h

Motie: meer geld voor WMO en jeugdzorg

31 oktober 2018

Motie: meer geld voor WMO en jeugdzorg

SP-fractievoorzitter Mieke Visser vroeg tijdens de algemene beschouwingen aandacht voor het volgende: Bij de decentralisatie van taken op het gebied van sociale zaken van de rijksoverheid naar gemeenten kregen gemeenten 20% minder budget dan het rijk zelf voor die taken nodig had. Het is dus niet gek dat ook de Twentse gemeenten  kampen met grote tekorten op het Sociaal Domein. Via de VNG wordt al langere tijd geprobeerd de rijksoverheid duidelijk te maken dat er structureel te weinig beschikbaar is gesteld voor de overgedragen taken.

Het in 2019 in te voeren abonnementstarief als eigen bijdrage i.p.v. de inkomensafhankelijke bijdrage voor het gebruik van WMO voorzieningen verslechtert niet alleen de positie van inwoners met een lager inkomen, maar heeft ook gevolgen voor de inkomsten van gemeenten.
Toen we 10 jaar geleden in Nederland te kampen kregen met een bankencrisis, moest er fors worden bezuinigd en daar werd vooral de sociale sector het slachtoffer van. Nu het ons al weer enkele jaren beter gaat, is het niet langer te rechtvaardigen om de krappe budgetten te handhaven. Met name de grote tekorten op de jeugdzorg kunnen in de toekomst leiden tot een nog grotere problematiek bij kinderen en jongeren en tot extra kosten.
Daarom roep ik het college op om zelf en samen met andere colleges  en gemeenteraden in Twente krachtig stelling te nemen. Daarvoor heeft de SP fractie de volgende motie opgesteld:

Overwegende dat

  • Het niet te rechtvaardigen is dat voor mensen die vanwege ouderdom, sociale problematiek, ziekte of een handicap op zorghulp van de overheid zijn aangewezen, deze mogelijk niet krijgen of te lang zonder noodzakelijke zorg blijven door de lange wachttijden
  • De structurele tekorten in de jeugdzorg Twente er uiteindelijk toe kunnen leiden dat de samenleving wordt geconfronteerd met grotere problematiek die tot extra kosten kan leiden voor gemeenten en meer schade voor betrokken burgers
  • Nieuw beleid van de rijksoverheid, zoals de verhoging van de energiebelasting, de vaste bijdrage voor gebruik van WMO voorzieningen, de wijzigingen in de belastingschijven inkomstenbelasting leiden tot hogere lasten voor lagere inkomensgroepen en een verdere tweedeling in de samenleving.

 

Roept het college op

  • Samen met andere colleges en gemeenteraden in Twente  krachtig stelling te nemen tegen de te krappe budgetten voor het sociaal domein, vooral voor de jeugdzorg
  • Dit te doen door een actieve, zoveel mogelijk door alle partijen gesteunde, gezamenlijke lobby te voeren naar de landelijke politiek
  • Alle Twentse gemeenten en fracties op te roepen zich hierbij aan te sluiten.

De motie werd ondersteund door de gehele opppositie. De collegepartijen stemden tegen.

Reactie toevoegen

U bent hier