h

Raadsakkoord en collegevorming in Borne

31 mei 2022

Raadsakkoord en collegevorming in Borne

Foto: SP

De SP heeft herhaaldelijk gepleit voor een raadsakkoord op hoofdlijnen, om daarmee meer ruimte te krijgen voor constructieve discussie in de raad en met het college. En, om beter in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en gewijzigde omstandigheden bij het bepalen van kaders voor en hoofdlijnen van beleid. We zijn blij dat dat is gelukt. Op voorstel van de SP fractie is de uitvoering van het VN verdrag handicap en chronische ziekte in dit akkoord als een specifieke opgave voor het sociaal domein opgenomen. Eind dit jaar of begin volgend jaar gaan de Verenigde Naties Nederland toetsen op de uitvoering van dit verdrag.

Daarnaast hebben we de wens geuit dat de woningcorporatie na de afschaffing van de verhuurdersheffing in 2023 een grotere rol wordt toebedeeld bij de uitvoering van de opgaven van het thema wonen. Een samenwerking van gemeente, woningcorporatie, projectontwikkelaars en grondeigenaren is essentieel om aan belangrijke criteria als betaalbaarheid, innovatie en diversiteit en wonen voor meerdere doelgroepen te kunnen voldoen.  Verder heeft de fractie aangegeven dat het SP idee voor een zorgbuurthuis een realistische bijdrage kan zijn aan wonen met zorg in je eigen wijk.
Wat ons betreft had ook het vluchtelingenbeleid, zowel opvang, huisvesting als integratie een specifieke opgave mogen zijn binnen het thema sociaal domein. We zijn in de raad overeengekomen dat dit onderwerp onderdeel zal zijn van het gesprek over de uitvoering van de Wet nieuwe Inburgering.
In de lopende raadsperiode zullen raad en college bedacht moeten blijven op het stellen van de juiste prioriteiten in het belang van onze inwoners en in het belang van een gezond financieel evenwicht.
Wat het laatste betreft moeten de kosten van de grote projecten opnieuw onder de loep worden genomen en de gevolgen worden beoordeeld.

Collegevorming
Het is inmiddels duidelijk dat de SP geen rol zal spelen bij de vorming van een nieuw college. Een meerderheid van de raad heeft zich uitgesproken voor een zogenoemd drie-stromen college van GB’90, VVD en GL/PvdA. Dit bleek uit het eindverslag van de informateur Joop Wikkerink. Daarbij is het aan GL/PvdA en SP onderling gelaten om de rol van de SP hierbij te bespreken. GL/PvdA heeft de SP gevraagd gedoogsteun te geven, overigens zonder deelname aan of invloed op het college. De SP heeft dat aanbod afgewezen. Dat zou immers betekenen dat de SP zich verplicht zonder daarvoor iets terug te krijgen. De SP fractie vindt het prima om de komende 4 jaar opnieuw haar vrije rol in de raad te vervullen.

Reactie toevoegen

U bent hier