h

Wonen

De voormalige fabrieksplaats Borne wordt in toenemende mate een woonoord voor welgestelden. De sociale woningbouw zit in het verdomhoekje. Waar kunnen jongeren terecht voor een woonplek?

Vervolg enquete Van Bemmelstraat en omgeving

Onderhoud woningen omgeving Van Bemmelstraat

Borne vergrijst steeds verder

Geen plek in Borne voor starters op de woningmarkt

Betaalbare grond voor huurwoningen in Borne

 

 

 

 

25 november 2014

Enquête SP over woonsituatie in Vogelbuurt

De SP heeft een uitgebreide enquête gehouden over de woonsituatie onder huurders in de Vogelbuurt (Molenkampsweg, Spechtstraat en zijstraten). Het gaat hier om 130 woningen. Een aantal woningen bleken verkocht door Woonbeheer. Van de thuis getroffen mensen hebben er 30 het enquêteformulier volledig ingevuld. Bewoners waren tevreden over het verhelpen van kleine gebreken door Woonbeheer, maar meer dan de helft gaf aan dat structurele en ernstige klachten niet verholpen worden. Meest genoemde klachten hebben betrekking op de bovenverdieping: een niet of slecht geïsoleerd dak, oude zachtboard of gipsen plafonds in de slaapkamers, vocht en tocht. Andere punten die genoemd werden: het ontbreken van stopcontacten in de slaapkamers, weinig lichtpunten, ook over het groenonderhoud in de buurt is men niet enthousiast.
Over de toekomst van de woningen is men ongewis. Een enkeling heeft iets gehoord over een besluit dat na 2016 genomen zal worden. Men wil graag zekerheid. 60% is tevreden over de huur, 40% vindt de huur inmiddels te hoog. 75% van de huurders zou groot onderhoud in de toekomst op prijs stellen, waarbij het dan vooral gaat om de bovenverdieping: dakisolatie, nieuwe plafonds.
De SP zal binnenkort een bijeenkomst organiseren voor de betreffende huurders om vervolgstappen te bespreken. 

Lees verder
23 september 2014

Antwoord college op wateroverlast

Tijdens de grote huurenquête vorig najaar liep de SP nog eens aan tegen het al bekende probleem van de wateroverlast in de buurt  gelegen in het midden van Borne tussen Europastraat, Oude Deldensestraat en Oude Hengeloseweg. De overstromingen tijdens zware regenval hebben al diverse keren schade aan de inboedels veroorzaakt.
Op 20 mei heeft de SP samen met Borne-Nu een motie ingediend, die door de raad werd aanvaard, waarin het college werd opgeroepen te onderzoeken of de ervaren wateroverlast van de bewoners aan de Woolderweg, Van Bemmelstraat, Wensinkstraat en Bussemakerstraat voort zou kunnen komen uit de hoogte van het grondwater. Tevens is gevraagd om instanties die met deze materie te maken hebben te bewegen tot het nemen van afdoende maatregelen.

Lees verder
25 mei 2014

Zoek oplossing voor wateroverlast!

De buurt gelegen in het midden van Borne tussen Europastraat, Oude Deldensestraat en Oude Hengeloseweg, kampt al jaren met wateroverlast. Zo liep in juni vorig jaar bij de huizen in de Van Bemmelstraat voor de derde keer in drie jaar na een stortbui het water de huizen binnen. Bewoners hebben al meerdere malen hun vloerbedekking moeten vervangen.

Lees verder
18 september 2013

Huurenquête door SP in Borne

De afgelopen weken hebben Bornse SP-leden een enquête gehouden onder Bornse huurders, waarbij een vijftal vragen werd gesteld:
-  Heeft u bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging. Zo ja om welke reden?
-  Loopt u risico op financiële problemen door de huurverhoging?
- Hoe groot is globaal het percentage van uw inkomen dat u netto (min eventuele huurtoeslag) aan huur betaalt?
- Is het kopen van een huis voor u een optie in de toekomst?
- Hoe is het gesteld met het onderhoud aan uw woning? Worden eventuele klachten naar wens verholpen?

Lees verder
27 augustus 2013

SP Borne organiseert huurenquête

De afgelopen week is de Bornse SP gestart met het houden van een enquête onder zoveel mogelijk huurders in Borne. Doel is inzicht te verkrijgen in de gevolgen die de huurverhoging van 1 juli (en toekomstige huurverhogingen) teweeg gaat brengen. Vragenlijsten worden rondgedeeld en enkele dagen later deur-aan-deur weer opgehaald. Onder meer de volgende vragen worden gesteld: Heeft u bezwaar tegen de huurvehoging? Loopt u risico op financiële problemen? Hoe hoog is het percentage van uw inkomen dat u kwijt bent aan huur? Is het kopen van een huis een optie?

Lees verder
30 mei 2013

In de problemen door huurverhoging

De fractie van de PvdA in Borne maakt zich zorgen over de gevolgen van de extra huurverhoging, zo lezen we in de Tubantia. De PvdA  zegt signalen te hebben gekregen dat alleenstaanden en gezinnen door de kostenstijging in de problemen kunnen komen. De PvdA vindt dat het college preventief te werk moet gaan en mogelijk hulp moet bieden.
De SP Borne is blij met de constatering van de Bornse sociaal-democraten en denkt dat ze zich niet alleen in de Bornse gemeenteraad sterk moeten maken voor hun wensen, maar vooral hun Haagse partijgenoten zouden moeten wijzen op de gevolgen van het kabinetsbeleid.

Lees verder
19 maart 2008

Past de gemeente trucs toe in de Bornsche Maten?

Meindert Greevink, Borns SP-lid, constateerde vorige week dat een flink perceel in de nieuw aan te leggen wijk Tuindorp in de Bornsche Maten van bomen ontdaan werd.

Lees verder
16 februari 2008

Geen plek in Borne voor starters op de woningmarkt

Onlangs werd de startnota Woonvisie Borne 2008-2012 gepubliceerd. Conclusies in dit rapport zijn: jonge starters op de woningmarkt komen niet aan bod in een vergrijzend Borne en er ontstaat een risico van onevenwichtige samenstelling van de bevolking naar leeftijd en draagkracht.

Lees verder
4 september 2007

Betaalbare grond voor huurwoningen in Borne

Betaalbare grond voor huurwoningen in Borne.

Lees verder

Pagina's

U bent hier