h

Vragen over Ecoduct Azelo

16 december 2014

Vragen over Ecoduct Azelo

Foto: SP

Aan het nut van (sommige) ecoducten wordt de laatste tijd wel eens getwijfeld. Er zijn wel cijfers over ‘overstekend wild’, maar deze tellingen geven nauwelijks informatie over de invloed van een wildviaduct op het gedijen van diersoorten. Ook aan de noodzaak van de ombouw van viaduct Flierhaar in de Kuipersweg tot ‘streekoduct’ wordt door insiders getwijfeld. Tom Verreussel stelde mede namens GroenLinks in Borne vragen over het ecoduct.

Vragen aan wethouder met de antwoorden
1. Klopt het dat het viaduct achter het Azc in Azelo een ecoduct wordt voor 1/3 deel van de overgang?
Dat is correct. Dit is één van de projecten uit het programma 'Ontsnipperen en Verbinden' van de Groene poort en bedoeld om een landschappelijke, ecologische en recreatieve verbinding te realiseren tussen landgoed Twickel, de Groene Poort en het Nationaal Landschap Noordoost Twente. De helft van het viaduct wordt omgevormd tot ecoduct. De andere helft houdt de verkeersfunctie. Het via-/ecoduct blijft op verzoek van de buurtbewoners in Azelo toegankelijk voor alle verkeer. Gezien de verkeersintensiteit verwachten wij dat dit nauwelijks tot geen nadelige effecten heeft voor de ecologische functie.

2. Op welk gemeentelijk grondgebied ligt dit via-/ecoduct ?
Het via-/ecoduct zelf ligt geheel op het grondgebied van Borne. Om de ecologische verbinding naar de omgeving te kunnen realiseren zijn enkele landschappelijke maatregelen nodig (o.a. aanplant singels voor geleiding fauna). Voor een deel worden deze gerealiseerd op grondgebied van Hof van Twente.

3. Voor welke gemeente zijn de kosten van de aanpassing en voor welke gemeente de kosten voor onderhoud?
De kosten voor aanpassing van het viaduct zelf, inclusief maatregelen op de snelweg zoals aanpassing van de verlichting, worden bekostigd uit het Meerjarenprogramma Ontsnipperen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat). De maatregelen met betrekking tot de verbinding naar de omgeving worden bekostigd uit de gelden die door de provincie, Regio Twente en de gemeente Borne beschikbaar zijn gesteld voor uitvoering van de Groene Poort.
De kosten voor onderhoud van het viaduct komen ten laste van de gemeente Borne. Dat is thans ook het geval. Het ecoduct wordt onderhoudsarm aangelegd. Uit ervaring met vergelijkbare ecoducten blijkt dat de onderhoudskosten niet substantieel afwijken van de kosten in de huidige situatie. Enerzijds komt dat door de onderhoudsarme aanleg, en anderzijds omdat de oppervlakte te onderhouden asfalt kleiner wordt. Het onderhoud van de landschapselementen ligt bij de grondeigenaar. Mogelijk dat deze gebruik kunnen maken van groene diensten voor het onderhoud.

Reactie toevoegen

U bent hier