h

Enquête SP: Wat vinden winkeliers van zondagsopenstelling?

31 december 2014

Enquête SP: Wat vinden winkeliers van zondagsopenstelling?

In december is in de commissie Bestuur en Financiën, een voorstel voor het winkelopeningstijden besluit besproken. Het voorstel dat door 2 insprekers als wenselijk voor het voetlicht werd gebracht was dat de gemeente
Borne de winkeliers de vrijheid zou geven om zelf te bepalen, of zij op zondag hun winkel willen open stellen. Met dit voorstel is de SP in het centrum van Borne bij 67 winkeliers/ondernemers gaan polsen, wat zij hiervan vinden. En de vraag voorgelegd; stel dat dit voorstel aangenomen zou u dan ook iedere week uw winkel openstellen? De supermarkten hebben we buiten beschouwing gelaten, omdat twee supermarkten al eerder kenbaar hebben gemaakt, dat zij er geen voorstander van zijn. En een drietal andere hebben te kennen gegeven, dat zij graag hun winkel op zondag van 12 tot 18 uur open te willen stellen. De SP wil juist weten, hoe de andere winkeliers hier tegenover staan.

De uitslag van de enquête is als volgt:
Als de kans tot openstelling op zondag geboden wordt dan zullen  61  winkeliers/ondernemers hier geen gebruik van maken. Er zijn 6 winkeliers/ondernemers die er wel gebruik van willen maken. De winkeliers/ondernemers, die er van af zien, willen ook een vrije dag in de week houden om bij hun gezin te zijn. Daarnaast verwachten zij niet, dat een dergelijke openstelling zal leiden tot meer omzet. Zij verwachten eerder dat de omzet zich nog meer over de beschikbare uren zal verdelen en het rendement niet zal toenemen. 
Er zijn ook winkeliers/ondernemers, die er vanaf zien, omwille van hun religie.
Er zijn branches waar men geschoold/ gekwalificeerd personeel dient in te zetten. Met de bestaande cao, is het dan zeer moeilijk om kostendekkend te kunnen werken. In sommige winkels is toezicht zeer noodzakelijk waardoor er twee of drie mensen aanwezig dienen te zijn. De verwachting is, dat een zo ruime openstelling de omzet niet zo zou laten toenemen, dat de kosten er mee gedekt kunnen worden.
Een ondernemer/winkelier geeft aan, dat als men de winkel op zondag zou openstellen, men  dan op een andere dag de winkel zal sluiten, om ook een vrije dag in de week te hebben.

Er zijn een vijftal ondernemers, die het prijzenswaardig vinden, als de winkelier/ondernemer de ruimte krijgt, om iets op een zondag te kunnen organiseren, als het hen uitkomt. Een openstelling kan te maken hebben met het feit dat het past in het seizoen - lente - zomer - fietstijd- veel fietsers actief. En dan zou het prettig zijn, als je winkelaanbod kunnen laten aansluiten bij de behoefte en wensen van de klant. Dus een bepaalde actie, die zich in de branche aandient en waar de ondernemer/winkelier op in wil spelen.
Een ander vindt de ruimere openstelling wenselijk, omdat het wezenlijk is om de service voor zijn klantenbestand te kunnen verruimen. Juist, omdat er geconcurreerd wordt met een winkelketen aan de Westermaat. Deze winkelier/ondernemer wil juist zorgen voor behoud van arbeidsplaatsen en ervaart, dat verruiming van de openingstijd, daaraan bijdraagt.
Een winkelier/ondernemer in de fruit en groenten branche, is vaak op zondagochtend bezig met de voorbereiding  voor de komende week. Een openstelling van 9 van tot 12 uur gelijk oplopend met de bakker in de buurt zou daarbij passen.
Een volgende winkelier/ondernemer biedt in zijn winkel een combinatie van producten aan, waar de klant een compleet gestileerd pakket kan vinden. De klanten komen niet alleen uit Borne, maar ook uit aangrenzende gemeenten. Ook deze ondernemer is voor zondagsopenstelling.
Er zijn een viertal ondernemers, die aangeven dat hun klanten er nog niet aan toe zijn er ook nog niet om vragen. Zij kunnen met de huidige openstelling goed uit de voeten. Maar stel dat de vraag zich bij de klant zou aandienen, dan zal er zeker op de behoefte van de klant ingespeeld worden. Dus vooralsnog zullen zij er geen gebruik van maken, maar vinden de mogelijkheid prijzenswaardig.
Er zijn een drietal winkeliers/ondernemers die niet mee doen aan de ruimere openstelling, maar collega’s daarvoor de ruimte willen geven. En vinden het fijn, dat die ruimte wordt geboden, voor het geval zich toch iets bijzonders zou aan dienen in hun branche. Zij willen hun winkel wel openstellen, als er een bijzondere activiteit wordt georganiseerd. De bijzondere activiteit trekt meer mensen in het dorp. Meestal  is het dan wel rendabel om open te zijn. 
Enkele ondernemers/winkeliers zullen mee gaan als de druk in de markt van de andere collega’s toeneemt, om niet als enige dan gesloten te zijn. Maar er is niet sprake van een echte overtuiging of geloof in deze ruimere openstelling.
Een ondernemer/winkelier zou er voorstander van zijn, om van maandag tot zaterdag de winkel van 10 uur tot 20 uur open te stellen als alle ondernemers daaraan meedoen.

80% van de ondervraagden is voor een maandelijkse koopzondag, liefst gekoppeld aan een bijzondere activiteit.  Of zelfs een enkele keer een bijzondere activiteit op een zaterdag organiseren b.v. Midsummernight, waarbij bij de kans groot is dat je ook mensen van elders naar het dorp trekt.

Voor de meeste winkeliers/ondernemers blijft het van belang om solidair met elkaar te zijn. En er voor te zorgen dat je als geheel - centrum van Borne - een aantrekkelijke uitstraling hebt naar de consumenten. Men ervaart dat er een bepaalde afhankelijkheid is van elkaar, juist vanwege de verscheidenheid. Het is mooi als een klant in ieder kan vinden wat hij zoekt, omdat de collega’s ook open zijn. Men verwacht dat als er geen eensgezindheid is en de klant ervaart, dat men zonder resultaat naar Borne is gereisd, de animo om naar Borne te komen aanzienlijk zal verminderen. Enkele winkeliers/ondernemers ervaren al, dat klanten teleurgestelde opmerkingen maken, omdat op de vrijdagse koopavond niet alle winkels open zijn.

Samenvattend
Van de ondervraagde winkeliers/ondernemers zal in eerste instantie 91% geen gebruik maken van de ruimere openstelling, waarvan 84% er zeer zeker van is dat niet te doen.
9
% van de ondervraagde ondernemers/winkeliers zullen wel gebruik gaan maken van de ruimere openstelling. Vervolgens is er een kleine groep (5%), die incidenteel van deze mogelijkheid gebruik zou willen maken. Een nog kleinere groep (2%) wacht af  of de vraag van de klant zich die kant op beweegt.
Een sterk geluid klinkt door om maandelijks een koopzondag of twee maal per jaar een koopzaterdag te organiseren. Het is dan van belang om daar een thema of een bijzondere activiteit aan te koppelen, zodat Borne zich blijft onderscheiden van de omringende gemeenten en daarmee ook een toegevoegde waarde levert voor de consument.
Er voor zorgen dat je een totaal uitstraling hebt voor de consumenten, die aantrekkingskracht heeft. Een wens in de richting van BBO, dat er een helder en duidelijk communicatieplan ligt, waarbij klanten/consumenten weten wanneer het aantrekkelijk is in Borne te winkelen. Het zou in het nadeel van Borne werken, als het beeld ontstaat, dat men in Borne elke zondag terecht kan om te winkelen, maar dat dan blijkt dat ruim 80% van de winkels gesloten zijn. Er ontstaat voor de consument een onduidelijk beeld wat men kan verwachten en dat werkt averechts en zou daarmee de kleinere ondernemers/winkeliers schaden.

Wij zouden als SP kunnen instemmen met het vrijgeven van het winkelopenstelling op zondag, mits er een goed plan aan ten grondslag ligt, waarmee de consument geïnformeerd wordt over de verwachtingen die men kan hebben ten aanzien de opengestelde winkels in Borne. 
Is er een ondernemer/winkelier die omwille van een actie zijn klanten wat wil bieden en dat met hen communiceert dan heeft men daar dan de mogelijkheid voor. Dit geldt echter niet voor het merendeel van de winkeliers. Het merendeel ondervindt een onderlinge afhankelijkheid en wenst niet iedere zondag open te zijn, omwille van familie, religie en economische perspectieven. Zij willen koopzondagen uitbreiden als dat gekoppeld is aan een thema of bijzonder activiteit. Een dergelijk door onder meer de BBO uitgewerkt plan zou daarvan de onderlegger kunnen zijn.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier