h

Nieuws uit 2014

15 november 2014

Zenderen wil geen mestverwerking in nabijheid

Zo’n 150 inwoners van Zenderen kwamen vanmorgen naar de locatie Elhorst Vloedbeld, waar LTO Oost en Twence de inwoners hadden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst betreffende de op te starten mestverwerkingsfabriek.
(Foto boven afkomstig van: regiocanons.nl)
De kwestie in het kort: Volgend jaar komt aan de door Europa opgelegde quotering een einde. De boeren mogen weer net zoveel melk produceren als ze willen, en dus de veestapel uitbreiden, maar moeten zich houden aan de milieuregels. Mest die ze niet op eigen land, of dat van collega-akkerbouwers, kwijt kunnen, moet verwerkt worden via een mestverwerkingsinstallatie. Zelf zo’n installatie aanschaffen is duur en onrendabel. Anderzijds denkt Twence na, wat het met de locatie Elhorst Vloedbeld zou kunnen doen, nu het terrein nauwelijks nog in gebruik is. Het op een centraal punt verwerken van een deel van de Twentse mest dient zich aan als kans voor het bedrijf. Dan is er nog de bevolking van Zenderen, die ooit was beloofd dat na 30 jaar het terrein aan de natuur zou worden teruggegeven en nu min of meer opgeschrikt wordt door een nieuwe invulling van het bestemmingsplan.

Lees verder
9 november 2014

SP pleit voor onafhankelijke toezichtkamer voor het sociale domein

SP-fractievoorzitter Tom Verreussel heeft deze week in de gemeenteraad een motie ingediend voor het oprichten van een onafhankelijke toezichtkamer voor het sociale domein. De motie kreeg geen steun bij de andere partijen, die zich schaarden achter de woorden van de wethouder, die de nieuwe Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente omschreef als een laagdrempelige organisatie. De tijd zal leren wie gelijk heeft…
Behalve dit onderdeel kwamen bijna alle transities binnen het sociale domein aan de orde. De SP complimenteerde in de eerste plaats de commissie uit de gemeenteraad, de ambtenaren en de wethouder voor het vele werk dat de afgelopen maanden is verzet. De beleidsplannen en verordeningen die nu na uitvoerige discussie zijn vastgesteld kunnen op brede steun rekenen. Toch had Tom Verreussel nog steeds bedenkingen bij de gehele decentralisatie. Want het blijft onverteerbaar dat een zo grote verandering, met een overdracht van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, gepaard gaan met flinke bezuinigingen. Daarnaast had hij nog een aantal opmerkingen en vragen.

Lees verder
7 november 2014

Over rond- en randwegen en een tunnel

Een van de meest besproken onderwerpen in Borne vormt de onlangs door de gemeenteraad onderschreven Totaalvisie ten aanzien van (rand)wegen en tunnels met het doel de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Borne te bevorderen. Een plan dat tientallen miljoenen gaat kosten en daardoor alleen maar gefaseerd kan worden uitgevoerd. Hoe staat de SP in de discussie die momenteel in en buiten de raad plaatsvindt?

Lees verder
30 oktober 2014

Meldpunt 'Huur te duur'

In twee jaar tijd zijn de huurprijzen met ruim 9 procent gemiddeld gestegen. ‘Dit is een rechtstreeks gevolg van het kabinetsbeleid,’ stelt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. ‘Ik hoor steeds vaker dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen. Deze signalen worden door het kabinet weggewimpeld. Ik wil samen met huurders van wie de huur te duur is, knokken voor betaalbaar wonen. Daarom openen we vandaag het meldpunt 'Huur te Duur'. Via dit meldpunt kunnen huurders hun ervaringen delen. Met de antwoorden kunnen we de minister de dramatische gevolgen van zijn beleid laten zien. Daarom roep ik alle huurders op om met hun verhalen te komen.’

Lees verder
29 oktober 2014

WILLIAM VAN DEN HEUVEL LIJSTTREKKER SP OVERIJSSEL

Afgelopen zaterdag is William van den Heuvel door de regioconferentie van de SP in Overijssel verkozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Met Van den Heuvel als eerste op een sterke lijst is de SP ervan overtuigd een uitstekend resultaat bij de verkiezingen te kunnen behalen.

Lees verder
9 oktober 2014

Bezuinigingen leiden tot verval begraafplaats

Nadat het reguliere onderhoud aan de Bornse begraafplaats door bezuinigingen in handen werd gesteld van een private onderneming heeft ook de SP in Borne zich beziggehouden met het wel en wee van deze begraafplaats. Zonder vooruit te willen lopen op het rapport dat Borne-Nu in het vooruitzicht heeft gesteld, wil de SP alvast ter aanvulling hier haar bevindingen weergeven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier