h

Grote eensgezindheid over goederenvervoer

1 oktober 2010

Grote eensgezindheid over goederenvervoer


Op de algemene ledenvergadering, gekoppeld aan een avond over het goederenvervoer in het Kulturhus kwamen zo’n tachtig geïnteresseerden af. Hieronder uiteraard SP leden, maar ook veel bewoners uit de buurten langs het spoor, vertegenwoordigers van het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) en van andere comité’s en ook gemeenteraadsleden.


Speciale gast was SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen. Hij schetste in kort bestek de geschiedenis en huidige situatie van het goederenvervoer per spoor. Hij gaf aan dat Duitsland wil meewerken aan een verlenging van de Betuwelijn vanaf 2018, maar dat in de tussentijd uitbreiding van het goederenvervoer via de IJssel- en Twentelijn onacceptabel is. Hij gaf hiervoor een aantal redenen:
• Geluidsoverlast en overlast door trillingen. Paulus Jansen merkte op dat gemeenten meer kunnen doen wat betreft handhaving geluidsnormen. In de Tweede Kamer wordt een wetsvoorstel voorbereid waarbij ook voor trillingen maximumnormen worden vastgesteld.
• Het slechte materieel, vooral afkomstig uit Oost-Europa, veroorzaakt nog meer lawaai dan nodig is.
• Vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor door steden en dorpen.
• Overwegen die zo vaak gesloten zijn, dat het zeer hinderlijk wordt.

Vanuit de zaal werden nog meer voorbeelden genoemd, bijv. dat huisartsen en ambulances bij spoedgevallen door het spoor opgehouden worden en uiteraard dat mensen gewoon ’s nachts uit hun slaap gehouden worden.


Een vertegenwoordiger van het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) vertelde, dat er rapporten bestaan, waarin een maximum aan 22 goederentreinen per etmaal wordt vermeld.

Wat doet de regering?
Minister Eurlings heeft wel een pot geld beschikbaar gesteld voor geluidswerende en andere maatregelen, maar die pot is al bijna leeg. Qua handhaving ziet het er niet best uit. In de pas bekend gemaakte kabinetsplannen wordt flink gesneden in allerlei inspecties. Betrokkenen moeten nu zelf bureaus gaan inschakelen en betalen. Nu al worden allerlei maximum-waarden overschreden, zonder dat dit gevolgen heeft. Kosten voor aanleg van infrastructuur (zie Betuwelijn) zijn voor de belastingbetaler, de ondernemer kan blijven kiezen tussen vervoer per weg, spoor of water.

Wat moet er gebeuren?
• Volgens Paulus Jansen rijden veel treinen van Rotterdam naar Hamburg. Dit vervoer kan voor een groot deel via de kustvaart plaatsvinden – is nog goedkoper ook. Ook de binnenvaart kan met wat investeringen veel meer lading vervoeren dan nu het geval is – betekent ook een enorme stimulans voor de binnenvaart, die het momenteel moeilijk heeft.
• Ook vindt hij dat er een verkeersleider moet komen. Het principe dat de vervoerder altijd zelf mag bepalen hoe het transport plaatsvindt, moet verlaten worden. Vervoer van gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld zou verplicht via de Betuwelijn moeten gaan.
• Vanuit de zaal werd ook gepleit voor een nieuw tracé voor de goederentreinen door dunbevolkte gebieden, voor spoortunnels, verdiept spoor, geluidsschermen etc. Ook werd het plan aangehaald van de UT-econoom, die het aflasten van het vliegveld Twente ten gunste van Vliegveld Münster, als mogelijk wisselgeld ziet voor meer Duitse inspanningen t.a.v. verlenging van de Betuwelijn.

Paulus Jansen riep op om samen op te trekken. Niet de keus voor een variant, zoals vervoer over water, een nieuwe spoorlijn voor de goederentreinen of tunnels en verdiept spoor, moet de discussie bepalen maar eensgezindheid over het niet toestaan van intensivering van het goederenvervoer is noodzakelijk. Provincies en gemeentebesturen, bewoners, actiecomité’s en politieke partijen moeten hun eigen specifieke standpunten opzij zetten voor het gezamenlijk belang en tot een gezamenlijk standpunt komen. Alleen dan raakt de landelijke overheid onder de indruk. De zaal was het met hem eens. Onder meer het RONA kondigde nieuwe acties aan.

Nieuw bestuur
Aan het eind van de avond kozen de aanwezige SP-leden een nieuw bestuur. Fiona Stramigioli werd gekozen tot voorzitter en opvolgster van de naar Hengelo verhuisde Rob Kolner. Rob werd met onder meer een cadeau bedankt voor zijn grote inzet. Fiona uitte de wens dat de afdeling op dezelfde voet doorgaat als voorheen en dat we de volgende keer gewoon meedoen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

U bent hier