h

De Esch opgeofferd, want de karavaan moet verder

22 maart 2017

De Esch opgeofferd, want de karavaan moet verder

Foto: SP

Veel tijd en moeite hadden de ouders van basisschool De Esch er in gestoken om onder het motto ‘Houd de Esch bij de les’ te pleiten voor het behoud van de enige basissschool in het centrum van Borne. Het Integraal Huisvestingsplan, waarvan sluiting van De Esch een onderdeel uitmaakt, werd met 9 tegen 7 stemmenaangenomen. GB90 , PvdA en de SP waren tegen, de eerste twee vanwege het ontbreken van een visie op Integrale Kindcentra (ook voorschoolse opvang en jeugdzorg ter plekke). Alleen de SP bracht argumenten naar voren om De Esch open te houden. Tot spijt van de vele ouders op de publieke tribune mocht dit niet baten. Het huisvestingsplan duldde geen oponthoud volgens de meerderheid van de raad.

Tom Verreussel toonde zich teleurgesteld in de Bornse politiek, die met het aanvaarden van het Integraal Huisvestingsplan Integraal Onderwijs kiest voor leerfabrieken van 400 kinderen. Deze bieden geen veiligheid, geen zekerheid om zich op een vertrouwde manier te kunnen ontwikkelen.
Tom Verreussel: ‘Een school is meer dan stenen, meer dan alleen een leerfabriek. Een school heeft ook betekenis in de omgeving. Het mooie voorbeeld hiervan zien we in het Oldhof, waar de school goed geïntegreerd is in de samenleving. Wij hebben de mond vol van participatie, van verbinding, van samen optrekken en bij dat wat we nu neerzetten breken we in feite af. Ik vind dat we hier tegengestelde bewegingen maken, en ik weet dat ze zijn ingegeven door financiën. Dat vind ik juist zo spijtig. Want wij kunnen wel een verbindingsweg aanleggen die ons zestig jaar achtervolgt voor een infrastructurele oplossing die maar de helft van het probleem oplost. Maar als het om mensen gaat dan laten we veel liggen. Er wordt met twee maten gemeten wat betreft andere scholen. Daar waar je ziet dat mensen betrokken zijn, dat mensen zich in willen zetten en mee willen denken over de exploitatie van hun school zoals bij de Esch, daar krijgen ze nul op het rekest.
We hebben naar alle instroompunten gekeken en we snappen dat financiën een belangrijke rol spelen, maar dat is niet wat ons daar in aanspreekt. Als we kijken naar Twente dan is de gemiddelde schoolgrootte 195 leerlingen. Landelijk gezien ligt dat aantal nog lager. De SP vindt dan een klas niet groter zou moeten zijn dan 23 leerlingen en een school zou uit acht klassen moeten bestaan om aan veiligheid en een goed leerklimaat tegemoet te komen. Daarom voldoet dit plan niet. Wij zien wel andere kansen. De cijfers die nu worden gegeven als prognose voor de Bornsche Maten zijn zeer onzeker. In plaats van daar bij voorbaat veel te investeren kunnen kinderen ook op een (verkeers)veilige manier op scholen in de buurt worden opgevangen.
De Esch kan prima blijven bestaan. De middelen die beschikbaar komen voor het Iemnschelf kunnen ook worden aangewend voor investeringen in de Esch. De gemeente was zelf nalatig in goed onderhoud. Dan kun je nu niet beweren dat er nog teveel onderhoud moet plaatsvinden. Wij vinden het spijtig dat er weinig gehoor gegeven is aan de ouders van De Esch en dat er niet is gekeken of de school nog voor minstens tien jaar bestaansrecht heeft. Wij moedigen dan ook de ouders aan om te kijken of ze zelf een school kunnen stichten’.

Reactie toevoegen

U bent hier