h
10 juli 2024

Raad wil Oldhofschool nog niet aanwijzen als locatie voor zorgbuurthuis

Foto: SP

De motie die SP-fractievoorzitter Frans Schoon indiende om de volgend jaar vrijkomende Oldhofschool te bestemmen als locatie voor een zorgbuurthuis kon wel rekenen op sympathie in de raad maar werd om diverse redenen nog niet omarmd. Volgens enkele partijen en de wethouder kwam de motie te vroeg. De argumenten die Frans Schoon naar voren bracht, dat een zorgbuurthuis, een plek voor efficiënte, kleinschalige zorg in de eigen buurt voor ouderen die het thuis niet meer redden, juist in het Oldhof, de meest vergrijsde buurt van Borne, op zijn plaats was en dat uit een enquête bleek dat een zorgbuurthuis door de omwonenden als zeer gewenst wordt beschouwd, mochten niet baten. Wel zegde de wethouder toe dat het plan voor een zorgbuurthuis wordt opgenomen in de aan het eind van het jaar te verschijnen Visie Wonen en Zorg.

Lees verder
12 juni 2024

SP: geen windmolens bij Knooppunt Buren

Foto: SP

De SP Borne is niet bij voorbaat tegen windmolens, maar dan wel waar het kan. En dat is niet bij Buren in de nabijheid van de wijken Letterveld/Kerkedennen en het landgoed Twickel. Langs snelwegen in dunbevolkt gebied of op grote industrieterreinen zijn windmolens meer op hun plek. Wel moet Borne volgens de SP mee blijven praten met de omliggende gemeenten. Hierover ging de discussie in de gemeenteraad: houden we ons aan de programmeringsafspraken tussen de provincie en de gemeenten Borne, Hof van Twente, Hengelo en Haaksbergen, of stappen we uit het overleg. Dan valt de gemeente Borne onder een ‘restgebied’, waarbij de provincie initiatiefnemers voor het plaatsen van windturbines toestemming kan geven deze te plaatsen op Borns grondgebied.

Lees verder
29 april 2024

Huis van Borne straks weer te klein?

Foto: SP

In 2021 was de SP om diverse redenen tegen het plan om het gemeentehuis te laten intrekken bij het Kulturhus. In de tussenliggende jaren is de situatie gewijzigd. Inmiddels is de combinatie Kulturhus en gemeentehuis de goedkoopste en duurzaamste oplossing, aldus fractievoorzitter Frans Schoon in zijn betoog. Maar hij gaf ook een waarschuwing af: ‘Bij de eerste discussie over de bouw heeft de SP al aangegeven grote zorg uit te spreken over de ruimte voor alle ambtenaren. Ook nu spreekt onze fractie de zorg uit dat er op termijn, we groeien immers door naar 30.000 inwoners, niet genoeg ruimte is voor ambtenaren. Ook het huidige Kulturhus zal met minder ruimte toe moeten. Uitbreiden op deze plek is absoluut niet meer mogelijk en ook niet wenselijk, wie gaat er dan plaats maken? De SP denkt het antwoord wel te weten, de functie van het Kulturhus zal worden uitgehold en er zal moeten worden uitgeweken naar andere plekken in Borne. Dit is niet wenselijk en haalt meteen de beoogde samenwerking tussen het gemeentehuis en het Kulturhus onderuit.’

Lees verder
23 april 2024

Onderzoek SP Hengelo naar warmtenet - ook belangrijk voor Borne

Foto: SP

De SP in Hengelo heeft in de wijk de Nijverheid een onderzoek gedaan naar gasloze energievoorziening. De uitkomst van de enquête is ook voor Borne belangrijk. De Nijverheid zou de eerste wijk moeten worden waar de woningen op het Regionaal Warmtenet Twente worden aangesloten. Mogelijk zou de Bornse wijk Wensink-Zuid als tweede aan de beurt komen. Lees hier de bevindingen van de Hengelose SP.

Lees verder
20 maart 2024

Gehandicapten trekken aan het kortste eind

Foto: SP

Om uitvoering te geven aan het VN-Verdrag Handicap heeft de gemeenteraad de Inclusieagenda vastgesteld waarbij ondanks aandringen van de SP slechts een zeer beperkte rol is weggelegd voor de Stichting Ervaringsdeskundigen Borne. De gemeente doet en bepaalt liever alles zelf. Frans Schoon heeft hier nogmaals vragen over gesteld. Erder al werd een verzoek voor een bescheiden subsidie aan de stichting door het college afgewezen.  Voor de SP is het opkomen voor mensen met een handicap (in brede zin) belangrijk. In de vorige raadsperiode heeft Mieke Visser gehamerd op het belang van een inclusiebeleid (duidelijk beschreven door de VNG). De gemeente is nogal eigenwijs en kiest haar eigen weg. We blijven alert op dit punt.

Lees verder
21 februari 2024

SP over warmtenet in Borne

Foto: SP

De inbreng van de SP-fractie:
Het warmteprogramma geeft een blik in de toekomst maar is geen blauwdruk. Er moet nog veel onderzoek plaatsvinden, aannames zijn voorlopig. Hoe brengen we nu écht de CO2 uitstoot en die van andere stoffen het beste terug? 
Het warmtenet levert veel discussie op, maar vormt een onderdeel van het hele warmteprogramma. Wat dat warmtenet betreft is de SP van mening dat je vrijgekomen warmte bij Twence en andere warmtebronnen niet onbenut mag laten.

Lees verder
20 januari 2024

Informatie- en discussieavond over het Nationaal ZorgFonds in Schouwburg Hengelo op vrijdag 26 januari

Foto: SP

Op vrijdag 26 januari is er een informatie- en discussieavond over het Nationaal ZorgFonds in Schouwburg Hengelo. Met ervaren zorgverleners wordt het gesprek gevoerd over de effecten van de marktwerking en het eigen risico voor mensen op hun werk in de zorg. Gespreksleider is journalist Jan Medendorp (oa bekend van RTVOost). Hij spreekt met de gasten en met het publiek over hun ervaring in de zorg en over de noodkreten hoe het anders moet. Gespreksgasten zijn oa. : 

Lees verder
22 september 2023

Lilian komt naar Twente

Foto: SP

Op vrijdag 6 oktober om 20.00 uur (inloop 19.30) komt Lilian Marijnissen naar Metropool (Industrieplein 10) in Hengelo om in deze politiek bijzondere tijden in gesprek te gaan met acteur en schrijver Dragan Bakema over haar boek “De winst van eerlijk delen”. Met muziek van Laura van Kaam (bekend van The Voice Kids).
Gratis toegang. Wil je erbij zijn? Meld je hier aan.

Lees verder
3 september 2023

GA MEE NAAR HET PRINSJESDAGPROTEST OP 17 SEPTEMBER

Foto: SP

Op de zondag voor Prinsjesdag komen wij op voor Nederland. Want het is tijd voor verandering! Onze samenleving en voorzieningen zijn door de politiek van Rutte jarenlang afgebroken. Het is genoeg geweest. Nederland kan zoveel beter als we opkomen voor onszelf en elkaar. Voor onze zorg, natuur en volkshuisvesting. Daarom komen we op 17 september op voor Nederland! Samen laten we zien dat het anders kan en dat het anders moet!

Lees verder
16 augustus 2023

Marktwerking bij huishoudelijke hulp werkt niet

De wethouder wilde bij de recente aanbesteding (terecht) het aantal aanbieders van huishoudelijke hulp verminderen. Hij koos voor vijf aanbieders. Laat nu net Thuisgenoten BTK, de verreweg grootste aanbieder met 665 cliënten in Borne, als zesde uit de bus komen en dus buiten de boot vallen. Twee van de eerste vijf blijken trouwens actief te zijn in een ander deel van Nederland. En zo als altijd gaat de carrousel weer van start waarbij medewerkers van werkgever moeten wisselen. De medewerkers van Thuisgenoten BTK willen dat niet en de inwoners die het betreft zijn bang een vertrouwd gezicht kwijt te raken.
Het kan anders.

Lees verder

Pagina's