h

SP en wonen: een plek voor iedereen

15 november 2017

SP en wonen: een plek voor iedereen

Foto: SP

De Woonvisie 2018-2018, die onlangs aan de gemeenteraad werd aangeboden, ziet er op het eerste gezicht goed uit, maar bij nader inzicht ontbreken de cijfers over woonwensen, waardoor het document sterk aan waarde verliest. Reden voor de grote meerderheid van de raad om eerst de cijfers boven water te krijgen alvorens de Woonvisie te behandelen. Intussen heeft de Bornse SP-afdeling ook zelf cijfers verzameld door middel van een woonenquête via de website en een kraam in het centrum van Borne. Wat kwam er uit de enquête en wat zijn de standpunten van de SP inzake het huidige en toekomstige woonbeleid?

Enquête: het meest opvallende punt dat naar voren kwam in de telefonische -, mail – en persoonlijke contacten is de behoefte aan leeftijdsbestendige woningen voor oudere alleenstaanden en echtparen, die graag kleiner willen gaan wonen. Een deel van hen wil niet in een appartement, maar liever in een laagbouwwoning met een (kleine) tuin.

De visie van de SP op het woonbeleid in Borne: Als SP hebben we het al vaker gezegd en we zullen het blijven herhalen. Er zijn relatief te weinig betaalbare sociale huurwoningen in Borne voor de lage inkomensgroepen. Met 10 woningen per jaar erbij verspreid over het hele scala aan huurprijzen los je het probleem niet op, temeer omdat er ook nog huurwoningen verkocht worden. Het probleem is dat Welbions Hengelo en Borne als één woongebied beschouwt. Volgens Welbions kunnen de lagere inkomensgroepen terecht in Hengelo. Dit vinden wij als SP onaanvaardbaar.
Borne staat al aan de top in Overijssel op de lijst van gemeenten met het hoogste gemiddelde inkomen maar moeten we Bloemendaal en Wassenaar ook nog passeren? Wij vinden dat er naar evenredigheid plek moet zijn in Borne voor iedereen en dus ook voor de lagere inkomens en dat dit wel in de Woonvisie staat maar niet in praktijk wordt gebracht.
Wanneer er niet, meer dan nu gepland, sociale huurwoningen worden gebouwd, en betaalbare woningen voor eenpersoonshuishoudens, zal de trend van vergrijzing en hogere gemiddelde inkomens binnen de bevolkingssamenstelling steeds verder toenemen. Bovendien moet er beter onderzoek worden gedaan naar de woonwensen van Bornenaren. Hoeveel jongeren willen graag in Borne blijven wonen, hoeveel ouderen willen graag naar een levensbestendige kleinere woning, hoeveel starters willen een betaalbaar koophuis, hoe groot is de behoefte aan sociale huurwoningen? Eerst onderzoek doen en dan pas een Woonvisie vaststellen.

Tot slot een interview met SP-fractievoorzitter Tom Verreussel over dit onderwerp
Tom Verreussel: ‘De woonvisie is op een manier verwoord dat je er alle kanten mee op kunt. In dat opzicht knap gedaan, maar niet waar wij als Raad kaderstellend mee om kunnen gaan. We hebben onderzoek gedaan en komen tot de bevinding, dat jongeren in Borne, Hertme en Zenderen niet kunnen vinden wat ze zoeken. Woningen in de klasse tot 586 euro huur, moeilijk te vinden, lange wachttijden. Ook hebben wij signalen dat de sociale huurwoningen in Borne tussen de 586 euro en 710 euro niet toereikend zijn. In diverse situaties waar gezinnen, door scheiding uit elkaar vallen, kan men geen aanbod vinden in Borne dat passend is. Mensen nemen geregeld hun toevlucht tot vakantieparken, die daar niet voor bedoeld zijn. Maar ja je hebt een dak boven je hoofd nodig.
Ook blijken er tal van ouderen te zijn, die graag kleiner willen wonen, die dan naar een huurappartement willen, met al dan niet zorg in de buurt of direct zorg kunnen afnemen.
Voor starters is het er niet eenvoudiger op geworden, met een strenger hypotheek beleid en de verdere verlaging van hypotheekaftrek, om een woning te kunnen kopen.
De verduurzaming van woningen en ook het bouwen van  levensloopbestendige woningen in het kader van toenemende vergrijzing en de toename van het aantal mensen met meervoudige handicaps, vraagt om een gericht beleid.
De voorliggende visie verschaft ons niet de inzichten om kaderstellend te acteren. Het laat niet zien wat de woonwensen in de gemeente Borne zijn. Daarvoor dien je niet in je kantoor te blijven, maar er gericht op uit te gaan. Ik herinner me in Enschede, dat Domijn gericht met oudere inwoners in gesprek ging om hun woonwensen in beeld te krijgen en daar gericht op in te kunnen spelen. De vragen die wij gesteld hebben roepen meer vragen op dan ze beantwoorden. Het lijkt alsof Welbions bij de wethouder achter op de fietsdrager zit.
Ook wij roepen met klem op om het beleid inzake woonwagenplaatsen te herzien en recht te doen aan de uitspraken van het college van de rechten van de mens. Wij zijn toch een dorp waar iedereen mee doet, we willen geen uitsluiting, maar verbindend zijn. Laten we dat ook aan deze inwoners van Borne tonen.
Wij dringen er met klem op aan om de Woonvisie zoals die nu voorligt terug te nemen. En wij willen, gelijk diverse andere partijen, dat er een gedegen onderzoek komt, van een onafhankelijke  instantie, zodat we een duidelijk beeld van de woonwensen krijgen en wat er voor de inwoners van Borne, Zenderen en Hertme nodig is, om een veilig en gezellig huis te hebben, waar men zo lang als mogelijk kan blijven wonen. Wij willen nadrukkelijker in beeld krijgen wat verwachtingen zijn op het gebied van de sociale huurwoningen tot 586 euro, woningen tot 710 euro, huurwoningen boven de 710 euro, al dan niet grond gebonden dan wel gestapeld.
Verder een beeld inzake de koopmarkt als het om rij en hoekwoningen van 185.000 tot meer dan 275.000 euro en meer betreft, gedifferentieerd naar twee onder een kap, vrijstaande woningen en gestapelde koopwoningen.
Wij willen weten, welke wensen er zijn op het gebied van beschut wonen, verzorgd wonen en geschikt wonen. Wat de ontwikkelingen voor intramurale voorzieningen ( verpleeghuis plaatsen) zijn en dat met zorgorganisaties, of bewonerscooperaties ontwikkelingen ondersteund kunnen worden, om aan de behoefte en wensen te kunnen voldoen.  Daarbij kijken we ook nadrukkelijk  naar de wethouder van het sociale domein om te bezien wat er aan domotica en robotica vanuit het sociale domein ingezet kan worden. Opdat de zelfstandigheid en de eigen regie zolang mogelijk behouden kan blijven, hetgeen besparingen van personele inzet kan opleveren.
Een goed voorbeeld leverde adviesbureau Companen, waarin wij hebben kunnen lezen hoe zij voor een gemeente, vergelijkbaar met de gemeente Borne, een visie weten neer te zetten op grond waarvan de Raad kaderstellend kan zijn en het proces in de komende tijd kan blijven volgen en waar nodig bijstellen. Het behoeft niet eens erg lang te duren en ook de kosten vallen aanzienlijk mee. Zodat de raad op basis van de visie, met een goed onderzoek naar de woonwensen van de inwoners van Borne, Zenderen en Hertme, kaderstellend kan acteren en het proces van woonwensen en noodzakelijke diffententatie kan blijven volgen’.

Reactie toevoegen

U bent hier