h

Resultaten van enquête in Letterveld en Oldhof over zorgbuurthuis bekend

14 juli 2022

Resultaten van enquête in Letterveld en Oldhof over zorgbuurthuis bekend

Foto: Oude school omgetoverd tot Zorgbuurthuis in Oss.

Het kleinschalige zorgbuurthuis, waar je oud kunt worden in je eigen buurt, is een antwoord op het probleem van ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, maar dat eigenlijk niet meer kunnen. Kijk hier voor het concept van een zorgbuurthuis. In de wijk Oldhof/Letterveld komen twee schoolgebouwen vrij. Een van de gebouwen zou prima kunnen worden getransformeerd naar zo’n zorgbuurthuis. Grond en gebouwen zijn al van de gemeente en in de genoemde wijken wonen relatief veel ouderen. De SP onderzocht middels een enquête hoe bewoners aankeken tegen dit concept. Na een laatste enquête in een deel van de wijk in juni, konden nu alle resultaten worden samengevoegd. Hieronder de uitkomsten.

We haalden in totaal 102 ingevulde enquêteformulieren op. Hiervan vonden 85 bewoners/huishoudens een buurtzorghuis een goed of prima idee (of synoniemen hiervoor), 3x werd ‘geen goed idee’ ingevuld en 14 wisten het (nog) niet of wilden meer informatie.
Op de vraag of men, wanneer de tijd daar is, zelf in een buurtzorghuis wil wonen werd 59x ‘ja’ geantwoord, 12x misschien, 6x nee en 8x was men nog veel te jong. Vier personen gaven aan er nu al gebruik van te willen maken, als die mogelijkheid bestond.

Als voordelen van een zorgbuurthuis werden het meest genoemd: je kunt in je eigen buurt blijven wonen (21x) en je kan bij je partner blijven wonen (11x). Verder werden genoemd: je houdt contact met je buren, je voelt je minder eenzaam, een gevoel van veiligheid, ik heb geen kinderen in de buurt, sociale contacten blijven, kleinschaligheid. Enkelen gaven aan liever door hun kinderen te worden verzorgd of naar het Dijkhuis te gaan.

Op de vraag ‘Wat vindt u van het idee om een van de schoolgebouwen hiervoor geschikt te maken?’ volgde 86x het antwoord ‘goed/prima idee’ of een soortgelijk antwoord.
Op de vraag waarom werd 21x aangegeven dat het een goede invulling voor het schoolgebouw zou zijn (enkelen gaven aan: ‘de beste invulling’). Wel waren er vragen over of het plan technisch uitvoerbaar is en over de betaalbaarheid. Sommigen gaven aan de voorkeur te geven aan woningen en het idee om de school om te bouwen tot een hospice werd geopperd.

Een bewoner reageerde als volgt: 'zoals een nieuwe school past in een nieuwbouwwijk, zo past een zorgbuurthuis in een oude wijk, waar veel ouderen wonen'.

In een gesprek van de SP fractie met Welbions werd door de woningcorporatie positief op het plan gereageerd. Er moet nog wel een zorgpartij gevonden worden en het college en de gemeenteraad moeten benaderd worden. Na het zomerreces gaan we daarmee aan de slag.

Reactie toevoegen

U bent hier