h

Over de Startnota Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente)

8 februari 2020

Over de Startnota Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente)

Foto: SP

Bij de bespreking van de Starnota Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente) in de gemeenteraad wees SP-fractievoorzitter Mieke Visser op de weinige aandacht die was gewijd aan ‘zon-op-dak’ en vond zij dat er een eerlijker verdeling moet komen van de subsidies voor burgers en bedrijven. Bovendien was zij van mening dat naast de energiebedrijven die in de stuurgroep zitting hebben er ook plaats moet zijn voor onafhankelijke deskundigen.

Hieronder haar betoog:

‘De focus ligt op de thema’s hernieuwbare elektriciteit op land en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Voor de uitwerking van deze thema’s starten twee inhoudelijke thematafels. Daaraan werken gemeenten, waterschappen en provincies samen met publieke en maatschappelijke partners. De thematafels krijgen een centrale rol in de uitvoering van de analyse en bespreking van de toekomstbeelden. De ruimtelijke samenhang is onderdeel van beide tafels. Verder wordt er gesproken over meerdere ruimtelijk uitgewerkte varianten en over gebiedspotentiekaarten.

Voor gemeenten is de betaalbaarheid van de energietransitie voor inwoners belangrijk.

Gaat de focus liggen op het aanleggen van zonneparken, het bouwen van windmolens, geothermie, eventueel biomassacentrales of mestvergisters en op nieuwe woningen met zonnepanelen, warmtepomp en zonder gasaansluiting? Met dat laatste zijn we in Borne al gestart. Niet te vroeg?

Onze elektriciteit komt nu nog voor een groot deel uit fossiele brandstof.

Er zijn in de wetenschap nog volop ontwikkelingen gaande, zoals het gebruik van waterstof, synthetisch gas e.a. Is het niet juist belangrijk om de wetenschap en onafhankelijk deskundigen te betrekken bij de energiestrategie, ook in de regio. De SP fractie vindt het daarom dat de stuurgroep te eenzijdig is samengesteld. Bedrijven als Coteq, Enexis en Twence hebben ook een direct commercieel belang bij de keuzes die worden gemaakt en bij de verkrijging van energiesubsidies.

 

In Noord Deurningen hebben boeren zich verenigd om samen hun mest te verwerken en het biogas te leveren aan twee lokale bedrijven. Zo profiteren zij direct van de opbrengst. In tegenstelling tot de door Twence geplande mestvergister in Zenderen. In dit concept betalen boeren om de mest te kunnen verkopen en is het een bedrijf dat de verwerking op zich neemt, maar die ook profiteert van de opbrengsten, zoals stikstof, fosfaat en biogas, waar dan o.a. de boeren weer voor betalen en profiteert van de subsidie.

Een adviesbureau deed een inventarisatie naar het gebruik van bedrijfsdaken voor zonnepanelen en kwam tot een uitkomst van 5%. Zij stellen dat bij een benutting van 30% van de bedrijfsdaken er genoeg stroom kan worden opgewekt voor de helft van alle huishoudens. In de strategienota wordt slecht een enkele regel aan zon-op-dak gewijd.

Gelden voor SED subsidies zijn voornamelijk afkomstig uit de energiebelasting voor huishoudens. Bedrijven kunnen bij grootschaligere energieproductie een beroep doen op deze subsidie. Huishoudens kunnen een lening krijgen, bijv. in de gem. Borne. Huishoudens kunnen zelf energie besparen door isolerende maatregelen te nemen, waarin zij zelf investeren.

Wat is klimaatrechtvaardig? Dat is als we de lasten van de energietransitie en de baten eerlijk verdelen tussen burgers en bedrijven. Daarom wil de SP fractie meer aandacht voor gebruik van bestaande daken, zowel bedrijven al particulieren en meer aandacht voor een betere verdeling van de subsidie.

 

Reactie toevoegen

U bent hier