h

Begroting: Meer aandacht voor mensen i.p.v. stenen

16 november 2016

Begroting: Meer aandacht voor mensen i.p.v. stenen

Foto: SP

‘Wanneer het om straten en stenen gaat weten we veel geld te reserveren en naar voren te halen, maar wanneer het om mensen gaat zijn we terughoudend’. Dit is de kern van de boodschap die fractievoorzitter Tom Verreussel de gemeenteraad wilde meegeven tijdens de algemene beschouwingen over de Meerjarenbegroting 2017-2020. Wél meer dan vier miljoen uit de Beleidsreserve halen voor de aanleg van de Verbindingsweg, maar de reservepotjes voor armoedebeleid schrappen. Uiteindelijk lukte het de SP met steun van PvdA, Borne Nu, D66 en CDA via een motie een reservepot van € 100.000 te behouden voor armoedebeleid.
Hieronder de tekst van de algemene beschouwingen.

Wederom slaagt u er in om de begroting in zwarte cijfers te schrijven, de felicitaties hiervoor. Er staan mooie ontwikkelingen in, meer veiligheid voor fietsers, aandacht en verbetering van kapitaalgoederen, de wijkcoordinatie, de herinrichting van de Deldensestraat en aandacht voor uurzaamheid. Het sociale werkbedrijf doet het goed, waardoor de stelpost niet langer gereserveerd behoeft te worden.
Van verschillende onderdelen weten we nog niet wat ons te wachten staat, zoals de Woonvisie, de Omgevingswet en de ontwikkelingen betreffende het onderwijs. Wat ons zorgen baart is dat er voor beleidswensen na 2018 maar heel weinig financiële ruimte is. De gevolgen van de Gemeentelijke Verbindingsweg, de greep daarvoor uit de kas voor de vrije beleidsruimte, laat voelen wat de consequenties hiervan zijn. U weet wij steunen deze keuze niet. Borne loopt ook nog andere risico’s, zoals de Bornsche Maten. Zal dit project zijn status in de regio behouden, of zullen we hier een verlies in moeten gaan incasseren? De bedrijventerreinen de Veldkamp en het RBT zijn ook nog niet uit de risicozone. We hopen, dat de aantrekkende economie, ons te hulp zal komen.

De projecten in het Sociale Domein, jeugdzorg, wmo en participatie, blijven vooralsnog zwarte cijfers schrijven. De beschikbaar gestelde middelen zijn niet allemaal ingezet behoeven te worden. Echter of de inwoners van Borne, die hierop een beroep hebben moeten doen, gekregen hebben wat ze nodig hadden, blijft voor ons een vraagteken. De slogan, het doel is een schoon huis, als het om huishoudelijke hulp gaat, zonder dat ook maar enigszins te definiëren wordt afgekeurd door de rechter. Er worden projecten uitgevoerd om dit verder te verduidelijken. Kortom, dit kan er in resulteren, dat de Gemeente meer zal moeten leveren, dan ze tot nu toe heeft gedaan. Strategisch wordt erop ingezet, dat over twee tot drie jaar bij ongewijzigd beleid, het sociaal domein tegen een tekort van 800.000 euro zal aanlopen. En niet wat nu de positieve resultaten zijn en hoe we die gaan inzetten voor zorg en innovaties. Slimme truc. Hoe zit het met de innovaties? Waar blijven de zogenaamde besparende vernieuwingen, of preventieve acties om duurdere zorg tijdig te voorkomen? Wat heeft het project van de Praktijkondersteuner in de Huisartsenpraktijk opgeleverd als het om de jeugdzorg gaat? Je zou toch denken, dat je daar in de begroting plannen over kunt vinden. Nee sterker nog het project 3D’s in het Sociale Domein wordt afgevoerd als Strategisch project. De belangrijke en moeilijke keuzes liggen nog op ons te wachten, alsof die voor de inwoners van Borne niet van strategische waarde zijn. Wij zijn er voorstander van om de projecten in het Sociale Domein als Strategisch project te handhaven. En het mogelijk te verwachten tekort van 800.000 euro voor zorgverlening aan kwetsbare mensen in onze gemeenschap vindt U een probleem. Ja, het is veel geld, maar veel minder dan de middelen die nodig waren voor de Gemeentelijke Verbindingsweg, straten en stenen lijken van groter belang dan menselijke noden. En als we even heel rechtlijnig rekenen, waar hebben we dan over. We hebben nu in Borne 9000 wooneenheden, om die 800.000 euro te kunnen dekken, zou dat voor iedere wooneenheid 7,50 euro per maand betekenen. Wij willen de groep G1000 in Borne oproepen en uitdagen, om bij de inwoners van Borne op te halen, of zij een dergelijk bedrag per maand voor hun mede-inwoner zouden willen betalen. Het gaat om de zorg voor je moeder, vader, zus,broer, kind of degene die niet of nauwelijks nog aan werk kan komen. Wij zijn benieuwd of inwoners van Borne deze solidariteit willen en kunnen opbrengen.

Het armoedebeleid:  wij vinden de stelling ‘geen armoede in Borne’ een geweldige ambitie en vinden het dan ook een ongelukkig moment de stelpost en opgebouwde reserves te laten vervallen. Wij vragen al twee jaar, of wij de mensen die in armoede leven wel weten te bereiken. Er wordt aangeven, dat het zeer moeilijk is, om daar duidelijkheid in te krijgen. Juist nu de rekenkamer een poging doet om daar helderheid in te verkrijgen wilt u deze stelposten schrappen. Ook al is het gebruikelijk, dat zulks na twee jaar geschiedt als die middelen niet zijn aangewend. Wij willen u met klem en grote nadruk vragen, om deze gelden nog minsten voor een jaar hiervoor beschikbaar te houden, en wel op basis van de volgende argumenten:
Het Nibud heeft berekend, dat gezinnen in de bijstand met 2 kinderen per maand 50 euro structureel tekort komen. En dan worden de kosten van sport, cadeautjes en uitjes (sociaal participeren) niet meegerekend. En houdt u vast: gezinnen in de Bijstand met 3 kinderen komen per maand 150 euro tekort. Bezuinigd wordt op, kleding inventaris en voeding. En dan dient men goed te kunnen budgetteren en gebruik te maken van alle toeslagen, die er zijn.
We zien het aantal mensen  in de Bijstand groeien, mede door de vluchtelingen die een status hebben, om in Nederland te mogen wonen en verblijven, deze mensen gaan ook met deze problemen geconfronteerd worden. Verder in de schuldsanering, waarbij we ervoor zorgen, dat mensen uit de schulden komen en blijven hebben we ook nog wel wat te verbeteren. We zien vol verwachting uit naar het rapport inzake het onderzoek van het functioneren van de Stadbank Oost-Nederland.
Kortom wij dienen hiervoor een motie in, om deze keuze vooralsnog voor de duur van 1 jaar uit te stellen en het bestaande beleid te evalueren en op basis van deze uitkomsten het beleid zo mogelijk aan te passen en de financiële middelen vooralsnog voor de duur van 1 jaar beschikbaar te houden. Regels zijn er voor om na te leven of om ze te overtreden en er zijn voldoende steekhoudende argumenten om deze middelen vooralsnog voor een jaar beschikbaar te stellen.

Vervolgens vermeldt u dat u de taakstelling als het om de bezuinigingen op Afval en Water niet heeft kunnen realiseren. U vermeldt dat zulks budgetneutraal kan voor de Gemeente. Heel bijzonder dat zo’n ingeboekte bezuiniging, budgetneutraal verwerkt kan worden. Bij navraag bleek, dat als deze bezuiniging wel gerealiseerd zou zijn, dit betekende dat de inwoners met lagere kosten geconfronteerd zouden worden. Kortom, u schuift de rekening gewoon door naar de inwoners van Borne en dat doet u op een verhullende wijze, door te vermelden, dat dit voor de Gemeente budgetneutraal kan. Het is duidelijker als u dan ook vertelt waar u de rekening alsnog neerlegt. U wilt de inwoners toch inzicht geven, wel zij willen ook weten, wie daarvoor dan wel betaald.

Tot slot komen wij nog even terug op de hondenbelasting. De Partij van de Arbeid, de partij van eerlijk delen, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Zij vinden het behouden van diverse belastinginstrumenten, in het bijzonder de hondenbelasting,  voor een gemeente belangrijker dan of  deze belasting rechtvaardig en solidair is. De opbrengsten uit de Hondenbelasting dienen niet voor de eventuele overlast die honden kunnen veroorzaken. Deze belastingen worden gebruikt voor de algemene voorzieningen uit de gemeente begroting. Kortom mensen met honden betalen voor de gemeentelijke voorzieningen meer dan niet hondenbezitters. Als het dan gaat om een instrument te gebruiken dat rekening houdt met draaglast en draagkracht, dan is daar een beter instrument voor dan de hondenbelasting.

Reactie toevoegen

U bent hier