h

Over rond- en randwegen en een tunnel

7 november 2014

Over rond- en randwegen en een tunnel

Een van de meest besproken onderwerpen in Borne vormt de onlangs door de gemeenteraad onderschreven Totaalvisie ten aanzien van (rand)wegen en tunnels met het doel de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Borne te bevorderen. Een plan dat tientallen miljoenen gaat kosten en daardoor alleen maar gefaseerd kan worden uitgevoerd. Hoe staat de SP in de discussie die momenteel in en buiten de raad plaatsvindt?

Verbindingsweg
Al 10 jaar worden er plannen gemaakt, waarbij men vooral fragmentarisch te werk is gegaan. Goed dat er een totaalvisie is, maar jammer dat er nu omwille van beschikbare middelen in de tijd druk op het proces komt te staan.
De nieuw aan te leggen Verbindingsweg tussen Platenkamp en de snelwegen langs industrieterrein De Molenkamp is nog maar relatief kort in beeld en favoriet bij de Gemeenteraad als eerste uit te voeren project uit de Totaalvisie.  Maar volgens de Provincie past de weg niet in de omgevingsvisie en tast deze de Zenderense Es aan.
De Provincie ziet geen noodzaak voor de Verbindingsweg als alternatief, waardoor ook een knip in de Rondweg mogelijk wordt, want hier waren immers al verkeersremmende maatregelen genomen? De Provincie ziet genoeg mogelijkheden om knelpunten binnen de Totaalvisie op te lossen en wil niet onder stoom en kokend water meegaan met de Bornse oplossing.
De Verbindingsweg lost een deel van het probleem op. De verkeersdrukte in Zenderen wordt er niet minder om en daar hebben ze al heel lang last van het toenemende verkeer. De aanzuigende werking van de Verbindingsweg heeft voor de bewoners van ’t Olthof gevolgen m.b.t. geluidsoverlast.
Langs de Verbindingsweg is een weggetje geprojecteerd, die voor aansluiting op De Molenkamp moet zorgen, maar waar langzaam en snelverkeer samenkomen.

Draagvlak
Over de Knip in de N743 (Rondweg) zijn de inwoners van de Bornsche Maten verdeeld. De bewoners van Tuinstad voorzien een scheiding van de wijk door forse toename van het verkeer in de Bornse Beeklaan, te vergelijken met de Weerselosestraat als doorgaande weg in de StroomEsch. Ook de wijkvereniging StroomEsch zet grote vraagtekens bij de Knip. De wijkvereniging Wensink-Zuid vreest toename van het verkeer door de Europastraat wanneer de Rondweg afgesloten wordt.

Financiering
Rond de financiering van de Verbindingsweg zijn nog veel vraagtekens. Is het zeker dat de Nanov-gelden mogen worden ingezet voor een tunnel in een niet bestaande spoorwegovergang? Wordt het ontbrekende geld op tijd binnengehaald? Er wordt nu teveel gekoerst op ‘alles of niets’ (de verbindingsweg), met het risico om straks met lege handen te komen staan. De SP kan zich vinden in de Totaalvisie maar niet in de gekozen aanpak. Er is teveel onzekerheid of de Provincie haar fiat geeft. Wanneer de statenleden in meerderheid achter het Bornse plan staan is dat nog geen garantie dat de gedeputeerde (geadviseerd door zijn ambtenaren) dat ook doet en ook niet dat er dan voldoende geld is.

De SP is voor een tweesporenbeleid. De middelen moeten in ieder geval ingezet worden voor knelpunten veroorzaakt door de barrière van het spoor. Financiën mogen niet verloren gaan. Het zou een misser zijn wanneer door te gokken op de verbindingsweg, middelen niet gebruikt kunnen worden om überhaupt knelpunten op te lossen.

Reactie toevoegen

U bent hier