goedkope koopwoningen.

Lees verder
16 december 2014

Vragen over Ecoduct Azelo

Foto: SP

Aan het nut van (sommige) ecoducten wordt de laatste tijd wel eens getwijfeld. Er zijn wel cijfers over ‘overstekend wild’, maar deze tellingen geven nauwelijks informatie over de invloed van een wildviaduct op het gedijen van diersoorten. Ook aan de noodzaak van de ombouw van viaduct Flierhaar in de Kuipersweg tot ‘streekoduct’ wordt door insiders getwijfeld. Tom Verreussel stelde mede namens GroenLinks in Borne vragen over het ecoduct.

Lees verder
3 december 2014

Extra geld voor onderzoek naar wateroverlast

In mei van dit jaar heeft de SP de wateroverlast in de Woolderweg, Van Bemmelstraat, Wensinkstraat, Bussemakerstraat, Kempenstraat en omgeving onder de aandacht gebracht. De wateroverlast bij overvloedige regenval en de schade die deze veroorzaakte aan inboedels was een van de punten die naar voren kwam bij huurenquête die de Bornse SP toen onder 650 huurders in Borne heeft gehouden. Samen met Borne-Nu hebben we in mei een motie ingediend, die door de raad werd aanvaard, waarin het college werd opgeroepen te onderzoeken of de ervaren wateroverlast van de bewoners voort zou kunnen komen uit de hoogte van het grondwater. Tevens is gevraagd om instanties die met deze materie te maken hebben te bewegen tot het nemen van afdoende maatregelen. 

Lees verder
25 november 2014

Enquête SP over woonsituatie in Vogelbuurt

De SP heeft een uitgebreide enquête gehouden over de woonsituatie onder huurders in de Vogelbuurt (Molenkampsweg, Spechtstraat en zijstraten). Het gaat hier om 130 woningen. Een aantal woningen bleken verkocht door Woonbeheer. Van de thuis getroffen mensen hebben er 30 het enquêteformulier volledig ingevuld. Bewoners waren tevreden over het verhelpen van kleine gebreken door Woonbeheer, maar meer dan de helft gaf aan dat structurele en ernstige klachten niet verholpen worden. Meest genoemde klachten hebben betrekking op de bovenverdieping: een niet of slecht geïsoleerd dak, oude zachtboard of gipsen plafonds in de slaapkamers, vocht en tocht. Andere punten die genoemd werden: het ontbreken van stopcontacten in de slaapkamers, weinig lichtpunten, ook over het groenonderhoud in de buurt is men niet enthousiast.
Over de toekomst van de woningen is men ongewis. Een enkeling heeft iets gehoord over een besluit dat na 2016 genomen zal worden. Men wil graag zekerheid. 60% is tevreden over de huur, 40% vindt de huur inmiddels te hoog. 75% van de huurders zou groot onderhoud in de toekomst op prijs stellen, waarbij het dan vooral gaat om de bovenverdieping: dakisolatie, nieuwe plafonds.
De SP zal binnenkort een bijeenkomst organiseren voor de betreffende huurders om vervolgstappen te bespreken. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier