Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Borne

Voor jezelf, Voor elkaar, Voor Borne

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen van 18 jaar en ouder mag dan gaan stemmen en bepalen wie de 19 leden van nieuwe gemeenteraad in Borne gaan worden.

In 2014 deed de SP voor het eerst mee in Borne. We behaalden 2 zetels. Ook deze keer kunt u stemmen op de SP lijst 4. En op 21 maart is uw stem belangrijk.
De gemeente beslist en bepaalt veel belangrijke zaken die iedereen aangaan. Denk daarbij aan wonen, wegen, thuiszorg en jeugdzorg, voorzieningen voor cultuur en sport, groenonderhoud, afvalbeleid, regelingen voor mensen met een laag inkomen, de begeleiding van mensen met een grote afstand tot werk en stimuleren van bedrijvigheid.
De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit zijn de kernwaarden die bepalen hoe wij zelf in de raad meedoen met het maken van beleid. Dat is meer dan alleen maar een sociaal beleid voeren. Lees daarover meer in ons verkiezingsprogramma.

Lijsttrekker: Tom Verreussel

Ik sloot me al tijdens mijn opleiding tot wijkverpleegkundige aan bij de SP in mijn geboortestreek Zuid-Limburg. Ik was manager in de thuiszorg en gehandicaptensector. Naast het raadswerk en acties met  inwoners in Borne, Hertme en Zenderen, zorgen we samen voor een veilige, leefbare, gezonde en  zorgzame samenleving. Waar een ieder naar eigen kunnen en mogelijkheden kan deelnemen. Als fractievoorzitter heb ik me de afgelopen vier jaar niet alleen bezig gehouden met de raadsstukken, maar heb ook contact gelegd met inwoners wanneer er iets speelde. Zo hebben we bereikt dat er een einde kwam aan de wateroverlast in de Van Bemmelstraat en omliggende straten en hebben we huurders in verschillende wijken geholpen  bij hun acties tegen schimmel, vocht en tocht in hun woningen en voor renovatie.

1. Tom Verreussel

Meer informatie

2. Mieke Visser

Meer informatie

3. Ans van Duuren

Meer informatie

4. Toon Peters

Meer informatie

5. José Koelen-van der Tuuk

Meer informatie

6. Mariska Aanstoot

Meer informatie

7. Guido van Valkenhoef

Meer informatie

8. Hilde Conejos

Meer informatie

9. Lineke Oosterhoff

10. Meindert Greevink

11. Jac Gerritsen

12. Esther Wiggers-Cornelis

13. Jorn Scholten

14. André de Groot

15. Roelie Geertsma

16. Wim Hoogendoorn

17. Frans Koelen

Programma 2018-2022

 

Foto: Henri Bijkerk

Klik op pdf voor het Programma 2018-2028

 

Inleiding

Wij hebben ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 de titel ‘Voor Elkaar, Voor Borne’ meegegeven. Zelfredzaamheid lijkt tegenwoordig het toverwoord. Dat klinkt heel mooi, maar komt soms neer op zoek-het-zelf-maar-uit. Dat laatste past misschien bij het neo-liberalisme dat in de laatste decennia de bovenstroom voert in de politiek. We zien het terug in de marktwerking in de zorg, in de steeds verder terugtredende overheid en in de een toenemende individualisering in de samenleving. Mensen voelen zich steeds minder betrokken en keren zich af van de politiek.

De SP kiest voor georganiseerde solidariteit. We zullen samen moeten bouwen aan een duurzame economie, aan verkleining van de  inkomensverschillen, een betere verdeling van macht en welvaart en een welzijn dat wordt bevorderd door vernieuwingen in de zorg en het bewust omgaan met ons milieu.  Wij zijn een groot voorstander van meer medezeggenschap en inspraak van burgers.

De strenge landelijke regelgeving, met name op het gebied van zorg en ondersteuning, werk en inkomen straalt wantrouwen uit naar de burger. Het aanmoedigen van burgers tot een grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid lijkt in de regelgeving te veel ingegeven door het besparen op de beschikbare financiële middelen, ook al is dat in het uitgevoerde beleid misschien niet de intentie. Een open en zorgvuldige communicatie kan voorkomen dat mensen het gevoel krijgen dat er niet naar hen geluisterd wordt. De lokale overheid kan daarin een voortrekkersrol vervullen, zodat niemand tussen wal en schip terechtkomt.

De waarden van de SP, zoals die zijn geformuleerd in het beginselprogramma van de SP "Heel de Mens" zijn nog steeds actueel:

Waardigheid: tot de menselijke waardigheid rekent de SP het respect van de ene mens voor de andere mens, het recht om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de samenleving, bestaanszekerheid en een eerlijke kans voor ieder mens om in vrijheid,  te midden van anderen en met respect voor alles wat leeft, zijn of haar persoonlijk geluk na te streven.

Gelijkwaardigheid: het zijn van een beschaafde samenleving vereist de erkenning dat alle mensen fundamenteel gelijkwaardig zijn. De één is nooit meer dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen, dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van discriminatie of achterstelling.

Solidariteit: als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat mensen niet gelijk zijn. De mogelijkheden van de één zijn immers altijd anders dan die van de ander. Daarom moeten we voortdurend de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig leven.

SPeerpunten SP Borne 2018-2022 op een rij

Wonen
-Plek voor iedereen in Borne: voldoende betaalbare huurwoningen;
-Voldoende woningen voor starters in de koopsector;
-De leefbaarheid van de kerkdorpen Hertme en Zenderen behouden;

Zorg en ondersteuning
-Mensen in een uitkering bieden we kansen op een betaalde baan en een
 fatsoenlijk inkomen;
-T
otaalaanpak voor armoedebestrijding; ook ondersteuning middengroepen
-Zorg en ondersteuning in de toekomst: vernieuwing met behoud van menselijke waardigheid;

Mobiliteit en milieu
-De verkeersproblematiek in Zenderen mag niet los komen te staan van de aanpak voor een grotere verkeersveiligheid in de gemeente Borne
-Meten is weten: alle  feiten over uitstoot door verkeersdruk  komen in beeld;
-Mestvergisting ja, maar op bedrijvenpark XL;

Energie en duurzaamheid
-Bevorderen van alternatieve energiewinning: zonnepanelen, windmolens;
-Deelname in het energietransitie programma;
-Hergebruik van goederen waar mogelijk stimuleren;

Onderwijs, Cultuur en Sport
-Samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs vindt plaats tussen partners in het werkveld, waarbij het belang van het kind centraal staat;
-Kansen voor iedereen om mee te doen en erbij te horen en vaardigheden te ontwikkelen;

Burgerparticipatie
-De lokale overheid moet in haar beleid vertrouwen in eigen burgers uitstralen.
-Ruimte voor initiatieven van onderop: voor en door inwoners in buurten en wijken;

Wonen

Huren of kopen: wat wil de SP bereiken?
♦De verkoop van sociale huurwoningen wordt aan banden gelegd. Door de verkoop van sociale huurwoningen en de beperkte nieuwbouw groeit het aantal sociale huurwoningen niet.
♦Voldoende woningen voor lage en middeninkomens en voor jongeren en alleenstaanden, zodat zij niet op het wonen in Hengelo zijn aangewezen.
♦Er komen meer betaalbare vrije sector huurwoningen en koopwoningen in het goedkopere segment beschikbaar voor tweeverdieners en eenpersoonshuishoudens, die net teveel verdienen om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen.
♦Er wordt rekening gehouden met de veranderde samenstelling van de bevolking en het feit dat ouderen en gehandicapten liever zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Aanpassing verdient voorkeur boven gedwongen verhuizing. Mensen moeten zoveel mogelijk in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Bouwen van levensloopbestendige woningen heeft de voorkeur.
♦Aan de huurverhoging moet een maximale woonquote zijn verbonden. Dit is het percentage van het inkomen dat een huishouden kwijt is aan huur en bijkomende kosten.
♦Bestaande woningen worden ook energiezuinig gemaakt.
♦ Burgerparticipatie in werking: Bewoners moeten vooraf worden betrokken bij grote veranderingen in de wijk.

Foto: SP

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd
De SP wil leefbare wijken, nu en in de toekomst. Daarvoor zijn nodig: een evenwichtige opbouw van de wijken en buurten, geen sociale tweedeling laten ontstaan, behoud van voldoende en aantrekkelijk groen en de nabijheid  van basisvoorzieningen als winkels, scholen, buurthuizen, openbaar vervoer, medische voorzieningen en speelgelegenheden.Wanneer het gaat over gemeentelijke plannen die betrekking hebben op de leefomgeving en de leefkwaliteit, moet de gemeente eerst bij de inwoners die het betreft inventariseren wat er leeft, alvorens zelf plannen te maken.

Actie
Tijdens een enquête die de SP in Borne enkele jaren geleden hield onder huurders bleek  dat veel mensen tevreden waren met hun woonsituatie, maar niet alle huurders. Enkele woningcomplexen bleken al jaren te zijn verstoken van goed onderhoud. Vocht en tocht waren de meest gehoorde klachten. Dit gold voor onder meer de Van Bemmelstraat, Woolderweg en omgeving, voor de Merelstraat en voor een 60-tal seniorenwoningen in de StroomEsch. In sommige gevallen was ook nog niet duidelijk of er eventueel sloop zou plaatsvinden. Huurders wisten niet waar ze aan toe waren.Samen met de SP werden bewonerscomités opgezet in deze buurten, die rechtstreeks (met steun van de Woonbond) onderhandelden met de woningbouwvereniging. Gevolg was dat onderhoud en renovatie naar voren werden gehaald en in een aantal gevallen van sloop werd afgezien, zodat voor de huidige bewoners goede en betaalbare woningen beschikbaar bleven. Hier werd ook weer duidelijk aangetoond dat door de handen ineen te slaan en actie te voeren wel degelijk resultaten kunnen worden bereikt.

Huren
Voorgaande kabinetten hebben twee nieuwe elementen ingebracht, de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging. De laatste om het ‘scheefwonen’ tegen te gaan. Maar de verhuurdersheffing die jaarlijks aan woningcorporaties wordt opgelegd, gaat ten koste van de sociale woningbouw. Hier moet zo snel mogelijk een einde aan komen. De SP vindt dat sociale woningbouw bestemd moet zijn voor iedereen die niet zelf een huis wil of kan kopen, of een veel duurdere huurwoning in de vrije sector niet kan betalen.Woningcorporaties moeten er ook op letten dat er geen grote verschillen in huurprijs ontstaan tussen zittende en nieuwe huurders in hetzelfde type woning.

Energiekosten stijgen sneller dan de inflatie. Daarom is het van groot belang dat het energieverbruik omlaag gaat. De gemeente moet actief monitoren hoe het energieverbruik van wijken zich ontwikkelt, moet afspraken maken met Welbions over energiebesparing en helpt eigenwoningbezitters die hun bezit collectief energiezuiniger willen maken. Om (een deel van de) sociale huurwoningen betaalbaar te houden, kan er soms worden afgezien van grote investeringen met betrekking tot het terugdringen van het energieverbruik, maar moet de woningisolatie wel aan basisvoorwaarden voldoen. Een lage huur, maar een hoge energierekening legt ook een hogere druk op het inkomen van de huurder.

Plek voor iedereen
Er zijn relatief gezien te weinig huurwoningen beschikbaar voor Bornse gezinnen met lage en middeninkomens. Tot deze groepen behoren ook inwoners die te veel verdienen om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen en te weinig om een huis te kunnen kopen. Zij zijn aangewezen op de betaalbare vrije huursector of op betaalbare starterswoningen in de koopsector. In beide categorieën is in Borne te weinig aanbod. Welbions erkent dat er meer woningen specifiek voor jongeren beschikbaar moeten komen en gaat  voor de doelgroep tot 23 jaar woningen ‘labelen’ als te bewonen door jongeren. Er wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen Borne en Hengelo, dus in de praktijk zijn jongeren ook aangewezen op Hengelo.

In een enquête van de SP in 2017 heeft een aantal ouderen aangegeven dat zij graag kleiner zouden willen gaan wonen in een levensloopbestendige woning. De woningcorporatie Welbions beschouwt Hengelo en Borne als één woongebied. Volgens Welbions kunnen woningzoekenden in Borne ook terecht in Hengelo. Maar daardoor dwingt Welbions deze groepen mensen min of meer om uit Borne te vertrekken. De SP vindt dit onaanvaardbaar en stelt dat er in Borne plek voor IEDEREEN moet zijn.

Sociaal Domein

 

Werk & Inkomen: wat wil de SP bereiken?
♦De sociale werkvoorziening blijft behouden als re-integratie en werk-leerbedrijf en  werkplaats voor beschut werk.
♦De samenwerking in onze arbeidsmarktregio wordt verder versterkt: afspraken per sector met duidelijke doelen voor aanpak jeugdwerkloosheid, zij-instroom ouderen en leerwerktrajecten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
♦De SP is voor een adequaat armoedebeleid. D.w.z. dat alle mogelijkheden die er zijn om armoede te bestrijden ook daadwerkelijk worden benut. Daarnaast matiging in het verhogen van heffingen en tarieven en een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor huishoudens met een inkomen tot bijstandsniveau.
♦Er wordt niet gewerkt onder het minimumloon en er worden geen bestaande banen verdrongen door werken met behoud van uitkering of andere vormen van maatschappelijke participatie. Dit moet met de verdringingstoets worden bewaakt (Initiatiefwet SP, aangenomen Tweede Kamer 21/02/2017).
♦De gemeente moet alert zijn op onbedoelde werking van regelgeving binnen de participatiewet die voor sommige mensen nadelig kan uitpakken, zoals het vervallen van individuele inkomenstoeslag bij een tijdelijke baan (armoedeval), of de kostendelersnorm (mantelzorgboete).
♦Schuldhulpverlening moet een laagdrempelige voorziening zijn. Preventie en vroegtijdige signalering zijn bij schuldhulpverlening belangrijk om het ontstaan van grote schulden te voorkomen.

Overheveling van Rijk naar Gemeenten
De gemeenten staan sinds 2015 voor de grote opgave om met alle bezuinigingen van de rijksoverheid de opgelegde taken uit te voeren op het terrein wat nu in Borne het sociale domein heet: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), jeugdzorg en participatie. De transformatieagenda van het College is een ambitieuze aanzet voor maatwerk voor mensen die een beroep doen op zorg of ondersteuning. Het kan o.i. vooral nog beter waar het de communicatie met de burger betreft. De sterke bezuinigingen gingen gepaard met strakke regels. Het risico daarbij is dat de individuele menselijke maat vooral de goedkoopste maat moet zijn. Met andere woorden: de portemonnee van de lokale overheid bepaalt de zorg. Dus: aandacht houden voor professionele zorg. Dat kan ook door initiatieven van mensen die zorgvernieuwend zijn, te helpen ontwikkelen en te ondersteunen. Daarnaast blijven we de resultaten van het uitgevoerde beleid vergelijken met de ervaringen die we horen van burgers.

Werk en inkomen
De economie groeit en dat betekent ook meer werkgelegenheid. Iedereen in Borne zou daarvan moeten kunnen profiteren. Zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten worden begeleid naar een betaalde baan in de vorm van  passend werk in een reguliere arbeidsomgeving. We kiezen er daarbij voor om re-integratie naar betaald werk samen met professionele partners te blijven organiseren, zoals het werk-leerbedrijf SWB, onderwijspartners als ROC , UWV en ondernemersorganisaties. De kennis en ervaring van de sociale werkvoorziening uit een reeks van jaren kan goed worden gebruikt worden om mensen met een arbeidsbeperking te ontwikkelen en te begeleiden om daarmee hun kansen op regulier werk via de zogenoemde garantiebanen te vergroten. Het lange termijn doel moet daarbij voorop staan: iemand in staat stellen om met een duurzame arbeidsplaats in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Foto: SP

De SP is tegen werken met behoud van uitkering of werken onder het minimumloon. Voor mensen die (tijdelijk) geen reguliere baan aankunnen, kan een gesubsidieerde baan uitkomst bieden. Gesubsidieerd werk is bedoeld als tussenstap naar gewoon werk, daarom moet deze fase kort duren. Die tussenstap kan ook worden gebruikt om mensen bij of om te scholen.  Wij zijn vóór het inzetten van loonkostensubsidies (aanvulling tot minimumloon) en tegen loondispensatie (werken onder minimumloon). Werken moet lonen. Als iemand door een blijvende arbeidsbeperking niet in staat is volledig te werken en dus ook niet voldoende inkomen kan verwerven, moet het inkomen worden aangevuld en niet gekort. Voor mensen voor wie regulier werken geen reële optie is, blijft het ook voor de eigen ontwikkeling belangrijk om aan de samenleving deel te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of andere activiteiten. Maatschappelijke participatie is geen loonvormende arbeid, maar kan wel een opstap zijn. Ook scholing moet hiervan deel kunnen uitmaken. Samenwerking met andere gemeenten maakt aangepaste scholingstrajecten gemakkelijker haalbaar. De SP blijft zich inzetten voor een goede begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, zowel voor jongeren als volwassenen. Samenwerking tussen de Twentse gemeenten juichen we toe.

Wajong
De SP maakt zich zorgen over de groep Wajongers, die per 1 januari 2018 5% worden gekort op hun uitkering (van 75 naar 70% van het minimumloon) als ze geen baan hebben. Het gaat hier om ongeveer 75.000 mensen in heel Nederland. Deze jongeren hebben daarnaast veel moeite om een baan te vinden. Zij dreigen tussen wal en schip te geraken.

Armoedebestrijding en schuldhulpverlening
Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk inkomen. De SP is niet tegen rijkdom, maar wel tegen armoede. Armoede is in Nederland natuurlijk een relatief begrip, maar de SP houdt zich vast aan de definitie: mensen die te weinig financiële middelen hebben, gemeten naar de gemeenschappelijke opvattingen over wat iemand in onze samenleving nodig heeft om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Dat geldt ook voor werkenden waarvan het inkomen maximaal 120% van het minimumloon bedraagt. Indien dit de participatie van mensen verhoogt en de armoedeval vermindert, zou naar onze mening een verhoging naar 130% bespreekbaar moeten zijn. Een eerlijke verdeling van welvaart en welzijn ligt meer dan ooit in handen van de gemeente. Niet iedereen is op de hoogte van de voorzieningen die beschikbaar zijn of weet de juiste weg te vinden. De SP zal vol inzetten om de voorzieningen die er zijn terecht te laten komen bij hen die deze het hardst nodig hebben.                                                                                                     

Schuldhulpverlening is een structureel onderdeel van armoedebestrijding, waarbij gezocht moet worden naar oplossingen die recht doen aan de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Daarbij is ook de samenwerking met maatschappelijke partners zoals woningcorporaties, nutsbedrijven, zorgverzekeringen e.d. van belang. Verder moet er scherp op worden toegezien dat mensen altijd kunnen beschikken over het inkomen dat binnen de beslagvrije voet valt.

Zorg & Ondersteuning: Wat wil de SP bereiken?
Geen marktwerking in de zorg
♦Het recht op zorg en ondersteuning moet gegarandeerd blijven.
De SP is voor voorzieningen waarbij mensen de regie over hun eigen leven houden, waarbij zorg meer betekent dan technische verpleging/verzorging en hulp en waarbij thuiszorgmedewerkers een CAO  loon hebben dat overeenkomt met een vergelijkbare functie in andere sectoren van de zorg.
Terugdringen van bureaucratie en onnodige regelgeving binnen het sociale domein. Zorgverleners moeten niet een groot deel van hun tijd bezig zijn met administratieve handelingen.
♦Mantelzorgers mogen niet overbelast raken als gevolg van het gemeentelijk beleid om zorg en ondersteuningsvragen zo veel mogelijk in de eigen omgeving op te lossen. Budget beschikbaar stellen om op de dag van de Mantelzorg alle mantelzorgers in het zonnetje te zetten.
♦Een overkoepelende cliëntenraad instellen die mag meepraten over beleidsvoornemens op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugdzorg.
♦Burgers moeten optimaal worden geïnformeerd. Er moet daarom in begrijpelijke taal worden gecommuniceerd. Inwoners worden betrokken bij het toetsen van informatie op leesbaarheid en taalgebruik. Deze informatie dient bovendien breed toegankelijk te zijn, waarbij digitale informatie en informatie op papier gelijkwaardig aan elkaar zijn.
♦In bouwplannen moet rekening worden gehouden met de toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een beperking. Deze moeten vooraf getoetst worden door gebruikers.
Een einde aan de jaarlijkse aanbestedingen in de jeugdzorg. In plaats hiervan kunnen gemeenten meerjarige contracten afsluiten.
♦Professionals in de zorg moeten de ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij dienen betrokken te worden bij beleidskeuzes binnen hun werkveld. Zij zijn door hun deskundigheid in staat om te bepalen wat de juiste zorg (op maat) is.

Thuiszorg en andere vormen van ondersteuning (WMO)
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van zorg en ondersteuning. Dat betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat mensen die een beperking hebben en daardoor minder zelfredzaam zijn, worden geholpen. Dat kan door het toekennen van voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, vervoer op maat of hulpmiddelen. Ook kan de gemeente persoonsgebonden budgetten (pgb’s) toekennen. Huisbezoeken vinden wij daarbij het beste uitgangspunt voor het vaststellen van de vraag wat iemand nodig heeft. De SP is van mening dat mensen recht hebben op zorg die bij hun beperking past. Daarom hebben we er de afgelopen jaren voor gepleit dat er niet wordt bezuinigd op maatwerkvoorzieningen; dus op de persoon gerichte specifieke hulp. Dat kan net zo of misschien wel meer kostenbesparend zijn dan het strak vasthouden aan regels en protocollen om zo goedkoop mogelijk te werken.  Daarnaast  moeten de gebruikers  meer worden betrokken bij de beleidskeuzes. Niet alleen een Adviesraad Sociaal Domein laten meepraten, maar ook een (overkoepelende) Cliëntenraad.

De SP is tegen marktwerking in de zorg. Wij willen dat de gemeente de regie over zorgtaken zoveel mogelijk in eigen handen houdt. Waar mogelijk worden aanbestedingen vermeden. In plaats daarvan gaan we met loyale partners bestendige meerjarige relaties aan.  De professional, bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige, beoordeelt wie welke zorg nodig heeft en hoeveel zorg. De (thuis)zorg gaat kleinschaliger werken, vanuit de wijk met een vast team. Zo krijgen mensen die zorg nodig hebben minder verschillende verzorgers over de vloer, wat met name voor ouderen veel minder onzekerheid met zich meebrengt.
Wij vinden dat dagbesteding zo veel mogelijk laagdrempelig moet wordt georganiseerd, waarbij ook samenhang wordt aangebracht tussen doel en doelgroep. Jongeren en volwassenen: maatschappelijke ontwikkeling en activering. Ouderen: behouden van sociale contacten en enige zelfredzaamheid. Ook hier samenwerking met professionals overeind houden.

Jeugdzorg
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Sinds 2015 hebben instellingen op het gebied van jeugdzorg te maken met aanbestedingen. Terwijl de marges bijzonder klein zijn en al gauw het gevaar bestaat een bod uit te brengen dat onder de kostprijs ligt, moeten instellingen ook nog eens veel energie en uren van gespecialiseerde medewerkers inzetten bij de verplichte aanbestedingen. Dat zijn uren die men liever in de zorg stopt. Aan de ene kant is men elkaars concurrent bij de aanbesteding, maar wordt er tegelijkertijd ook verwacht dat er goed wordt samengewerkt. Het sluiten van meerjarige contracten zou aanbieders van jeugdzorg een veel stevigere basis geven en de gemeente een hoop bureaucratie besparen.
Het gebrek aan geld voor de jeugdzorg moet worden opgeheven, zodat jongeren eerder worden geholpen en niet in ernstige crisissituaties terecht komen. Jongeren met ernstige gedragsproblemen krijgen te vaak een te licht (standaard)pakket aan hulp. Dit kan leiden tot een verergering van de problematiek en kost de gemeente dan meer geld. Geef de professional meer zeggenschap over het te volgen traject, ook in de samenwerking met het onderwijs.

 

Onderwijs, Cultuur & Welzijn - Sport & Recreatie

Onderwijs, Cultuur en sport: wat wil de SP bereiken?
♦ Bij het toekomstmodel voor een Integraal Kindcentrum (IKC) moet het belang van het kind centraal staan. De samenwerking vindt plaats tussen partners in het werkveld. Een integrale huisvesting is niet leidend.
Kleine klassen in het basisonderwijs. Geen "mammoet" basisscholen.

Het Kulturhus is de trots van Borne en dat moet zo blijven.
♦Geen bezuinigingen op bibliotheken, muziekonderwijs en andere culturele voorzieningen.
♦Kinderen en jongeren worden actief aangespoord meer te sporten.
♦Ontzien van verenigingen en vrijwilligersorganisaties bij bezuinigingen.
♦Renovatie en uitbreiding van ‘t Wooldrik.
♦Ondersteunen van initiatieven tot behoud erfgoed en van onderzoek naar de historie van Borne.
♦Bevorderen recreatie en toerisme in het buitengebied door onder meer aanleg/onderhoud van fiets- en wandelpaden en meer zitbankjes.

ONDERWIJS
De SP is een sterke voorstander van kleine klassen in het basisonderwijs met liefst niet meer dan 23 leerlingen. Voor de schaal van Borne vinden wij basisscholen met 400 leerlingen groot genoeg. Een goede en evenwichtige spreiding, waardoor de basisschool een deel van de buurt is. Daarom hebben wij ons sterk gemaakt voor het behoud van een school in het centrum van Borne. Daarom ook heeft de SP tegen het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs Borne gestemd.
We zijn niet tegen integrale kindcentra, maar dat kun je naar onze mening op meer manieren realiseren. Dat hoeft volgens de SP niet per definitie samen te gaan met een grote omvang.

Foto: SP

CULTUUR
Voor iedereen in onze samenleving is cultuur van belang; een boek, film, theater, muziek, tekenen of schilderen enz.. Het verrijkt je geest, zorgt voor ontspanning en biedt ook mogelijkheden voor sociale contacten. Cultuur heeft bescherming nodig: doe je dat niet dan wordt cultuur een zaak van exclusieve groepen of van de vermaakindustrie die alleen op het grote publiek mikt. Door landelijke en lokale bezuinigingen op cultuur worden instellingen met sluiting bedreigd. De SP zet zich in voor een breed cultureel aanbod.
Verenigingen en sport bevorderen de onderlinge contacten. Waar de gemeente ondersteunend kan zijn, moet dat niet worden nagelaten.
Bibliotheken zijn niet alleen kenniscentra, maar ook ontmoetingsplaatsen. Ze verdienen daarom blijvende steun van de overheid. De bibliotheek als instituut zal zich de komende jaren continu moeten herpositioneren en moeten aanpassen aan de nieuwe interactieve wereld. Voor de SP geldt dat de bibliotheek de belangrijkste culturele voorziening is.
Muziekverenigingen, zangkoren en toneelclubs, maar ook de creatieve centra zijn de basis voor een breed cultureel leven.  

SPORT
Kinderen en jongeren worden actief aangespoord meer te sporten. Sporten bevordert de gezondheid en voorkomt vroegtijdige obesitas bij kinderen. Met het toenemende gebruik van digitale communicatiemiddelen sluipt een gebrek aan beweging bij kinderen en jongeren er gemakkelijk in. De SP vindt het heel belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. Voor ouders met een laag inkomen blijft de mogelijkheid van een tegemoetkoming in de kosten voor zwemlessen.
De SP steunt met de andere Bornse politieke partijen de plannen voor renovatie en uitbreiding van Sportpark ’t Wooldrik, waaronder ook het zwembad.

Mobiliteit en Milieu

Mobiliteit en milieu: wat wil de SP bereiken?

♦Voorrang voor voetgangers en fietsers. Goede fiets- en wandelpaden moeten deze gezonde vormen van voortbeweging stimuleren. Het centrum moet goed bereikbaar zijn voor gehandicapten en ouderen die bijv. van een scootmobiel gebruik maken; geen obstakels op de looproutes langs winkelbedrijven. Goede fietspaden vanuit de wijken naar het centrum. ♦Fietssnelweg F35 voor het gedeelte in Borne verder aanleggen richting Almelo.
♦Geen gemeentelijke Verbindingsweg, maar in plaats daarvan de aanleg van de 5b variant die ook Zenderen ontlast van de verkeersdruk.
♦Meer aandacht van de landelijke overheid om de problemen rond het spoor in Borne op te lossen.
♦In het weekend rijdt de laatste trein tot 2.00 uur als het aan de SP ligt.
♦ Gratis busvervoer voor ouderen behorende tot de groep 65+
♦Huidige parkeerbeleid handhaven.
♦Weerselosestraat: voorkom geluid en tril-overlast. En voorkom onveilige situaties, waarbij fietsers en voetgangers in het gedrang komen.
♦Meer bankjes in het buitengebied. Als we de ouderen willen stimuleren om te blijven lopen en fietsen, dan moeten we ook meer gelegenheid geven om te rusten.
♦ Onderzoek naar het gevaar van te hoge concentraties fijnstof en andere schadelijke stoffen in en nabij woonwijken.
♦Het moet de burger gemakkelijker worden gemaakt om afval aan de bron te scheiden.
♦We zijn voor de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes.
♦Borne moet groener. Zichtbare vergroening van Borne: bomen planten waar het kan!

Foto: SP

Mobiliteit en Milieu zijn nauw met elkaar verbonden
Ook in Borne zijn mobiliteit en milieu nauw met elkaar verbonden. De wijze waarop de mobiliteit is ingericht heeft gevolgen voor het milieu.
De SP ondersteunt het initiatief voor een beter onderzoek naar fijnstof en andere schadelijke uitstoot van het verkeer, zowel in Borne als in Zenderen. We willen beter inzicht in de schadelijke effecten voor de gezondheid. Daarom moet de uitstoot tijdens verkeerspieken worden gemeten en mag er niet alleen met gemiddelden worden gerekend.
Recente verkeersmetingen hebben opnieuw een toename van de verkeerstromen in en om de gemeente Borne laten zien. Wij zijn van mening dat we in Nederland zouden moeten willen voldoen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De maximumsnelheid op de A1/A35 moet omlaag, daar is bijna de gehele gemeenteraad van overtuigd. De lobby hiervoor moet onverminderd doorgaan.
De SP staat achter de uitgangspunten van de zogenoemde Totaalvisie, maar heeft zich na kennisname van de MilieuEffectRapportage in het eerste raadsjaar tegen de tracékeuzes gekeerd die het verkeersprobleem in Zenderen niet helpen oplossen. De SP ondersteunt hierin de bezwaren van inwoners van Zenderen en ondernemers van De Molenkamp.

Mobiliteit
Het spoor:
De SP is initiatiefnemer van het comité Borne Spoort. Gebleken is dat lobbyen op allerlei politieke niveaus de problemen rond het spoor nog niet heeft verminderd. Naar onze mening moet er een grote actie worden georganiseerd, waar een groot deel van de bevolking zich bij wil betrekken. We moeten duidelijk maken dat er meer geld naar Borne moet om de spoorproblematiek aan te pakken.
De SP is voorstander van een nader onderzoek naar de mogelijkheid van omlegging van het spoor.
Burgers die aantoonbaar schade aan hun huis ondervinden door trillingsoverlast moeten hulp krijgen van de gemeenten met het vinden van hun recht t.a.v. een schadevergoeding.

Voorrang voor fietser en voetganger:Al sinds het bestaan van een afdeling van de SP in Borne hebben we ons ingezet voor het realiseren van een snelle fietsverbinding met Hengelo, zoals deze ook past binnen de plannen van de Regio Twente voor de F35 tussen Enschede en Nijverdal. De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet in de realisering van de F35, maar we zijn nog niet klaar. De SP is voor een verkeersbeleid waarbij er voorrang wordt gegeven aan voetgangers en fietsers. 
Er dient speciaal aandacht te zijn voor de groeiende groep ouderen. Zij hebben belang bij goed begaanbare trottoirs, vermijden van hinder van ongesnoeide heggen en andere obstakels, goede straatverlichting en duidelijke aanwijzingen bij de Ovonde.

Openbaar vervoer:
De SP heeft in Borne actie gevoerd voor gratis busvervoer voor ouderen in navolging van Hengelo en zal hiervoor blijven pleiten in de toekomst. Dit zal zowel voor Bornse als Hengelose ouderen voordelen bieden, maar ook de middenstand in de winkelcentra van beide plaatsen hiervan kan meeprofiteren.Borne is uit de gemeenschappelijke regeling regiovervoer gestapt en denkt met Rijssen/Holten na over een alternatieve manier van vervoer die in de loop van 2018 moet ingaan, zowel voor mensen met als zonder een beperking. De SP wacht het voorstel af.

MILIEU
‘Milieu’ is een breed begrip waar veel onderwerpen onder vallen. Het heeft raakvlakken met het thema Verkeer en Vervoer (lawaai, trillingen, fijnstof), maar ook met het beheer van de openbare ruimte, met water- en bodembeheer en  met hoe je met afval omgaat, zoals met  gevaarlijk afval in beken en sloten (drugsafval), huis- en bedrijfsafval. We zijn allemaal gebaat bij een schone omgeving.

Afvalbeleid
We zijn voor afvalscheiding. De technische ontwikkelingen gaan snel, op bepaalde plekken in ons land wordt al afval gescheiden bij de afvalverwerker. Zolang dat in onze regio nog niet het geval is, kan een lage drempel voor een gescheiden inzameling helpen om inwoners te stimuleren het afval goed te scheiden en in de juiste bak of op de juiste plek te storten. Hierbij kan gedacht worden aan het subsidiëren van een eenvoudig inbouwafvalsysteem in keukens van huishoudens. Met het invoeren van de oranje bak is een goede stap gezet. Bij volgende stappen moeten we de bevolking meenemen en niet voor de troepen uitlopen. De grofvuilregeling (nu 100 kg) moet niet verder worden teruggebracht. Het gaat om incidenteel afval (bankstel, afvalhout, vloerkleed etc.) dat niet in de grijze container past en dat men toch kwijt moet, en bij het depot aan de Wegtersweg prima gescheiden kan worden.

Economie - Energie - Duurzaamheid

Drie aspecten van onze samenleving die een nauwe relatie met elkaar hebben. Een sterke economische groei hoeft niet duurzaam te zijn. Een laag energieverbruik hoeft niet te betekenen dat de energiebedrijven failliet zullen gaan. Het zegt wel iets over de noodzaak om bewuster met groei, energie en duurzaamheid om te gaan en in onze westerse wereld te beseffen dat er grenzen aan de groei zijn.

Economie - Energie en Duurzaamheid: wat wil de SP bereiken?♦Samenwerking in de regio om bedrijvigheid en werkgelegenheid te versterken
♦Zo min mogelijk leegstand in de winkelgebieden
♦De gemeente moet invloed blijven houden op basis nutsvoorzieningen
♦Borne neemt actief deel aan het energietransitie programma
♦Duurzaamheid: groeien naar een circulaire economie
Inspanningen van Twentse bestuurders in het regio overleg om de sluiting van de kerncentrale in Lingen te bevorderen

ECONOMIE -Bedrijvigheid en werkgelegenheid
De gemeente nodigt proactief bedrijven uit om zich in Borne te vestigen die qua omvang en aard van de activiteiten passen in de Bornse omgeving. De werkgelegenheid is ook een zaak van de regio. Van een sterke economische regio kunnen alle inwoners profiteren. De woon-werk afstanden zijn relatief klein. Wij hopen dat de uitvoering van de Agenda van Twente met het programma onder de noemer "Techniek als motor" daar ook toe kunnen bijdragen.
De SP is voorstander van een levendig en kloppend centrum van Borne. De gemeente dient initiatieven te nemen om leegstand tegen te gaan.

ENERGIE
Water en energie horen niet in de uitverkoop en zouden in Nederlandse handen moeten blijven. Helaas is het niet gelukt de verkoop van Essent aandelen tegen te houden. Maar hier moet het wat de SP betreft bij blijven.

Energietransitie
Energietransitie is een beleidsplan van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen. Daarmee geven we gevolg aan het klimaatakkoord van Parijs. De SP steunt de deelname van Borne in de strategische uitwerking van de energietransitie op Twents en Overijssels niveau. We kijken naar andere manieren om energie te winnen en andere manieren om energie te besparen. Samenwerking in de regio is ook hierbij van groot belang is.
Over de grens in het Duitse Lingen staat een oude kerncentrale die regelmatige lekkages vertoont. Twente behoort tot het risicogebied. Wij willen dat bestuurders in Twente zich met hun Duitse collega's sterk maken voor sluiting van deze centrale.

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens, milieu (onze planeet) en economie met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. Misschien wel de grootste uitdaging in een tijd waar de technische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. De SP staat niet bekend als een "groene" politieke partij, maar wie hoofdstuk 16 van het landelijke verkiezingsprogramma van de SP van 2017 heeft gelezen "Een schoon milieu en een gezonde omgeving", heeft wel degelijk groene en duurzame standpunten gelezen. Duurzaamheid is niet alleen iets van overheden en bedrijven, maar ook iets van buurten en wijken en bewoners daarvan. We kunnen er allemaal een steentje aan bijdragen door bijvoorbeeld langer te doen met onze mobiel, onze laptop of p.c., met kleding. Meer na te denken voor je iets koopt.

Financiën - Samenwerking - Burgerparticipatie - Vrijwilligers

FINANCIEN
De Algemene Beleidsreserve is bedoeld om klappen op te vangen of doelen die dienen tot algemeen nut te financieren. Denk hierbij aan onderwijs, sport (’t Wooldrik), cultuur, vergroening, een breed sociaal beleid etc.Ook waar de decentralisaties, en de daarmee gepaard gaande kortingen uit het gemeentefonds leiden tot tekorten, dienen deze uit de reservepot bekostigd te worden.
Er is op basis van het financieel meerjarenperspectief geen reden voor het extra verhogen van de belastingen en tarieven.

SAMENWERKING
De SP is voor een zelfstandig Borne. De SP vindt dat de democratische controle moet liggen waar hij hoort, namelijk bij de gemeenteraden van de Twentse gemeenten. Maar we zijn tevens voorstander van een sterke regio Twente als het gaat over economie, milieubeleid, onderwijs, ecologische waarden en maatschappelijke ondersteuning van bijvoorbeeld jongeren en volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt.Samenwerking in Twente dient op basis van inhoudelijke argumenten te geschieden en vanuit die inhoud organisch te ontstaan. Wij wijzen opgelegde samenwerkingen en fusies zoals Twentestad daarom af. Voor de SP prevaleert de samenwerking tussen Twentse gemeenten, omdat die ook recht doet aan de verbinding van stad en platteland.

BURGERPARTICIPATIE
De visie Borne 2030 is tot stand gekomen dankzij een brede inbreng van inwoners. In het afgelopen jaar zijn in de Burgertop G 1000 een groot aantal inwoners opnieuw met elkaar in gesprek geweest. Uit de werkgroepen die daarna zijn geformeerd, zijn een aantal concrete ideeën, wensen en aanbevelingen aan College en Raad gedaan. De SP heeft kennis genomen van deze uitkomsten en aanbevelingen. Wij hebben de uitdaging aangenomen om ons met enkele thema's te verbinden, te weten communicatie, Zenderen en Noaberschap.

VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers vormen het cement in onze samenleving. Werk dat vrijwillig wordt gedaan, wordt immers gedaan vanuit idealen en sociale betrokkenheid. De SP is heel blij dat er zoveel mensen zijn die zich belangeloos willen inzetten voor hun club en de maatschappij. Veel evenementen kunnen niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. De rol van een vrijwilligerssteunpunt is belangrijk, evenals het handhaven van de vrijwilligersverzekering.

 

Doe mee

Foto: SP
                                               SP Afdeling Borne
                                               Secretariaat: Oude Hengeloseweg 94
                                               Tel.  0647193333
                                               Website borne.sp.nl
                                               Facebook  facebook.com/Borne.SP
                                               Twitter  twitter.com/BorneSP


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website