h

SP pleit voor onafhankelijke toezichtkamer voor het sociale domein

9 november 2014

SP pleit voor onafhankelijke toezichtkamer voor het sociale domein

SP-fractievoorzitter Tom Verreussel heeft deze week in de gemeenteraad een motie ingediend voor het oprichten van een onafhankelijke toezichtkamer voor het sociale domein. De motie kreeg geen steun bij de andere partijen, die zich schaarden achter de woorden van de wethouder, die de nieuwe Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente omschreef als een laagdrempelige organisatie. De tijd zal leren wie gelijk heeft…
Behalve dit onderdeel kwamen bijna alle transities binnen het sociale domein aan de orde. De SP complimenteerde in de eerste plaats de commissie uit de gemeenteraad, de ambtenaren en de wethouder voor het vele werk dat de afgelopen maanden is verzet. De beleidsplannen en verordeningen die nu na uitvoerige discussie zijn vastgesteld kunnen op brede steun rekenen. Toch had Tom Verreussel nog steeds bedenkingen bij de gehele decentralisatie. Want het blijft onverteerbaar dat een zo grote verandering, met een overdracht van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, gepaard gaan met flinke bezuinigingen. Daarnaast had hij nog een aantal opmerkingen en vragen.

Zo merkte hij op dat veel intenties op papier zijn gezet maar er ook nog veel uitgewerkt moet worden. De SP verwacht van de wethouder, dat er een planning komt waarin wordt aangegeven wanneer de raad de uitwerking van de genoemde onderdelen en thema' s zoals die in het beleidsplan vernoemd worden tegemoet kan zien.
Ook stelde Verreussel de vraag of de inkomenstoets die voor bestuurders in de zorg geldt is uitgevoerd en of op grond hiervan tarieven zijn verlaagd.
Wat betreft de WMO, waar de taken van de gemeente fors worden uitgebreid, maar waar op last van Den Haag ook fors bezuinigd dient te worden, waren er ook een aantal vragen. Een citaat: ‘Komende jaren krijgen we te maken met afname van intramurale capaciteit. Mensen zullen langer thuis blijven wonen, waarbij de vraag naar woningaanpassingen  zal toenemen. Evenals andere ondersteunings- en hulpvragen. Wij verzoeken het college om een aantal scenario's uit werken, waarbij vanuit verschillende ontwikkelingen wordt gekeken wat de effecten kunnen zijn. Dit kan bij de rapportages gebruikt worden en helpen bij het inrichten van het financiële dashboard’. Dit financiële dashboard waarbij raadsleden goed kunnen volgen hoeveel geld aan welk onderdeel binnen de decentralisaties besteed wordt, is ook een wens van de SP en andere partijen.

Organisatie voor Jeugd en Zorg Twente (OJZT)
Tenslotte het agendapunt waarover de SP een motie indiende. Verreussel merkte onder het volgende op:  ‘Daar waar de gemeente, die het dichtste bij de burger staat en de regie zou voeren, merken wij op, dat er toch sprake is van schaalvergroting. Deze intensieve en complexere zorg, dient op aanwijzen van de centrale overheid, omwille van de kosten, effectiviteit en efficiency anders georganiseerd te worden. Vervolgens worden daar nog andere onderdelen aan toegevoegd. En het vehikel is de OZJT, dat voor onbepaalde tijd in een gemeenschappelijke regeling wordt ondergebracht, waarbij de gemeenteraad op afstand wordt gezet en dus te weinig invloed heeft. En eenmaal in een gemeenschappelijke regeling ondergebracht, is het voor een gemeente niet eenvoudig om uit te treden’. 

Reactie toevoegen

U bent hier