h

SP over de nieuwe woonvisie gemeente Borne

2 juni 2023

SP over de nieuwe woonvisie gemeente Borne

Foto: SP

De SP is landelijk en lokaal al jaren van mening dat de markt niet de plaats moet zijn waar over woningbouw wordt beslist, maar woningbouw als volkshuisvesting een primaire beleidstaak is voor de overheden in samenwerking met woningbouwcorporaties en particuliere partijen. Inmiddels staat de SP landelijk niet meer alleen in deze opvatting. Voor wat betreft de grote nieuwbouwprojecten in de Bornsche Maten is destijds vanwege risicovermindering gekozen voor bindende afspraken met projectontwikkelaars annex bouwbedrijven. Het neveneffect is geweest dat de woningcorporatie gaandeweg slechts mondjesmaat de mogelijkheid kreeg voor sociale woningbouw. We hebben dit als SP-fractie in deze raad veelvuldig aan de orde gesteld. 

We zien in deze nieuwe woonvisie meer ruimte voor een bredere kijk op wonen. We zouden graag nog extra aandacht zien voor innovatief bouwen d.w.z. bouwen met andere materialen en circulair bouwen. In het antwoord op de zienswijze van de Stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne lezen we goede voornemens als het gaat over inclusiebeleid op het gebied van wonen. We lezen t.z.t. graag iets over concrete uitvoering.

Hieronder onze standpunten aan de hand van de hoofdpunten van de woonvisie.
1. Inzetten op meer koopwoningen, voor ouderen en voor starters.
Voor starters is duidelijk. Voor ouderen ligt het o.i. ingewikkelder. Er zijn nieuwbouwappartementen in het duurdere segment, maar onze indruk is dat veel ouderen de voorkeur blijven geven aan grondgebonden wonen.  Alleenstaande ouderen of ouderen met alleen AOW en een klein pensioen hebben niet veel keus.
2. In het verlengde hiervan Bevorderen van de doorstroming in zowel de koop- als de huursector.
Wat de huursector betreft voert de woningcorporatie beleid om de doorstroming te bevorderen. Probleem vormt de koopsector waar ouderen vaak lage woonlasten hebben. Als ze kleiner willen gaan wonen (huur of koop) krijgen ze te maken met veel hogere woonlasten, zeker in Borne, en zien er dan maar vanaf.
3. In samenwerking met de woningbouwcorporatie vergroten van het aantal huurwoningen.
Daar waren we dus altijd al voor.
4. Stimuleren van flexwonen om de directe woningnood op te vangen
Zie onze standpunten elders op deze website.
5. Een faciliterende rol voor de gemeente ten aanzien van het duurzaamheidsvraagstuk

Wij zien hier liever een regisserende rol voor de gemeente, waarbij aan partners of inwoners volgens hoofdlijnen van beleid uitvoeringstaken wordt gedelegeerd of vooraf door inspraak beleid en uitvoering op projectbasis kunnen worden beïnvloed.
6. In samenwerking met onze zorgpartners streven naar de mogelijkheid voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen met een zorgvraag, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.
Nadat de landelijke overheid door nieuw beleid de sluiting van verzorgingshuizen heeft bevorderd, is er een gat ontstaan tussen de verpleeghuiszorg en zelfstandig wonen met zorg of ondersteuning. Dat geldt vooral voor ouderen.
De SP-fractie heeft er vorig jaar sterk voor gepleit om in Borne als bestuur open te staan voor het concept “zorgbuurthuis”. Blijven wonen in je eigen buurt in een kleinschalige voorziening met zorg en ondersteuning waar nodig op locatie. Het college is welwillend, evenals Welbions en Trivium Meulenbeld Zorg. Omdat wij als SP de locatie van de basisschool ‘t Oldhof heel geschikt vonden en deze in de komende jaren beschikbaar komt voor de gemeente, is een onderzoek gedaan in de wijk. We hebben daar vorig jaar al uitgebreid over bericht. Inmiddels is in Oss het eerste zorgbuurthuis geopend. Dit zorgbuurthuis is in goede samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemers tot stand gekomen. Het college gaat nog komen met een aparte visie voor Zorg, Wonen en Welzijn. Wij pleiten er nu al voor om het concept zorgbuurthuis daarin op te nemen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier