h

Betaalbare grond voor huurwoningen in Borne

4 september 2007

Betaalbare grond voor huurwoningen in Borne

Betaalbare grond voor huurwoningen in Borne.

In Borne wil het college de grondprijzen voor huurwoningen meer marktconform (dwz hoger) maken. De SP in Borne vreest dat dit leidt tot een nog groter gebrek aan betaalbare huurwoningen.

Zij stuurde daarover de volgende open brief:

Geacht College en Gemeenteraad,

In Borne worden de grondprijzen voor sociale woningbouw in stappen in overeenstemming gebracht met de grondprijzen in omliggende gemeenten. Op het oog een logische zaak gezien de lage prijzen in Borne.

• en veel woorden zijn er in de gemeenteraad ook niet aan vuil gemaakt. Zou de SP in de raad hebben gezeten, was dat wel gebeurd. Het ligt niet aan de andere partijen dat we niet in de raad zitten, dus ‘jammer maar niets aan te doen’ zou men kunnen zeggen. Toch vinden we de zaak voor de betrokkenen (de huurders) zo belangrijk dat we deze open brief aan u doen toekomen.

We willen er op wijzen dat bij meer marktconforme grondprijzen nieuw te bouwen sociale huurwoningen verliesgevend zijn. De corporaties hebben een aantal mogelijkheden om dit nadeel op te heffen:

• het bouwen van meer rendabele koopwoningen

• door sociale huurwoningen eerst een tijdje verliesgevend te verhuren en ze vervolgens te verkopen om de verliezen weer te dekken

• een deel van hun woningbestand te verkopen

Deze maatregelen zullen ertoe leiden dat de voorraad woningen in de sociale huursector aanzienlijk zal verminderen en dat de corporaties nog meer moeten gaan concurreren met de projectontwikkelaars. Tien jaar geleden heeft ten tijde van grote welvaartsgroei de gedachte postgevat dat er teveel sociale huurwoningen zouden zijn, met name in de steden. Zo langzamerhand zou verreweg het grootste deel van de bevolking zich een eigen huis kunnen veroorloven. Men komt daar van terug, maar veel nieuwbouwplannen zijn nog gebaseerd op de genoemde veronderstellingen.

Onze bezwaren zijn:

• De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zullen nog langer worden.

• De huizenprijzen worden nog verder opgedreven.

• De corporaties komen nog minder aan hun eigenlijke taak toe.

Ons voorstel is om de grondprijzen voor sociale huurwoningen niet marktconform te maken, maar in ruil daarvoor wel een prestatiecontract met de corporaties af te sluiten. In zo'n contract kunnen eisen staan over het energierendement, de huurprijzen, de investeringen in de sociale omgeving en andere zaken.

De bezwaren zoals hierboven geschetst die verbonden zijn met het verhogen van de grondprijzen gelden te meer voor Borne omdat er in onze gemeente een structureel tekort is aan betaalbare huurwoningen en dat tekort zal met de huidige plannen ook blijven bestaan. Een aantal feiten staven deze bewering:

• het percentage huurwoningen in Borne is 27,2% (Bron: CBS – woningvoorraad), het Nederlands gemiddelde ligt iets onder de 50%

• tussen 1996 en 2005 werden in Borne 907 woningen gebouwd, waarvan 177 in de huursector (19,5% van het totaal)

• In de Bornsche Maten worden (voor zover bij ons bekend) 375 woningen in de sociale huursector gebouwd op een totaal van 2800 (13,5%)

• De afgelopen jaren verschenen enkele malen berichten in de krant dat in Borne meer dan 1000 mensen op een wachtlijst staan, waarvan 500 op korte(re) termijn een woning zoeken

• In de samenstelling van de bevolking valt op dat de groep 25-45 jarigen ondervertegenwoordigd is en sterker daalt dan het landelijk gemiddelde, bij de groep 45-65 jarigen is het omgekeerde het geval

• Er zijn geen cijfers bekend van jongeren die uit Borne vertrokken zijn vanwege de reden dat er hier voor hen geen woonruimte beschikbaar is. Veelal staan ze ook niet ingeschreven in Borne (heeft toch geen zin).

Natuurlijk doet Woonbeheer veel aan woningverbetering, zonder dat daarbij de kosten voor de huurders oplopen. Ze verdienen hiervoor een pluim. Ze zouden hier wat ons betreft vooral mee door moeten gaan, echter het levert geen extra woningen op.

Landelijk is er een trend dat jongeren en jonge gezinnen tot en met een modaal inkomen in kleinere plaatsen vooral vertrekken naar de goedkopere wijken in de steden. Vanuit Wierden vertrekt men naar Almelo, vanuit Borne en Delden naar Hengelo etc. Het percentage oudere welgestelden in de kleinere plaatsen neemt toe. Echter Borne is in tegenstelling tot plaatsen van een vergelijkbare grootte wel van oudsher een plaats met een grote fabrieksbevolking. Het is een keuze: of je laat de vergrijzing en ’verrijking’ van de bevolking gebeuren of je kiest ook voor je oorspronkelijke inwoners. Het gaat hier om een politieke keuze ten aanzien van een onderwerp, waarop je als gemeenteraad wel degelijk invloed zou moeten willen hebben.

Onze vragen zijn:

1. Is er bij Woonbeheer en de gemeente Borne precieze informatie aanwezig over aantallen woningzoekenden (betreffende huurwoningen).

2. Zijn er cijfers over migratie vanuit en naar Borne per leeftijdsklasse?

3. Welke plannen zijn er ter vergroting van het aantal huurwoningen?

4. Ziet de gemeente Borne de verschuiving in de bevolkingssamenstelling ook en hoe staan B&W en de gemeenteraad hier tegenover.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de SP Borne,

R. Kolner, voorzitter

A. G. Peters, secretaris

U bent hier