h

Mieke Visser over raadsprogramma en coalitieakkoord

22 mei 2018

Mieke Visser over raadsprogramma en coalitieakkoord

Foto: SP

In de raadsvergadering van 17 mei hield Mieke Visser het volgende betoog: De SP fractie spreekt haar waardering uit dat alle fracties zijn meegenomen in de totstandkoming van het Raadsakkoord. In het lijsttrekkersoverleg van 24 maart  leek er een luisterend oor te zijn voor ons pleidooi voor een raadsprogramma op hoofdlijnen en een prioritering in de daarbij te stellen doelen. In de eerste fase van het vervolgproces heeft onze fractie voor 10 beleidsterreinen bouwstenen aangeleverd. De SP fractie is aangesproken op haar standpunt inzake de Verbindingsweg en heeft samen met  D'66 voor de laatste bijeenkomst verbindende teksten aangeleverd voor dit onderwerp en de spoorveiligheid. Deze zijn door de leidende fractie niet meer ingebracht. Wij hebben de leidende coalitiepartijen gevraagd wat er op tegen is om de onderdelen van de totaalvisie nog eens naast de uitkomsten van de spoorstudie te leggen die in opdracht van D '66 is gedaan.

Het raadsakkoord heeft subtitels meegekregen die een ideaalvisie uitstralen: solidair, duurzaam en verbindend. En daar zit 'm precies nou de kneep. De aanleg van de Verbindingsweg is niet solidair, niet duurzaam en niet verbindend of het nu gaat om de inwoners in Zenderen, een optimale afname van de verkeerscongestie en milieubezwaren, of de kosten die we moeten afwentelen op onze inwoners. Hoorde ik vorig jaar niet één van de coalitiepartijen nadrukkelijk pleiten voor verlaging van de OZB?
Voor onze fractie is de verkeerscongestie van het doorgaande verkeer in Borne en Zenderen één probleem en is de spoorveiligheid een ander probleem. 6 jaar geleden bestond er al overeenstemming over een voorkeurstracé westelijke randweg, ook met de ondernemers op het Molenkamp en ook met vertegenwoordigers van Zenderen. We zouden nu dus al halverwege zijn geweest met het voorbereidingsproces van de 5 variant.
In het beleid voor het Sociaal Domein i.c.m. Arbeidsmarkt missen wij twee naar onze mening belangrijke zaken:
1. nadrukkelijke aandacht voor maatwerk in ontwikkeling en beroepsgerichte scholing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als het participatiebudget niet toereikend is,  is het aan ons allen om met ondernemers en andere partners op zoek te gaan naar mogelijkheden om dit wel te realiseren. Het bieden van een toekomst aan mensen moet leidend zijn. Te veel statushouders staan te lang aan de kant; dat belemmert een goede integratie en daarom hebben wij gepleit voor een vervolgtraject. Er is nog budget.  De VSO/Pro jongeren hadden voor de Participatiewet toegang tot de SW en de faciliteiten voor training en opleiding, om daarna als geschoold medewerker ook op de reguliere arbeidsmarkt te kunnen werken.
2.Maatwerk in de huishoudelijke hulp; niet te veel en niet te weinig. Onafhankelijke professionals kunnen samen met de cliënt bepalen hoeveel zorg en/of ondersteuning er nodig is.
De gemeente Zutphen heeft de marktwerking buiten de deur gezet en een akkoord gesloten voor een nieuw zorgsysteem van werknemerscoöperaties; een platte organisatie met kleine teams thuiszorgmedewerkers. Het kan dus ook anders.

T.a.v. van het coalitieakkoord kwam Mieke Visser namens de SP met een aantal vragen en opmerkingen:
Spoorveiligheid:  We vragen ons af wat de coalitiepartijen zich voorstellen bij educatieve programma's  voor inwoners van Borne om het risicobewustzijn en kennis over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen te bevorderen.  Een calamiteitenplan en een goede toerusting in kennis en kunnen van brandweer, politie en andere, ja.  Maar weten wij überhaupt wel precies op welk moment  welke en hoeveel gevaarlijke stoffen over het spoor wordt vervoerd? T.a.v. veiligheid spoorwegovergangen: Is er in Borne sprake van veelvoorkomend gevaarlijk gedrag bij spoorwegovergangen, zodat een communicatie- en educatieprogramma moet worden opgezet?
Overleg Provincie: Wij werden recent een paar keer geattendeerd op het veelvuldig voorkomen van conflicterend verkeer tussen grote landbouwvoertuigen en fietsers, zowel op de parallelweg van de N 743 als op de binnenwegen in het buitengebied. Kan dit meegenomen worden in het overleg met de provincie?
Sociaal domein: De sociaal makelaar. Er is een mooie flyer beschikbaar over de regelingen in het Sociaal Fonds. Maar die is 4 klikken en goed zoeken verwijderd van de openingspagina van de website van Borne. Is deze flyer breed verspreid bij gezondheidspraktijken, organisaties voor welzijn, ouderen,  patiënten- en cliëntenorganisaties om andere personen dan de reeds bekende inwoners te kunnen bereiken?
Ik was onlangs bij een overleg met de werkgroep Communicatie van de Burgertop. Daar kwamen goede ideeën naar voren hoe de digitale communicatie nog beter kan en de burger beter bereikt kan worden. Zou het de voorkeur verdienen om de al in gang gezette, of voor de hand liggende aanpak te verkiezen alvorens een sociaal makelaar in te zetten?
Bij het afstemmen van beleid zou o.i. werk en inkomen ook kunnen worden betrokken.
Waarom wordt bij beleid verwarde personen samenwerking met de GGZ niet genoemd?
Stageplekken voor statushouders en voormalige Wajongers: prima voor korte tijd en tijdens opleiding, maar de toekomst is betaald werk, zonodig met een inkomensaanvulling.
Duurzaamheid: ik zie een kentering in het standpunt t.a.v. de vestiging van een mestvergistingsinstallatie op de Elhorst Vloedbeld. Volgen wij het Inpassingsplan van de Provincie of is dit het begin van een open planproces?Over afval: wij zeggen, maak het burgers vooral gemakkelijker om afval gescheiden te kunnen aanbieden, met name bij appartementencomplexen.

Reactie toevoegen

U bent hier