h

Extra geld voor onderzoek naar wateroverlast

3 december 2014

Extra geld voor onderzoek naar wateroverlast

In mei van dit jaar heeft de SP de wateroverlast in de Woolderweg, Van Bemmelstraat, Wensinkstraat, Bussemakerstraat, Kempenstraat en omgeving onder de aandacht gebracht. De wateroverlast bij overvloedige regenval en de schade die deze veroorzaakte aan inboedels was een van de punten die naar voren kwam bij huurenquête die de Bornse SP toen onder 650 huurders in Borne heeft gehouden. Samen met Borne-Nu hebben we in mei een motie ingediend, die door de raad werd aanvaard, waarin het college werd opgeroepen te onderzoeken of de ervaren wateroverlast van de bewoners voort zou kunnen komen uit de hoogte van het grondwater. Tevens is gevraagd om instanties die met deze materie te maken hebben te bewegen tot het nemen van afdoende maatregelen. 

In september kwam er een eerste reactie vanuit het college. Er was een plan opgesteld waarin wordt aangegeven hoe men onderzoek gaat doen naar het probleem. Ondanks het feit dat geen enkele instantie verantwoordelijk en aansprakelijk blijkt voor de grondwaterstand, is de Gemeente van mening dat zij voor haar burgers het eerste aanspreekpunt is en hier de regie dient te voeren.

Eerste resultaten Inmiddels zijn de eerste onderzoeken uitgevoerd. Of de hoge grondwaterstand de oorzaak van de overlast is kan nog niet worden vastgesteld. Probleem is dat er geen peilbuizen in het gebied aanwezig zijn. Er zijn ook geen boorgegevens bekend die een indruk zouden kunnen geven van de bodemgesteldheid. Door grondboringen, grondwatermetingen, onderzoek naar de doorlatendheid van de bodem en naar de technische staat van de woningen moet meer duidelijkheid worden verkregen. Hiervoor is € 16.500 uitgetrokken. De Gemeente heeft ook gesteld dat grondeigenaren (i.c. Woonbeheer) zelf voorzieningen op hun eigen terrein moeten treffen om het water af te voeren.

Reactie toevoegen

U bent hier