h

Is aankoop AZC wel verstandig?

15 mei 2020

Is aankoop AZC wel verstandig?

Foto: SP

De raad heeft in meerderheid in december 2018 besloten tot aankoop van de AZC locatie in Borne. De SP fractie heeft toen tegengestemd, omdat noodzakelijke financiële informatie ontbrak. Over beheer- en onderhoudskosten. En over het risico dat de reserve grondexploitatie tot onder de veilige norm zou dalen.  Bovendien waren er via de bestemmingsplanprocedure genoeg andere mogelijkheden om t.z.t. invloed op de bestemming te hebben. Hieronder het betoog van fractievoorzitter Mieke Visser in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag.

Vorig jaar werd op ons verzoek het onderwerp opnieuw op de agenda gezet n.a.v. een bestuurlijke memo. Opnieuw geen duidelijke informatie over bijkomende kosten. Alleen een bedrag voor de startkosten voor verdere ontwikkeling van het complex. Desondanks werd de koop doorgezet met als bijkomend gevolg dat in december 2019 375 asielzoekers gedwongen moesten verhuizen naar een ander deel van het land.Nu, 1,5 jaar later, blijken de werkelijke kosten waarvoor nu krediet nodig is, bijna 50% meer te zijn dan in 2018  en zakt de norm voor de reserve grondexploitatie tot 7,2%, terwijl de risicogrens 10% is. De nu bekende cijfers voor beheer en onderhoud komen van het COA. Ik zou denken dat die cijfers ook al in 2018 bekend hadden kunnen zijn.De vorig jaar geraamde startkosten voor verdere ontwikkeling van het complex zijn geparkeerd voor een volgend kredietvoorstel. Over de orde van grootte van dat krediet en over de voorlopige uitgewerkte scenario’s is geen informatie voorhanden, anders dan losse aanduidingen en “lijken de kosten te kunnen dekken”. De raad heeft daarmee geen feitelijk inzicht in de financiële consequenties van het vervolgtraject.Opvallend genoeg blijkt bij navraag op ambtelijk niveau die informatie er voor een deel wel te zijn, zelfs een doorgerekende businesscase. Waarom krijgt de raad die informatie niet?In een tijdsbestek van twee maanden zie ik mij als raadslid opnieuw geconfronteerd met gebrekkige openheid en gebrekkige informatie vanuit het college. Maar medio mei is de oplevering en betaling gepland. De raad moet dus, net als in 2018, opnieuw overhaast besluiten over een voorstel met mogelijk verstrekkende gevolgen.Was het eerder de gang van zaken rond de WOZ waarde, nu is het de gang van zaken rond deze aankoop. Waar u als college weet van hebt of zicht op hebt of kunt hebben, moet u ook met de raad delen, zodat de raad ook de gevolgen van haar eigen besluitvorming kan overzien of inschatten. In dit geval is het ook niet ondenkbaar dat de markt voor projectontwikkeling  ongunstig wordt beïnvloed door de gevolgen van de covid 19 pandemie. Daarmee kunnen de risico’s  toenemen. Ongetwijfeld zal een meerderheid van de raad met het voorstel meegaan, maar de SP fractie weigert in te stemmen met een voorstel waarvan de fractie geen inschatting van de consequenties kan maken.

Reactie toevoegen

U bent hier