h

Nieuws uit 2015

19 december 2015

'Borne Spoort' opgericht

Foto: SP

Op initiatief van de SP hebben een aantal Bornenaren, vanuit diverse geledingen samen met bewoners langs het spoor en met steun van het RONA de groep “Borne Spoort” opgericht.
“Borne Spoort” gaat druk uitoefenen op de provinciale en landelijke overheid om aandacht te geven aan de problematiek rond de Twentelijn en de situatie in Borne in het bijzonder. Het initiatief staat los van de politieke lobby van gemeenten langs het spoor.

Lees verder
11 november 2015

Wel of geen Diftar?

Foto: Essent / Wikimedia commons

Het college van Borne heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het streven de hoeveelheid afval per inwoner in 2030 terug te brengen van 227 kg tot 50 kg. Om de burger te laten wennen aan het ‘omgekeerd inzamelen’ (een manier van afval inzamelen, waarbij de nadruk nog meer ligt op de inzameling van recyclebare materialen in plaats van op restafval), zou binnen twee jaar Diftar moeten worden ingevoerd (de vervuiler betaalt, wie vaker de Otto aan de straat zet is duurder uit). De SP is uiteraard voorstander van het scheiden van afval ten einde bruikbare stoffen te kunnen hergebruiken om zo een duurzame maatschappij te creëren.
Borne is op de goede weg, de inwoners doen hun best. Echter de omvang van het restafval is nog te omvangrijk. In de huidige containers, die bedoeld zijn voor restafval zitten nog te veel stoffen, die voor hergebruik in aanmerking komen. Er wordt al wel afval gescheiden, maar niet voldoende en om de inwoner bewuster te maken moet dus volgens het college Diftar worden ingezet. Een alternatief plan is er niet en wil de wethouder niet uitwerken. 

Lees verder
23 oktober 2015

Mooi resultaat voor bewoners seniorenwoningen Stroom Esch

Foto: SP

Uit een in februari door de SP gehouden enquête onder bewoners van seniorenwoningen aan het Parelgras, Vedergras en Blauwgras bleek dat van de 35 respondenten 85% aangaf dat de woningen gebreken vertonen. Als meest voorkomende klachten kwamen naar voren: slechte isolatie (warmteverlies in de winter en te heet in de zomer, tocht bij ramen en deuren), een te kleine en slecht geventileerde douche, te smalle deuren voor seniorenwoningen etc.

Lees verder
30 september 2015

Fatale blunder coalitie: wel een weg, geen geld meer in kas

Foto: SP

Wie A zegt moet ook B zeggen. Dat was tijdens de algemene beschouwingen over de Meerjarenbegroting het voornaamste argument van coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu om akkoord te gaan met de financiering van de gemeentelijke verbindingsweg. De gemeenteraad had nu eenmaal de Totaalvisie aangenomen, waarin de verbindingsweg de eerste ‘stapsteen’ vormt. Voortschrijdend inzicht ten aanzien van het relatief geringe belang van de weg, het extreem hoge prijskaartje voor de Bornse burger en tal van andere argumenten en alternatieven door de oppositie aangedragen, konden het coalitieblok niet op andere gedachten brengen. Ans van Duuren (SP) tijdens het debat: ‘Voor de gemeentelijke verbindingsweg zal vast nog een toepasselijke naam bedacht worden. Wij hebben al een naam voor deze nieuwe weg langs de Molenkamp. De Molensteen lijkt ons een heel toepasselijke naam’.

Lees verder
2 september 2015

Vriendinnen ketenen zich vast aan gemeentehuis

Foto: Henk Endeman

Vanmorgen hebben vijf vriendinnen zich vastgeketend aan het gemeentehuis van Borne. Zij kwamen op voor de familie Moorman, die het lijdend voorwerp vormt in ‘het dossier Van Galenstraat’. Deze familie woont vlak aan het spoor in Borne. Sinds ongeveer 5 jaar vertoont hun huis gebreken. Scheuren in de muren en op een aantal plekken verzakkingen. Dat dit met het extra treinverkeer en vooral met het toenemende goederenvervoer te maken heeft ligt voor de hand. B&W en ambtenaren van de gemeente Borne hebben zich ingespannen voor hun zaak en hebben geprobeerd erkenning van het probleem bij ProRail te verkrijgen. Vorig jaar werd bekend dat de recentelijk door de gemeente Borne aangelegde grote vijvers in de buurt van hun huis ook een mogelijke oorzaak van verzakking kunnen zijn. Eind mei was het voorbij met de ondersteuning van de gemeente Borne. Het advies was: verkoop je huis. Hiermee zou de familie Moorman buiten hun schuld in de schuldsanering komen. Nu gemeente en ProRail naar elkaar kunnen wijzen hebben ze het echtpaar laten vallen.
(Foto: Henk Endeman; v.l.n.r. Annie ten Tije, Liesbeth Hilgerink, Roelie Geertsma, José Koelen, Mila Schlichter)

Lees verder
29 augustus 2015

Raadpleging Bornse inwoners levert goede ideeën op voor spooractie

Foto: SP

Vanmiddag is de Bornse SP-afdeling ‘het gesprek aangegaan’ met Bornse bezoekers aan de Melbuuln-braderie. Naast het uitdelen van flyers interviewde de SP geïnteresseerde Bornenaren over mogelijke acties rond het spoor, die bij de landelijke politiek de aandacht moeten vestigen op de nadelen die Borne ondervindt van het toegenomen treinverkeer. Met name de uitbreiding van het goederenvervoer is de oorzaak van meer geluid- en trillingshinder en langere wachttijden voor het spoor. Borne is de enige plaats in Overijssel met vijf gelijkvloerse kruisingen, terwijl een tunnel ontbreekt. Nadat de SP besloten had – na een gesprek met de burgemeester en politie – af te zien van het plan om het spoor te bezetten, was het doel ideeën op te doen voor acties die ook de nodige publiciteit zullen trekken. De SP probeert een zo breed mogelijk comité samen te stellen die een actiedag gaat organiseren en zal daarvoor politieke partijen, wijkverenigingen, deskundigen en geïnteresseerden benaderen. Hieraan voorafgaande dus een brainstorm op de braderie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier